آخرین خبرها

کتاب کار انگلیسی

جواب کتاب کار انگلیسی نهم درس اول:Personality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس اول:Personality 1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. •Choose the correct forms (جواب درست به بولد شده و به رنگ قرمز نشان داده شده است) 1. Kate isn’t/aren’t funny. 2. There is/are a car in the street. 3. There is/are fifteen benches in the class. 4. …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی نهم درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب درست بولد و قرمز شده است) 1. My brother and I am/is/are checking the website. 2. The tourist am/is/are buying gifts. 3. The officer am/is/are checking the passports. 4. John and his wife am/is/are staying …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی نهم درس سوم:Festivals and Ceremonis

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and ceremonies ۱-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (پاسخ درست بولد شده و به رنگ قرمز نوشته شده است) 1. Jane is a teacher. She teach/teaches French. 2. Emily doesn’t set/sets the dinner table every night. 3. I read/reads Molavi’s poems in my free …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی نهم درس چهارم:Services

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس چهارم:Services 1- گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. (جواب درست بولد و قرمز شده است) 1. A: Who /Why /Where do the children play football?     B: They play outside. 2. A: How /Who /Why does she take the bus?     B: Because …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی نهم درس پنجم:Media

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس پنجم:Media 1-جاهای خالی را با زمان «گذشته» افعال پر کنید. This Mehr my mother and I attended (attend) International Children Film Festival in Isfahan. This is a festival for children‛s movies. We watched (watch) many interesting movies there. One movie (be) was about an …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی نهم درس ششم:Health and Injuries

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس ششم:Health and Injuries 1-پاسخ صحیح را انتخاب کنید. 1. What happened to Amir? □He breaks his leg. √He broke his leg. 2.Did you cut your finger yesterday? √Yes, I did. □Yes, I do. 3.What happened to Samira’s eyes? √She hurt them □She hurt it. …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 2 تا 5 درس اول:My Nationality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس اول:My Nationality Reading صفحه 2،3،4و5 1-معلم جغرافیا تکلیفی تعیین کرده تا میزان آشنایی شما را با نقشه ایران و همسایگان مربوط به نام هر کشور را که به زبان انگلیسی داده شده بر روی نقشه آن بسنجد. شماره بنویسید. عکس: ایران و کشورهای اطراف …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 8 تا 10 درس دوم:My Week

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس دوم:My Week Reading صفحه 8،9 و 10 1-کلاس های فوق برنامۀ زبان انگلیسی مدرسه تان، در روزهای فرد برگزار خواهد شد، آن روزها را در جدول زیر مشخص کنید. (جواب سوال برای هر دانش آموز متفاوت است و فقط برای نمونه جدول زیر را …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 12 تا 15 درس سوم:My Abilities

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس سوم:My Abilities Reading صفحه 12،13،14 و 15 1- در مدرسه شما، انجمن زبان انگلیسی تشکیل شده است. نمایندۀ انجمن از شما خواسته است تا برای تهیۀ روزنامه دیواری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توانمندی هایتان را علامت بزنید. (پاسخ سوال برای هر دانش …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 19 تا 21 درس چهارم:My Health

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس چهارم:My Health Reading صفحه 19،20 و 21 1-معمولا هنگام جستجو در اینترنت، کلمه هایی به کاربر پیشنهاد می شود. مثال با وارد کردن چند حرف اول نام چهار بیماری، چندین مورد به طور خودکار پیشنهاد شده است. دور کلمه (ها) ی مربوط به بیماری …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 25 تا 28 درس پنجم:My City

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس پنجم:My  City Reading صفحه 25،26،27 و 28     1- شما به همراه خانواده تان به یک کشور خارجی سفر کرده اید. قصد دارید در طی دو رو ز اقامت خود، از جاهای زیر بازدید کنید. در هتل تعدادی بروشور موجود است که اطلاعاتی …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 31 تا 35 درس ششم:My Village

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس ششم:My Village Writing  صفحه 31،32،33،34 و 35 در کلاس زبان انگلیسی از طریق کاربرگ، متنی به شما داده شده که زندگی در شهر و روستا را با هم مقایسه می کند. مشخص کنید کدامیک از کلمات و عبارات، مربوط به زندگی روستایی (v) یا …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هشتم صفحه 41 تا 44 درس هفتم:My Hobbies

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس هفتم:My Hobbies Reading صفحه 41،42،43 و 44 1-در کلاس درس زبان انگلیسی، دبیرتان به شما دو نوع فلش کارت (تصویری و نوشتاری) داده است. مشخص کنید هریک از فلش کارت های نوشتاری مربوط به کدام فلش کارت تصویری است. عکس: راه رفتن در پارک/ …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس اول: my name

حل تمرین کتابکار زبان هفتم|درس اول:my name Reading ١ــ اسامی کوچک را در متن زیر پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. عکس: .Akram and Kimia are sisters. They go to Mahan School in Kerman .They like their school. They have many friends               …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس دوم:My classmates

حل تمرین کتاب کار زبان هفتم|درس دوم:My classmates Reading 1-در کلاس انگلیسی، دانش آموزان برای انجام فعّالیت به چند گروه تقسیم شده اند و اسامی آنها بر روی برگه ای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام«امکانیان» که غایب بوده بعد از …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس سوم:My age

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age Reading 1- روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید. (جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)   2- ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید (جواب سوال برای هر …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس چهارم:My Family

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family Reading page 44 and 45 1- در متن زیر دور کلماتی که نسبت های خانوادگی را نشان می دهند خط بکشید. .There are 8 people in my family .My father is a farmer .My mother is a housewife .I have one brother …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس پنجم:My Appearance

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس پنجم:My Appearance Reading page 48 and 49 1ــ در متن زیر، دور کلماتی که مربوط به «پوشاک» می شوند ، خط بکشید. .In Iran we have our special dressing style  .Men usually wear suits or jackets in cold seasons and shirts and T-shirts during …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس ششم: My House

حل تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم|درس ششم: My House Reading page 52 and 53 1ــ در کلاس زبان انگلیسی، معلم از شما خواسته است با علامت (✓) مشخص کنید که کدام یکّ از این فعالیت ها معموال در مکان های زیر صورت میگیرد. Bedroom Living room Kitchen Place Activity ✓ Cooking …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس هفتم: My Address

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هفتم: My Address Reading  صفحه 56 و 57 1ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.) حسن اميدی در يک اداره کار میکند. او چهل و هفت ساله است و در خانه ای در خيابان بهمن …

بیشتر بخوانید »

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس هشتم:My Favorite Food

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هشتم:My Favorite Food Reading صفحه 62 و 63 ١ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.) شما برای حفظ سلامتی و تقویت بدنتان به تمامی انواع غذاها نیاز دارید. پزشکان میگویند که بهتر است غلاتی مانند …

بیشتر بخوانید »