آخرین خبرها

کتاب کار انگلیسی هفتم

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس اول: my name

حل تمرین کتابکار زبان هفتم|درس اول:my name Reading ١ــ اسامی کوچک را در متن زیر پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. عکس: .Akram and Kimia are sisters. They go to Mahan School in Kerman .They like their school. They have many friends               …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس دوم:My classmates

حل تمرین کتاب کار زبان هفتم|درس دوم:My classmates Reading 1-در کلاس انگلیسی، دانش آموزان برای انجام فعّالیت به چند گروه تقسیم شده اند و اسامی آنها بر روی برگه ای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام«امکانیان» که غایب بوده بعد از …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس سوم:My age

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age Reading 1- روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید. (جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)   2- ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید (جواب سوال برای هر …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس چهارم:My Family

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family Reading page 44 and 45 1- در متن زیر دور کلماتی که نسبت های خانوادگی را نشان می دهند خط بکشید. .There are 8 people in my family .My father is a farmer .My mother is a housewife .I have one brother …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس پنجم:My Appearance

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس پنجم:My Appearance Reading page 48 and 49 1ــ در متن زیر، دور کلماتی که مربوط به «پوشاک» می شوند ، خط بکشید. .In Iran we have our special dressing style  .Men usually wear suits or jackets in cold seasons and shirts and T-shirts during …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس ششم: My House

حل تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم|درس ششم: My House Reading page 52 and 53 1ــ در کلاس زبان انگلیسی، معلم از شما خواسته است با علامت (✓) مشخص کنید که کدام یکّ از این فعالیت ها معموال در مکان های زیر صورت میگیرد. Bedroom Living room Kitchen Place Activity ✓ Cooking …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس هفتم: My Address

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هفتم: My Address Reading  صفحه 56 و 57 1ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.) حسن اميدی در يک اداره کار میکند. او چهل و هفت ساله است و در خانه ای در خيابان بهمن …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس هشتم:My Favorite Food

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هشتم:My Favorite Food Reading صفحه 62 و 63 ١ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.) شما برای حفظ سلامتی و تقویت بدنتان به تمامی انواع غذاها نیاز دارید. پزشکان میگویند که بهتر است غلاتی مانند …

بیشتر بخوانید »