آخرین خبرها

قرآن هشتم

جواب قرآن هشتم صفحه 13 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس اول آموزش مفاهیم صفحه13 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زکات،فروتن،انجام دهنده،بیهوده ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 افـلَـح خاشـع  لَـغـو معـرض زکاة فاعل رستگار شد(شدند) فروتن،متواضع …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 14

صفحه14 فعالیت دوم معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید. 1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند  2-فی صلاتهم: در نمازشان 3-عن اللغو: از سخن و کار بیهوده 4-للزکوة: برای زکات تمرین)این دو عبارت را معنا کنید 1-عن اللغو معرضون از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند 2-والذین هم …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 15 انس با قرآن صفحه

صفحه 15 انس با قرآن ب) ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مؤمنون را کامل کنید. خوب است این آیات را حفظ کنیم و همیشه در زندگی به آنها توجه داشته،تا رستگار شویم.  1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند 2-الذین هم فی صلاتهم خشعون: کسانی که در نمازشان فروتن و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 17 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس اول آموزش مفاهیم صفحه17 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دانا،انجام می دهند،دانست ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 یسبح من طیر علم علیم یفعلون مصیر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 18

صفحه18 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید. 1-الم تر ان الله یسبح له من فی السموت و الارض آیا ندیدی که خدا را تسبیح می کند هر کس که در آسمان ها و زمین است؛ 2-و الطیر صفت:و نیز پرندگان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 19

صفحه19 آیا شما می توانید بگویید چرا امام علی علیه السلام تربیت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع کرده است؟ چون در قرآن تمامی نکات مهم درباره ی شیوه صحیح زندگی،چگونگی برخورد با دیگران،نحوه عبادت، رعایت حقوق دیگرانچگونگی پوشش درست و در مجموع نحوه زندگی درست و لذت بخش …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 22 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه22 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. قرآن،جهانیان،فرزند،همتا،فرو فرستاد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 نزل فرقان یکون عالمین نذیر ولد شریک …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 23

صفحه23 فعالیت دوم معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید. 1-نزل الفرقان: نازل کرد قرآن را 2-علی عبده: بر بنده اش 3-للعالمین: برای جهانیان 4-شریک فی الملک: همتایی در فرمانروایی 5-کل شیء: هر چیزی 6-فقدره:پس اندازه گیری کرد آن را فعالیت سوم اینک ترجمه این ترکیب ها را کامل کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 24 انس با قرآن در خانه

صفحه24 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه اول سوره فرقان را کامل کنید. 1-تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده: پرخیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش. 2-لیکون للعالمین نذیرا تا باشد برای جهانیان هشداردهنده ای 3-الذین له ملک السموت و الارض کسی که برای …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 26 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه26 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. بشارت،آب،پوشش،قرارداد،خواب ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جعل لباس نوم سبات ارسل ریاح بشر،بشری …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 27 انس با قرآن در خانه

صفحه27 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره فرقان را کامل کنید. 1-و هو الذی جعل لکم الیل لباسا و او کسی است که قرار داد برایتان شب را پوششی 2-و النوم سباتا:و خواب را (برای)آرامش و استراحت 3-و جعل النهار نشورا و قرار داد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 32 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه32 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نبود،آیا،رویاندیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 اَ کم انبتنا زوج ما ما کان آیا چقدر،چه بسیار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 33 انس با قرآن در خانه

صفحه33 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه اول سوره شعراء را کامل کنید. 1-اولم یروا الی الارض و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین 2-کم انبتنا فیها من کل زوج کریم چه بسیار رویاندیم در آن از هر گونه(گیاه) نیکو و مفید. 3-ان فی ذلک لایة قطعا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 35 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه35 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پیروی کنید،پیامبر،پیامبران،مورد اعتماد،تقوا داشته باشید،تکذیب کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 کذب،کذبت مرسلین تتقون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 36

صفحه36 فعالیت دوم الف)به محل ترجمه کلمه بعد از «اتقوا»در عبارتی مانند«اتقوا الله:تقوای خدا را پیشه کنید»توجه کنید.اینک این دو عبارت را ترجمه کنید. 1-اتقوا ربکم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید 2-واتقوه: و تقوای او را پیشه کنید ب)گاهی به جای ضمیر«ی»کسره می آید؛مانند:اطیعون= اطیعونی=اطیعوا+نـ+ی:اطاعت کنید مرا. اینک این دو عبارت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 37 انس با قرآن در خانه

صفحه37 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات شریفه از سوره شعراء را کامل کنید. 1-کذبت عاد المرسلین: انکار کردند قوم عاد پیامبران را 2-اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون:آنگاه برادرشان هود به آنها گفت:آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ 3-انی لکم رسول مبین:قطعا من برایتام پیامبری مورداعتمادم(راست گو …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 42 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه42 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نعمت،شکر می کنم،عمل می کنم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 ان اشکر نعمة التی انعمت اعمل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 43 انس با قرآن در خانه

صفحه 43 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را از سوره نمل کامل کنید. 1-و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک و (حضرت سلیمان) گفت: پروردگارا به من الهام کن که شکر کنم نعمتت را، 2-التی انعمت علی و علی والدی کسی که نعمت بخشید به من …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 45 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه45 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. با،شریک قرار می دهند،دریا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 بر بحر یرسل مع تعالی یشرکون خشکی،صحرا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 46 انس با قرآن در خانه

صفحه46 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیه از سوره مبارکه نمل را کامل کنید. 1-امن یهدیکم فی الظلمت البر و البحر یا کسی که هدایت می کند شما را در تاریکی های خشکی و دریا 2-و من یرسل الریح بشرا بین یدی رحمته و کسی که می فرستد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 51 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه51 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. امامان،وارثان،پیشوایان،قرار می دهیم،خبر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 نتلو نبأ نرید نجعل ائمة وارثین تلاوت می …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 52 انس با قرآن در خانه

صفحه 52 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه از آیات آغازین سوره قصص را کامل کنید. 1-نتلوا علیک من نبا موسی و فرعون بالحق می خوانیم(تلاوت می کنیم) بر تو از خبر موسی و فرعون به درستی 2-لقوم یؤمنون  برای گروهی که ایمان می آورند 3-و نرید ان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 54 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه54 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دوست دارد،نیکی کرد،خرابکاران،تباه ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 احسِن کما احسَنَ فساد یحب مفسدین نیکی کن …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 55 انس با قرآن در خانه

صفحه55 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیه زیبا و پرمعنای سوره قصص را کامل کنید. 1-و ابتغ فیما اتک الله الدار الاخرة و طلب کن در آنچه داده است به تو خداوند ،خانه آخرت را 2-و لا تنس نصیبک من الدنیا و فراموش نکن بهره خود را از …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 59 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه59 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. ایمان آوردیم،بی نیاز،جهاد و تلاش می کند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 حسب ءامنا جاهد یجاهد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 60 انس با قرآن در خانه

صفحه 60 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این دو آیه از آیات آغازین سوره عنکبوت را کامل کنید. 1-ا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنا آیا مردم گمان کردند که(به حال خود)رها می شوند وقتی که بگویند ایمان آوردیم ، 2-و هم لایفتنون و آنها آزمایش نمی شوند؟! …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 62 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه62 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دوستان،مثل،گرفت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 مثل اتخذوا من دون اولیاء ک اتخذ،اتخذت لو …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 63 انس با قرآن در خانه

صفحه63 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیه از سوره عنکبوت را کامل کنید. 1-مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء داستان کسانی که غیر از خدا(به جای خدا) سرپرستانی گرفتند. 2-کمثل العنکبوت اتخذت بیتا مانند داستان عنکبوت است که گرفت خانه ای 3-و ان اوهن البیون لبیت العنکبوت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 67 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه67 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،ظاهری،افراد غافل ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 لایخلف ظاهرا حیاة غافلون تخلف نمی کند،خلاف نمی کند ظاهری حیات،زندگی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 68 انس با قرآن در خانه

صفحه 68 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات و آیات قرآنی از سوره روم را کامل کنید. 1-وعد الله لایخلف الله وعده (این)وعده خداست.خداوند از وعده اش تخلف نمی کند. 2-ولکن اکثر الناس لایعلمون و اما بیشر مردم نمی دانند 3-یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا ظاهری از زندگی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 70 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. اقامه می کنند،رستگاران،حکمت آموز،یقین دارند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 تلک حکیم یوقیمون یؤتون یوقنون مفلحون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 71 انس با قرآن در خانه

صفحه71 انس با قرآن در خانه ب)آیات 1 تا 5 سوره لقمان را معنا کنید. 1-الم تلک ءایت الکتب الحکیم الف لام میم؛این آیات کتاب حکمت آموز 2-هدی و رحمة للمحسنین  هدایت و رحمتی برای نیکوکاران است 3-الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة کسانی که نماز را اقمه می کنند …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 75 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه75 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آگاه،پیامبر،تبعیت کن،پیروی نکن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 نبی النبی اتق لاتطع اتبع خبیر وکیل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 76 انس با قرآن در خانه

صفحه 76 انس با قرآن در خانه ب)آیات1تا3 سوره احزاب را معنا کنید 1-یایها النبی اتق الله:ای پیامبر تقوای خدا را پیشه کن 2-و لاتطع الکفرین و المنفقین:و از کافران و دورویان اطاعت نکن 3-ان الله کان علیما حکیما:همانا خداوند دانای حکیم است 4-و اتبع ما یوحی الیک من ربک:و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 78 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه78 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دعوت کننده،گواه،بشارت دهنده،چراغ ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 ارسلنا شاهد مبشر داعی سراج منیر بشر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 79 انس با قرآن در خانه

صفحه79 انس با قرآن در خانه ب)آیات45تا48 سوره احزاب را که در بزرگی و عظمت پیامبر اکرم (ص) است معنا کنید. 1-یا ایا النبی انا ارسلنک شاهدا و مبشرا و نذیرا ای پیامبر قطعا ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده ای فرستادیم 2-و داعیا الی الله …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 83 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه83 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. خارج می شود،می داند،نازل می شود ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 یعلم یلج یخرج ینزل یعرج …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 84 انس با قرآن در خانه

صفحه 84 انس با قرآن در خانه ب)دو آیه اول و دوم سوره مبارکه سبأ را ترجمه کنید. 1-الحمد لله الذی له ما فی السموت و ما فی الارض سپاس و ستایش برای خدایی است که برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است 2-و له الحمد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 86 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه86 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آفریننده،روزی می دهد،یاد کنید،تردید ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 فاطر اذکروا خالق یرزق اتخذوا شک پدید …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 89 انس با قرآن در خانه

صفحه 89 انس با قرآن در خانه ب)این عبارات و آیات قرآنی را از سوره فاطر ترجمه کنید. 1-الحمد لله فاطر السموت و الارض:سپاس و ستایش برای خدایی است که پدیدآورنده آسمان ها و زمین است 2-یایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم:ای مردم یاد کنید نعمت های خدا را بر شما  3-هل من …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 90 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه90 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. عبادت می کنم،راه یافتگان،شهر،تبعیت کنید،پدید آورد،مرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 مدینة رجل اتبعوا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 91 انس با قرآن در خانه

صفحه91 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات از سوره مبارکه یس را کامل کنید. 1-و جاء من اقصا المدینة رجل یسعی:و آمد از دورترین نقطه شهر مردی شتابان 2-قال یقوم اتبعوا المرسلین:گفت ای قوم من از پیامبران پیروی کنید 3-اتبعوا من لا یسئلکم اجرا:پیروی کنید از کسی که …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 93 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه93 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. بشارت دادیم،درود،جزا می دهیم،برکت دادیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 سلام بشرنا بارکنا نجزی هما،هما سلام،درود بشارت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 94 انس با قرآن در خانه

صفحه94 انس با قرآن در خانه ب)آیات 109 تا 113 سوره صافات را ترجمه کنید. 1-سلم علی ابراهیم  سلام و درود بر ابراهیم 2-کذلک نجزی المحسنین این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را 3- انه من عبادنا المومنین قطعا او از بندگان مومن ما است 4-و بشرنه باسحاق نبیا من …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 95

صفحه95 این سه آیه(سه آخر سوره صافات) را همراه با معنا بنویسید،سعی کرده آنها را حفظ کنید و در پایان هر کاری بخوانید. متن:سبحن ربک رب العزة عما یصفون و سلم علی المرسلین و الحمد لله رب العلمین ترجمه:مالک و صاحب اختیار تو یعنی مالک عزت و شکست ناپذیری از …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 99 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه99 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. تبعیت نکن،راه،هوی و هوس،جانشین ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 خلیفة احکم لاتتبع هوی یضل سبیل خلیفه،جانشین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 100 انس با قرآن در خانه

صفحه100 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه 26 سوره«ص» را کامل کنید. 1-یداوود انا جعلنک خلیفة فی الارض:ای داوود همانا ما تو را جانشینی در زمین قرار دادیم 2-فاحکم بین الناس بالحق:پس میان مردم به درستی قضاوت کن  3-و لاتتبع الهوی:و از هوی و هوس پیروی نکن 4-فیضلک عن سبیل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 102 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه102 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. سخن،عبادت می کنند،هدایت کرد،اجتناب کردند از،تبعیت می کنند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اجتنبوا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 103 انس با قرآن در خانه

صفحه103 انس با قرآن در خانه ب)آیات 17 و 18 سوره زمر را معنا کنید. 1-و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و کسانی که دوری کردند از طاغوت که عبادت کنند آن را 2-و انابوا الی الله: و بازگشتند به سوی خدا 3-لهم البشری:برای آنها بشارت است 4-فبشر عباد:پس بشارت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 106 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه106 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آمرزنده،قبول کننده،قبول می کند،بازگشت،فرو فرستادن،کیفر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تنزیل غافر قابل توب،توبة …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 107 انس با قرآن در خانه

صفحه107 انس با قرآن در خانه ب)آیات 1 تا 3  سوره غافر را ترجمه کنید. 1-حم 2-تنزیل الکتب من الله العزیز العلیم نازل کردن قرآن از سوی خداوند عزتمند داناست 3-غافر الذنب و قابل التوب آمرزنده گناه و پذیرنده توبه 4-شدید العقاب ذی الطول سخت کیفر کننده و دارای نعمت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 109 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه109 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. شکل داد ،غذاهای پاک،صورت ها،بنا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ادعوا استجب قرار بناء …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 110 انس با قرآن در خانه

صفحه110 انس با قرآن در خانه ب)این عبارات قرآنی از سوره غافر را ترجمه کنید. 1-و قال ربکم ادعونی استجب لکم و گفت پروردگارتان بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را(پاسخ دهم برایتان) 2-الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء خداوند کسی است که قرار داد زمین را …

بیشتر بخوانید »