آخرین خبرها

قرآن نهم

جواب قرآن نهم صفحه 14 جلسه اول از درس اول

جلسه اول از درس اول آموزش مفاهیم صفحه14 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. وحی کردیم،وصیت کردیم،متفرق نشوید،تشریع کرد،وصیت کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 شرع وصی اوحینا وصینا لاتتفرقوا تشریع …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 15 انس با قرآن در خانه

صفحه15 انس با قرآن در خانه ب)معنای قسمت اول آیه13 سوره شوری را بنویسید. 1-شرع لکم من الدین:تشریع کرد برایتان از دین 2-ما وصی به نوحا:آنچه وصیت کرد(سفارش کرد) به آن نوح را 3-و الذی اوحینا الیک:و آنچه وحی کردیم به سوی تو 4-و ما وصینا به ابرهیم و موسی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 18 جلسه دوم از درس اول

جلسه دوم از درس اول آموزش مفاهیم صفحه18 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آنها،پرسیدی از،مرده،اندازه ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 سالت  هن مهد لعل تهتدون قدر بلدة …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و لئن سالتهم من خلق السموت و الارض:و اگر بپرسی از آنها چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را 2-لیقولن خلقهن العزیز العلیم:حتما می گویند آفرید آن ها را خداوند عزتمند و دانا 3-الذی جعل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 23 جلسه اول از درس دوم

جلسه اول از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه23 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زنده می کند،با برکت،می میراند،نزد،میان،ارسال کننده ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مبارک،مبارکة منذر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 24 انس با قرآن در خانه

صفحه24 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات1 تا 8 سوره دخان را کامل کنید. 1-حم:حا میم 2-و الکتب المبین:و سوگند به کتاب(قرآن) آشکار 3-انا انزلناه فی لیلة مبرکة:قطعا ما نازل کردیم آن رادر شبی با برکت 4-انا کنا منذرین:همانا ما هشداردهنده هستیم 5-فیها یفرق کل امر حکیم: در آن(شب)هر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 28 جلسه دوم از درس دوم

جلسه دوم از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه28 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،حکم می کنند،بصیرت ها،کارهای بد،مرگ ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بصائر سیئات سواء محیا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 29 انس با قرآن در خانه

صفحه29 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه 20-21 سوره جاثیه را کامل کنید. 1-هذا بصائر للناس و هدی و رحمة:این بصیرت هایی برای مردم و هدایت و رحمت است 2-لقوم یوقنون:برای گروهی که یقین دارند 3-ام حسب الذین اجترحوا السیئات:آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند کارهای بد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 33 جلسه اول از درس سوم

جلسه اول از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه33 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پاداش،یاران،جاودان،ترس،انجام می دادند،اندوهگین می شوند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اجل مسمی خوف یحزنون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 34 انس با قرآن در خانه

صفحه34 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه سوم و دو آیه 13 و 14 سوره احقاف را کامل کنید. 1-ماخلقنا السموت و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی خلق نکردیم آسمان ها و زمین و آنچه بین انهاست را جز به درستی و سرآمدی معین 2-والذین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 38 جلسه دوم از درس سوم

جلسه دوم از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه38 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. تبعیت کردند،نازل شد،کارها ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 صدوا اضل اعمال نزل اتبعوا انزل مانع شدند …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 39 انس با قرآن در خانه

صفحه39 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات اول تا سوم سوره محمد(ص)را کامل کنید. 1-الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم:کسانی که کفر ورزیدند و مانع شدند از راه خدا؛نابود کرد کارهایشان را 2-و الذین ءامنوا و عملوا الصلحت:و کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 43 جلسه اول از درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه43 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. روان است،بزرگ،لشکریان،رستگاری،رودها،زیر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 سکینة جنود یدخل تجری تحت انهار فوز …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 44 انس با قرآن در خانه

صفحه44 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات  4 و 5 سوره فتح را کامل کنید. 1-هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین:او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب های مومنان 2-لیزدادو ایمانا مع ایمانهم:تا بیفزاید ایمانی بر ایمانشان 3-و لله جنود السموت و الارض:و برای خداست …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 47 جلسه دوم از درس چهارم

جلسه دوم از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه47 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نباید مسخره کند،می باشند،زنان،برادران،اصلاح کنید ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 اخوة اصلحوا ترحمون لایسخر عسی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 48 انس با قرآن در خانه

صفحه48 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه 10 و قسمت اول آیه 11 سوره حجرات را کامل کنید. 1-انما المؤمنین اخوة:قطعا مومنان برادرند 2-فاصلحوا بین اخویکم:پس اصلاح کنید میان دو برادرتان 3-و اتقوا الله لعلکم ترحمون:و تقوای خدا را پیشه کنید شاید مورد رحمت قرار گیرید 4-یایها الذین ءامنوا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 52 جلسه اول از درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه52 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. استغفار می کنند،بودند،سحرها،نیازمند،ثروت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 کانوا اسحار یستغفرون اموال سائل محروم بودند سحر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 53 انس با قرآن در خانه

صفحه53 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات  15 تا 21 سوره ذاریات را کامل کنید. 1-ان المتقین فی جنت و عیون:همانا افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند 2-ءاخذین ما ءاتهم ربهم:آنچه پروردگارشان به آنها می دهد می گیرند؛ 3-انهم کانوا قبل ذلک محسنین:همانا آنها پیش از …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 56 جلسه دوم از درس پنجم

جلسه دوم از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه56 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پند،خاندان،آسان کردیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 یسرنا ذکر ءال مدکر نذر اخذنا آسان کردیم پند،یاد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 58 انس با قرآن در خانه

صفحه 58 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 40 تا 42 سوره قمر را کامل کنید. 1-و لقد یسرنا القرءان للذکر:و همانا آسان کردیم قرآن را برای پند 2-فهل من مدکر:پس آیا هیچ پندگیرنده ای هست ؟! 3-و لقد جاء ءال فرعون النذر:و همانا آمد برای خاندان فرعون هشدارها …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 61 جلسه اول از درس ششم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه61 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. سجده می کند،ترازو،یاد داد،طغیان نکنید،سخن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 علم بیان نجم یسجد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 62 انس با قرآن در خانه

صفحه62 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 1 تا 9 سوره الرحمن را کامل کنید. 1-الرحمن علم القرءان خلق الانسان علمه البیان:خدای بخشنده،یاد داد قرآن را،آفرید انسان را،یاد داد به او سخن گفتن را 2-الشمس و القمر بحسبان: خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند 3-و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 65 آموزش مفاهیم

آموزش مفاهیم صفحه65 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. می آشامید،می رویانید،دیدید،شکر می کنید،می خواهیم،کشاورز ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 رایتم تزرعون زارع نشاء تشربون تشکرون دیدید،دقت کردید می رویانید،زراعت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 66 انس با قرآن در خانه

صفحه66 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 63 تا 70 سوره واقعه را کامل کنید. 1-افرءیتم ما تحرثون:آیا دقت کردید به آنچه می کارید؟ 2-ء انتم تزرعونه ام نحن الزرعون:آیا شما می رویانید آن را یا ما می رویانیم 3-لو نشاء لجعلنه حطاما فظلتم تفکهون: اگر بخواهیم قطعا قرار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 70 جلسه اول از درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. یاری می کند،پیامبران،فایده ها،قدرتمند،آهن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 رسل بینات یقوم…بـِ حدید بأس …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 71 انس با قرآن در خانه

صفحه71 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه 25 سوره حدید را کامل کنید. 1-لقد ارسلنا رسلنا بالبینت:همانا فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن 2-و انزلنا معهم الکتب و المیزان:و نازل کردیم همراهشان کتاب و میزان را 3-لیقوم الناس بالقسط:تا رفتار کنند مردم به عدالت 4-و انزلنا الحدید فیه بأس …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 74 جلسه دوم از درس هفتم

جلسه دوم از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه74 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. مساوی است،نباشید،شخص،رستگار،آتش،فردا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس غد لاتکونوا نسوا فاسق یستوی نار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 75 انس با قرآن در خانه

صفحه75 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 18 تا 20 سوره حشر را کامل کنید. 1-یایها الذین ءامنوا اتقوا الله:ای کسانی که ایمان آوردید 2-و لتنظر نفس ماقدمت لغد: و باید دقت کند هر شخص آنچه را که از پیش می فرستد برای فردا 3-و اتقوا الله:و تقوای خدا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 79 جلسه اول از درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه79 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. جهاد و تلاش می کنید،خانه ها،ایمان می آورید،نجات می دهد،گناهان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 80 انس با قرآن در خانه

صفحه80 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 10تا12 سوره صف را کامل کنید. 1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید 2-هل ادلکم علی تجارة:: آیا راهنمایی کنم شما را به تجارتی که 3-تنجیکم من عذاب الیم:نجات می دهد شما را از عذاب دردناک 4-تومنون بالله و رسوله و تجهدون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 83 جلسه دوم از درس هشتم

جلسه دوم از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه83 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. خرید و فروش،وقتی که،رستگار می شوید،ندا داده شد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 84 انس با قرآن در خانه

صفحه84 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه9و10 سوره جمعه را کامل کنید. 1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید 2-اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة:آنگاه که(وقتی که) ندا داده شد برای نماز در روز جمعه 3-فاسعوا الی ذکر الله:پس بشتابید به سوی یاد خدا 4-و ذرو البیع:و رها …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 88 جلسه اول از درس نهم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه88 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. توکّل می کند،اندازه،قرار می دهد،محل خروج ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 یتق یجعل مخرج …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 89 انس با قرآن در خانه

صفحه89 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات از سوره طالق را کامل کنید.این قطعه یکی از زیباترین و پرمعناترین پیام های قرآنی است. سعی کنید این قطعه را حفظ کنید و آن را با توجه به معنای آن، در آغاز روز و پس از نمازهای خود بخوانید 1-و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 91 جلسه دوم از درس نهم

جلسه دوم از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه91 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. می شنیدیم،دست،اندیشه و درک می کنیم،یا،مرگ ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ید موت یبلو …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 92 انس با قرآن در خانه

صفحه92 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات اول و دوم و نیز آیه 1 تا 10 سوره ملک را کامل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم 1-تبرک الذی بیده الملک:برقرار و پرخیر است کسی که به دست اوست فرمانروایی 2-و هو علی کل شیء قدیر:و او بر هر چیزی تواناست …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 97 جلسه اول از درس دهم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه97 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. به تأخیر می اندازد،هشدار ده،داخل شد به ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 انذر یأتی یؤخر دخل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 98 انس با قرآن در خانه

صفحه98 انس با قرآن در خانه ب)آیات اول تا چهارم و آیه آخر سوره نوح را ترجمه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم 1-انا ارسلنا نوحا الی قومه:قطعا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش 2-ان انذر قومک:که هشدار ده قومت را 3-من قبل ان یأتیهم عذاب الیم:پیش از آنکه بیاید برایشان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 101 جلسه دوم از درس دهم

جلسه دوم از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه101 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید طولانی،نیم،بگیر،اندک،یاد کن،کم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قم قلیل نصف رتل ثقیل سبح …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 102 انس با قرآن در خانه

صفحه102 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات اول تا نهم سوره مزمل را کامل کنید. 1-یایها المزمل قم الیل الا قلیلا:ای جامه به خود پیچیده،برخیز شب را جز کمی از آن 2-نصفه او انقص منه قلیلا:نصف آن یا اندکی از آن کم کن 3-او زد علیه و رتل القرءان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 106 جلسه اول از درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه106 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،از چه،قرار ندادیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عم(عن+ـما) کلا ثم لم نجعل مهاد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 107 انس با قرآن در خانه

صفحه107 انس با قرآن در خانه ب)آیات اول تا یازدهم و آیه آخر سوره نبا را ترجمه کنید. 1-عم یتساءلون:از چه از یکدیگر می پرسند؟ 2-عن النبا العظیم:از خبری بزرگ 3-الذی هم فیه مختلفون:که آنها در آن اختلاف دارند. 4-کلا سیعلمون:هرگز چنین نیست،خواهند دانست 5-ثم کلا سیعلمون:باز هم هرگز چنین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 109 جلسه دوم از درس یازدهم

جلسه دوم از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه109 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید خلق شد،چگونه،می بینند،گسترده شد،شتر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 ینظرون ابل کیف خلقت رفعت نصبت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 110 درس یازدهم انس با قرآن در خانه

صفحه110 انس با قرآن در خانه ب)آیات 17 تا 20 سوره غاشیه را ترجمه کنید. 1-افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت:پس آیا دقت نمی کنند به شتر که چگونه آفریده شد؟ 2-و الی السماء کیف رفعت:و به آسمان که چگونه برافراشته شد؟ 3-و الی الجبال کیف نصبت:و به کوه ها …

بیشتر بخوانید »