آخرین خبرها

قرآن هفتم

جواب قرآن هفتم صفحه 16 درس اول

جلسه اول از درس اول قرآن هفتم صفحه16 فعالیت اول معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید. خدا(خداوند، خدای یکتا)،نشانه ها،بخشنده،آسمان ها،ماه،به،او،روشنایی،خورشید،روز،جز،شب،زمین،کسی که،گروه، کتاب،آفرید،درستی،نام،مهربان 1-بِ:به                                                …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 17 درس اول

صفحه17 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات و آیات سوره یونس را کامل کنید. 1-الر تلک ایت الکتاب الحکیم الف لام را؛این نشانه های قرآن حکمت آمیز است. 2-هو الذی جعل الشّمس ضیاء و القمر نورا او کسی است که قرار داد خورشید را فروزان و ماه را …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 21 درس اول

صفحه 21 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه44 و آیه55 سوره یونس را کامل کنید. 1-انّ الله لایظلم النّاس شیئا قطعا خداوند ظلم نمی کند به مردم هیچ مقدار 2-و لکنّ النّاس انفسهم یظلمون و لیکن مردم به خودشان ظلم می کنند. 3-الا انّ لله ما فی السّموت و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 24 درس دوم

جلسه اول از درس دوم صفحه24 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده،کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. همه،توانا،پروردگار،بگو،چیز ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قل الی جاء  ربّ فـ قد ـه …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 25 انس با قرآن در خانه

صفحه 25 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید. 1-قل یاایها الناس بگو ای مرد قد جاءکم الحق من ربکم قطعا آمد برای شما حق از سوی پروردگارتان 2-الی الله مرجعکم به سوی خدا است بازگشت شما 3-و هو علی کل شیء قدیر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 28 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه28 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. عبادت کنید،گفت،برادر،خدا،پاداش ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اخ،اخو،اخا،اخی قال یا اله ی اعبدوا اجر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 29 درس دوم

صفحه 29 انس با قرآن در خانه  ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-انی توکلت علی الله ربی و ربکم          هود،آیه56 همانا من توکل کردم بر خدایی که پروردگار من و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 33 درس سوم

جلسه اول از درس سوم صفحه33 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. توکل کن،انجام می دهید،نازل کردیم،کار،نهان،عبادت کن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غیب امر اعبد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 34 درس سوم

صفحه 34 انس با قرآن در خانه ب) ترجمه این آیات قرآن کریم را کامل کنید. 1-ولله غیب السموت و الارض و برای خداست نهان آسمان ها و زمین 2-و الیه یرجع الامور کله و به سوی او بازگردانده می شود همه کارها 3-فاعبدوه و توکل علیه پس عبادت کن …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 37 درس سوم

جلسه دوم از درس سوم  صفحه37 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. یک،شکر نمی کنند،پدران ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 ملة ءاباء ذلک فضل لایشکرون ام واحد   دین،آیین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 38 درس سوم

صفحه 38 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-و اتبعت ملة ءاباءی ابراهیم و اسحق و یعقوب و پیروی کردم از دین پدرانم(یعنی)حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 42 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه42 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. این،تو،نیکوکار،شما،بسیار آمرزنده،گفتند،آیا،گناهان،نادان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اَ،هل انتم جاهل انت هذا محس …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 43 درس چهارم

صفحه43 فعالیت سوم این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید. صادق:راستگو+ین=صادقین:راستگویان محسن:نیکوکار+ین=محسنین:نیکوکاران مومن:مومن+ین=مومنین:مومنان عالم:دانشمند+ین=عالمین:دانشمندان کافر:بی ایمان،کافر+ین=کافرین:کافران فعالیت چهارم این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید. خالق:آفریننده+ون=خالقون:آفرینندگان مسلم:مسلمان+ون=مسلمون:مسلمانان مهاجر:کوچ کننده/مهاجر+ون=مهاجرون:کوچ کنندگان/مهاجران ظالم:ستمگر/ظالم+ون=ظالمون:ستمگران/ظالمان کافر:کافر/بی ایمان+ون=کافرون:بی ایمانان/کافران این قاعدهٔ ساده و پرکاربرد را با استفاده از دو …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 44 درس چهارم

صفحه44 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.  1-قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جهلون گفت: آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش هنگامی که نادان بودید؟! 2-قالوا اءنک لانت یوسف گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟ قال …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 46 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه46 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دلها،سخت،تاریکی ها،بی ایمان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 قلوب ظلمات کافر اذن صراط عزیز …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 47 درس چهارم

صفحه47 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل آن بنویسید. 1-قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار بگو:خداوند آفریننده ی هر چیزی است و او یگانه مقتدر است. 2-الا بذکر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 51 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه51 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دعا،نماز،آسمان،باایمان،پدر و مادرم،روز،می دانی،سپاس و ستایش،شنوا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سماء …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 52 درس پنجم

صفحه52 انس با قرآن در خانه ب)ترجمهٔ این عبارات قرآنی از سوره ابراهیم را کامل کنید.  1-الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل و اسحق سپاس و ستایش برای خدایی است که بخشید به من در کهنسالی اسماعیل و اسحاق را؛ 2-ان ربی لسمیع الدعاء قطعا پروردگار من شنوای(شنونده) …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 54 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه54 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید. بندگان،افراد با تقوا،چشمه ها،بهشت ها،کیفر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 عباد متقین جنات عیون عذاب الیم …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 55 درس پنجم

صفحه55 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیه مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-ان المتقین فی جنت و عیون قطعا افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند. 2-ادخلوها بسلم ءامنین داخل آن شوید با …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 59 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه59 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. فکر می کنند،زیتون،درختان خرما،ستارگان،میوه ها،کشت،تعقل و اندیشه می کنند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 62 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه62 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید. زنبور عسل،کوه ها،درخت،وحی کرد،درمان،خانه ها ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اوحی نحل جبال بیوت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 67 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه67 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. عمل می کنند،بشارت و مژده می دهد،ایمان می آورند،کسانی که،کارهای خوب،هدایت می کند،بزرگ،آخرت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 68 درس هفتم

صفحه68 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات قرآنی از سوره اسرا را کامل کنید. 1-ان هذا القرءان یهدی للتی هی اقوم قطعا این قرآن هدایت می کند به چیزی که آن چیز درستترین و ماندگارترین است. 2-و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحت و بشارت می دهد به مؤمنانی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 70 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید. روشن،بگو،ستمگران،دشمن،پوچ و بیهوده ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 قل باطل کان ظالمین عدو مبین بگو باطل،پوچ …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 71 انس با قرآن در خانه

صفحه71 انس با قرآن در خانه ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-ان شیطن کان للانسان عدوا مبینا همانا شیطان برای انسان است دشمنی آشکار. 2-ان عبادی لیس لک علیهم سلطن قطعا بندگانم ، نیست …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 75 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه75 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. غار،مهیا کن،نازل کرد،بهتر،زینت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 انزل جعلنا زینة احسن اذ کهف …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 76 درس هشتم

صفحه76 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات قرآنی از سوره کهف را کامل کنید. 1-الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتب و لم یجعل له عوجا سپاس و ستایش برای خدایی است که نازل کرد بر بنده اش قرآن را و در آن هیچگونه نادرستی و ناراستی قرار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 78 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه78 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید. گفتیم،کوچک،سجده کردند،عمل کردند،ظلم نمی کند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 یقولون صغیر،صغیرة وجدوا عملوا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 79 انس با قرآن در خانه

صفحه79 انس با قرآن در خانه ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-اَ کفرت بالذی خلقک من التراب آیا کافر شدی به کسی که خلق کرد تو را از خاک؟! 2-لا قوة الا بالله نیست …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 83 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه83 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. انسان،کار،پرستش،وحی می شود،ملاقات ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 انا یوحی لقاء عمل صالح عبادة …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 84 درس نهم

صفحه84 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آخرین آیه سوره کهف و آیه دوم سوره مریم را کامل کنید. 1-قل اِنَّما انا بشر مثلکم یوحی الی بگو همانا من انسانی هستم مانند شما که فقط بر من وحی می شود 2-اَنَّما الهکم اله واحد همانا معبود شما فقط خدای یکتاست …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 86 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه86 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید. قرارداد،آب،میان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 بین هما جعل مهد سبل ماء میان آن دو قرار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 87 انس با قرآن در خانه

صفحه87 انس با قرآن در خانه ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-تنزیلا ممن خلق الارض و السموت العلی (قرآن)نازل شده از سوی کسی است که آفرید زمین و آسمان هایی بلند را 2-له ما …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 88 درس نهم

صفحه88 شما دانش آموز عزىز نىز احساس خود را درباره قرآن بنویسید. قرآن مانند دریایی از علم و معرفت است و من به عنوان دانش آموز مشتاقانه به دنبال یادگیری مفاهیم عمیق آن هستم. قرآن احساس بنده ی خوب خدا بودن را در من ایجاد می کند و با خواندن …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 91 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه91 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پیش از،تسبیح گوی،صبور و شکیبا باش،روزی،بهتر،بهترین،پرهیزکاری،عاقبت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اصبر سبح قبل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 92 انس با قرآن در خانه

صفحه92 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره طه را کامل کنید. 1-فاصبر علی ما یقولون پس صبور و شکیبا باش بر آنچه می گویند(مردم) 2-و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و تسبیح گوی همراه با ستایش پروردگارت پیش از …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 94 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه94 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید. پدر،روشن،دانا،گمراهی ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 لقد ءاتینا کنا عالم اب،ابا،ابو،ابی کنتم ضلال قطعا بخشیدیم …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 95 درس دهم

صفحه95 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-لقد انزلنا الیکم کتبا فیه ذکرکم افلا تعقلون همانا نازل کردیم به سوی شما کتابی که(وسیله) تذکر و هدایت شماست، پس آیا اندیشه …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 99 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه99 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نجات دادیم،اندوه و ناراحتی،رفت،ندا کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ذهب ظن نادی سبحان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 100 انس با قرآن در خانه

صفحه100 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره انبیاء را کامل کنید. 1- و ذا النون اذ ذهب مغاضبا وحضرت یونس هنگامی که رفت با خشم و ناراحتی، 2-فظن ان لن نقدر علیه پس گمان کرد که ما بر او سخت نمی گیریم! 3-فنادی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 102 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه102 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ملک یومئذ ءامنوا نعیم کفروا کذبوا بـِ …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 103 انس با قرآن در خانه

صفحه103 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-الم تر ان الله یسجد له من فی السموت و من فی الارض آیا نمیبینی که خدا را سجده میکنند هر کس که …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 107 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه107 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. به پا دارید،بپردازید،رکوع کنید،سجده کنید،یاور،سرپرست ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ارکعوا اسجدوا افعلوا نعم …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 108 درس دوازدهم

صفحه108 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره حج را کامل کنید. 1- یایها الذین ءامنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم ای کسانی که ایمان آوردید رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت کنید. 2-و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون و کار نیک …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 110 درس دوازدهم

جلسه دوم از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه110 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. مهربانان،خلق کردیم،رحم و مهربانی کن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 خلقنا ملک کریم اغفر ارحم راحمین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 111 درس دوازدهم

صفحه111 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید. 1-و هو الذی یحیی و یمیت و او کسی است که زنده می کند و می میراند و له اختلاف اللیل و النهار …

بیشتر بخوانید »