آخرین خبرها

قرآن

جواب قرآن نهم صفحه 14 جلسه اول از درس اول

جلسه اول از درس اول آموزش مفاهیم صفحه14 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. وحی کردیم،وصیت کردیم،متفرق نشوید،تشریع کرد،وصیت کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 شرع وصی اوحینا وصینا لاتتفرقوا تشریع …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 15 انس با قرآن در خانه

صفحه15 انس با قرآن در خانه ب)معنای قسمت اول آیه13 سوره شوری را بنویسید. 1-شرع لکم من الدین:تشریع کرد برایتان از دین 2-ما وصی به نوحا:آنچه وصیت کرد(سفارش کرد) به آن نوح را 3-و الذی اوحینا الیک:و آنچه وحی کردیم به سوی تو 4-و ما وصینا به ابرهیم و موسی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 18 جلسه دوم از درس اول

جلسه دوم از درس اول آموزش مفاهیم صفحه18 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آنها،پرسیدی از،مرده،اندازه ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 سالت  هن مهد لعل تهتدون قدر بلدة …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و لئن سالتهم من خلق السموت و الارض:و اگر بپرسی از آنها چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را 2-لیقولن خلقهن العزیز العلیم:حتما می گویند آفرید آن ها را خداوند عزتمند و دانا 3-الذی جعل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 23 جلسه اول از درس دوم

جلسه اول از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه23 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زنده می کند،با برکت،می میراند،نزد،میان،ارسال کننده ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مبارک،مبارکة منذر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 24 انس با قرآن در خانه

صفحه24 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات1 تا 8 سوره دخان را کامل کنید. 1-حم:حا میم 2-و الکتب المبین:و سوگند به کتاب(قرآن) آشکار 3-انا انزلناه فی لیلة مبرکة:قطعا ما نازل کردیم آن رادر شبی با برکت 4-انا کنا منذرین:همانا ما هشداردهنده هستیم 5-فیها یفرق کل امر حکیم: در آن(شب)هر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 28 جلسه دوم از درس دوم

جلسه دوم از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه28 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،حکم می کنند،بصیرت ها،کارهای بد،مرگ ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بصائر سیئات سواء محیا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 29 انس با قرآن در خانه

صفحه29 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه 20-21 سوره جاثیه را کامل کنید. 1-هذا بصائر للناس و هدی و رحمة:این بصیرت هایی برای مردم و هدایت و رحمت است 2-لقوم یوقنون:برای گروهی که یقین دارند 3-ام حسب الذین اجترحوا السیئات:آیا گمان کردند کسانی که انجام دادند کارهای بد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 33 جلسه اول از درس سوم

جلسه اول از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه33 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پاداش،یاران،جاودان،ترس،انجام می دادند،اندوهگین می شوند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اجل مسمی خوف یحزنون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 34 انس با قرآن در خانه

صفحه34 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه سوم و دو آیه 13 و 14 سوره احقاف را کامل کنید. 1-ماخلقنا السموت و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی خلق نکردیم آسمان ها و زمین و آنچه بین انهاست را جز به درستی و سرآمدی معین 2-والذین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 38 جلسه دوم از درس سوم

جلسه دوم از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه38 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. تبعیت کردند،نازل شد،کارها ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 صدوا اضل اعمال نزل اتبعوا انزل مانع شدند …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 39 انس با قرآن در خانه

صفحه39 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات اول تا سوم سوره محمد(ص)را کامل کنید. 1-الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم:کسانی که کفر ورزیدند و مانع شدند از راه خدا؛نابود کرد کارهایشان را 2-و الذین ءامنوا و عملوا الصلحت:و کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 43 جلسه اول از درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه43 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. روان است،بزرگ،لشکریان،رستگاری،رودها،زیر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 سکینة جنود یدخل تجری تحت انهار فوز …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 44 انس با قرآن در خانه

صفحه44 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات  4 و 5 سوره فتح را کامل کنید. 1-هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین:او کسی است که نازل کرد آرامش را در قلب های مومنان 2-لیزدادو ایمانا مع ایمانهم:تا بیفزاید ایمانی بر ایمانشان 3-و لله جنود السموت و الارض:و برای خداست …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 47 جلسه دوم از درس چهارم

جلسه دوم از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه47 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نباید مسخره کند،می باشند،زنان،برادران،اصلاح کنید ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 اخوة اصلحوا ترحمون لایسخر عسی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 48 انس با قرآن در خانه

صفحه48 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه 10 و قسمت اول آیه 11 سوره حجرات را کامل کنید. 1-انما المؤمنین اخوة:قطعا مومنان برادرند 2-فاصلحوا بین اخویکم:پس اصلاح کنید میان دو برادرتان 3-و اتقوا الله لعلکم ترحمون:و تقوای خدا را پیشه کنید شاید مورد رحمت قرار گیرید 4-یایها الذین ءامنوا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 52 جلسه اول از درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه52 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. استغفار می کنند،بودند،سحرها،نیازمند،ثروت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 کانوا اسحار یستغفرون اموال سائل محروم بودند سحر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 53 انس با قرآن در خانه

صفحه53 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات  15 تا 21 سوره ذاریات را کامل کنید. 1-ان المتقین فی جنت و عیون:همانا افراد باتقوا در بهشت ها و چشمه سارها هستند 2-ءاخذین ما ءاتهم ربهم:آنچه پروردگارشان به آنها می دهد می گیرند؛ 3-انهم کانوا قبل ذلک محسنین:همانا آنها پیش از …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 56 جلسه دوم از درس پنجم

جلسه دوم از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه56 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پند،خاندان،آسان کردیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 یسرنا ذکر ءال مدکر نذر اخذنا آسان کردیم پند،یاد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 58 انس با قرآن در خانه

صفحه 58 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 40 تا 42 سوره قمر را کامل کنید. 1-و لقد یسرنا القرءان للذکر:و همانا آسان کردیم قرآن را برای پند 2-فهل من مدکر:پس آیا هیچ پندگیرنده ای هست ؟! 3-و لقد جاء ءال فرعون النذر:و همانا آمد برای خاندان فرعون هشدارها …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 61 جلسه اول از درس ششم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه61 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. سجده می کند،ترازو،یاد داد،طغیان نکنید،سخن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 علم بیان نجم یسجد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 62 انس با قرآن در خانه

صفحه62 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 1 تا 9 سوره الرحمن را کامل کنید. 1-الرحمن علم القرءان خلق الانسان علمه البیان:خدای بخشنده،یاد داد قرآن را،آفرید انسان را،یاد داد به او سخن گفتن را 2-الشمس و القمر بحسبان: خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند 3-و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 65 آموزش مفاهیم

آموزش مفاهیم صفحه65 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. می آشامید،می رویانید،دیدید،شکر می کنید،می خواهیم،کشاورز ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 رایتم تزرعون زارع نشاء تشربون تشکرون دیدید،دقت کردید می رویانید،زراعت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 66 انس با قرآن در خانه

صفحه66 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 63 تا 70 سوره واقعه را کامل کنید. 1-افرءیتم ما تحرثون:آیا دقت کردید به آنچه می کارید؟ 2-ء انتم تزرعونه ام نحن الزرعون:آیا شما می رویانید آن را یا ما می رویانیم 3-لو نشاء لجعلنه حطاما فظلتم تفکهون: اگر بخواهیم قطعا قرار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 70 جلسه اول از درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. یاری می کند،پیامبران،فایده ها،قدرتمند،آهن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 رسل بینات یقوم…بـِ حدید بأس …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 71 انس با قرآن در خانه

صفحه71 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه 25 سوره حدید را کامل کنید. 1-لقد ارسلنا رسلنا بالبینت:همانا فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن 2-و انزلنا معهم الکتب و المیزان:و نازل کردیم همراهشان کتاب و میزان را 3-لیقوم الناس بالقسط:تا رفتار کنند مردم به عدالت 4-و انزلنا الحدید فیه بأس …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 74 جلسه دوم از درس هفتم

جلسه دوم از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه74 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. مساوی است،نباشید،شخص،رستگار،آتش،فردا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس غد لاتکونوا نسوا فاسق یستوی نار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 75 انس با قرآن در خانه

صفحه75 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 18 تا 20 سوره حشر را کامل کنید. 1-یایها الذین ءامنوا اتقوا الله:ای کسانی که ایمان آوردید 2-و لتنظر نفس ماقدمت لغد: و باید دقت کند هر شخص آنچه را که از پیش می فرستد برای فردا 3-و اتقوا الله:و تقوای خدا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 79 جلسه اول از درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه79 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. جهاد و تلاش می کنید،خانه ها،ایمان می آورید،نجات می دهد،گناهان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 80 انس با قرآن در خانه

صفحه80 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 10تا12 سوره صف را کامل کنید. 1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید 2-هل ادلکم علی تجارة:: آیا راهنمایی کنم شما را به تجارتی که 3-تنجیکم من عذاب الیم:نجات می دهد شما را از عذاب دردناک 4-تومنون بالله و رسوله و تجهدون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 83 جلسه دوم از درس هشتم

جلسه دوم از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه83 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. خرید و فروش،وقتی که،رستگار می شوید،ندا داده شد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 84 انس با قرآن در خانه

صفحه84 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه9و10 سوره جمعه را کامل کنید. 1-یایها الذین ءامنوا:ای کسانی که ایمان آوردید 2-اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة:آنگاه که(وقتی که) ندا داده شد برای نماز در روز جمعه 3-فاسعوا الی ذکر الله:پس بشتابید به سوی یاد خدا 4-و ذرو البیع:و رها …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 88 جلسه اول از درس نهم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه88 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. توکّل می کند،اندازه،قرار می دهد،محل خروج ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 یتق یجعل مخرج …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 89 انس با قرآن در خانه

صفحه89 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات از سوره طالق را کامل کنید.این قطعه یکی از زیباترین و پرمعناترین پیام های قرآنی است. سعی کنید این قطعه را حفظ کنید و آن را با توجه به معنای آن، در آغاز روز و پس از نمازهای خود بخوانید 1-و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 91 جلسه دوم از درس نهم

جلسه دوم از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه91 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. می شنیدیم،دست،اندیشه و درک می کنیم،یا،مرگ ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ید موت یبلو …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 92 انس با قرآن در خانه

صفحه92 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات اول و دوم و نیز آیه 1 تا 10 سوره ملک را کامل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم 1-تبرک الذی بیده الملک:برقرار و پرخیر است کسی که به دست اوست فرمانروایی 2-و هو علی کل شیء قدیر:و او بر هر چیزی تواناست …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 97 جلسه اول از درس دهم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه97 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. به تأخیر می اندازد،هشدار ده،داخل شد به ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 انذر یأتی یؤخر دخل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 98 انس با قرآن در خانه

صفحه98 انس با قرآن در خانه ب)آیات اول تا چهارم و آیه آخر سوره نوح را ترجمه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم 1-انا ارسلنا نوحا الی قومه:قطعا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش 2-ان انذر قومک:که هشدار ده قومت را 3-من قبل ان یأتیهم عذاب الیم:پیش از آنکه بیاید برایشان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 101 جلسه دوم از درس دهم

جلسه دوم از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه101 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید طولانی،نیم،بگیر،اندک،یاد کن،کم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قم قلیل نصف رتل ثقیل سبح …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 102 انس با قرآن در خانه

صفحه102 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات اول تا نهم سوره مزمل را کامل کنید. 1-یایها المزمل قم الیل الا قلیلا:ای جامه به خود پیچیده،برخیز شب را جز کمی از آن 2-نصفه او انقص منه قلیلا:نصف آن یا اندکی از آن کم کن 3-او زد علیه و رتل القرءان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 106 جلسه اول از درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه106 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،از چه،قرار ندادیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عم(عن+ـما) کلا ثم لم نجعل مهاد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 107 انس با قرآن در خانه

صفحه107 انس با قرآن در خانه ب)آیات اول تا یازدهم و آیه آخر سوره نبا را ترجمه کنید. 1-عم یتساءلون:از چه از یکدیگر می پرسند؟ 2-عن النبا العظیم:از خبری بزرگ 3-الذی هم فیه مختلفون:که آنها در آن اختلاف دارند. 4-کلا سیعلمون:هرگز چنین نیست،خواهند دانست 5-ثم کلا سیعلمون:باز هم هرگز چنین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 109 جلسه دوم از درس یازدهم

جلسه دوم از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه109 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید خلق شد،چگونه،می بینند،گسترده شد،شتر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 ینظرون ابل کیف خلقت رفعت نصبت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن نهم صفحه 110 درس یازدهم انس با قرآن در خانه

صفحه110 انس با قرآن در خانه ب)آیات 17 تا 20 سوره غاشیه را ترجمه کنید. 1-افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت:پس آیا دقت نمی کنند به شتر که چگونه آفریده شد؟ 2-و الی السماء کیف رفعت:و به آسمان که چگونه برافراشته شد؟ 3-و الی الجبال کیف نصبت:و به کوه ها …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 13 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس اول آموزش مفاهیم صفحه13 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زکات،فروتن،انجام دهنده،بیهوده ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 افـلَـح خاشـع  لَـغـو معـرض زکاة فاعل رستگار شد(شدند) فروتن،متواضع …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 14

صفحه14 فعالیت دوم معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید. 1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند  2-فی صلاتهم: در نمازشان 3-عن اللغو: از سخن و کار بیهوده 4-للزکوة: برای زکات تمرین)این دو عبارت را معنا کنید 1-عن اللغو معرضون از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند 2-والذین هم …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 15 انس با قرآن صفحه

صفحه 15 انس با قرآن ب) ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مؤمنون را کامل کنید. خوب است این آیات را حفظ کنیم و همیشه در زندگی به آنها توجه داشته،تا رستگار شویم.  1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند 2-الذین هم فی صلاتهم خشعون: کسانی که در نمازشان فروتن و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 17 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس اول آموزش مفاهیم صفحه17 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دانا،انجام می دهند،دانست ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 یسبح من طیر علم علیم یفعلون مصیر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 18

صفحه18 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید. 1-الم تر ان الله یسبح له من فی السموت و الارض آیا ندیدی که خدا را تسبیح می کند هر کس که در آسمان ها و زمین است؛ 2-و الطیر صفت:و نیز پرندگان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 19

صفحه19 آیا شما می توانید بگویید چرا امام علی علیه السلام تربیت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع کرده است؟ چون در قرآن تمامی نکات مهم درباره ی شیوه صحیح زندگی،چگونگی برخورد با دیگران،نحوه عبادت، رعایت حقوق دیگرانچگونگی پوشش درست و در مجموع نحوه زندگی درست و لذت بخش …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 22 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه22 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. قرآن،جهانیان،فرزند،همتا،فرو فرستاد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 نزل فرقان یکون عالمین نذیر ولد شریک …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 23

صفحه23 فعالیت دوم معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید. 1-نزل الفرقان: نازل کرد قرآن را 2-علی عبده: بر بنده اش 3-للعالمین: برای جهانیان 4-شریک فی الملک: همتایی در فرمانروایی 5-کل شیء: هر چیزی 6-فقدره:پس اندازه گیری کرد آن را فعالیت سوم اینک ترجمه این ترکیب ها را کامل کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 24 انس با قرآن در خانه

صفحه24 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه اول سوره فرقان را کامل کنید. 1-تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده: پرخیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش. 2-لیکون للعالمین نذیرا تا باشد برای جهانیان هشداردهنده ای 3-الذین له ملک السموت و الارض کسی که برای …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 26 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه26 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. بشارت،آب،پوشش،قرارداد،خواب ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جعل لباس نوم سبات ارسل ریاح بشر،بشری …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 27 انس با قرآن در خانه

صفحه27 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره فرقان را کامل کنید. 1-و هو الذی جعل لکم الیل لباسا و او کسی است که قرار داد برایتان شب را پوششی 2-و النوم سباتا:و خواب را (برای)آرامش و استراحت 3-و جعل النهار نشورا و قرار داد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 32 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه32 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نبود،آیا،رویاندیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 اَ کم انبتنا زوج ما ما کان آیا چقدر،چه بسیار …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 33 انس با قرآن در خانه

صفحه33 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه اول سوره شعراء را کامل کنید. 1-اولم یروا الی الارض و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین 2-کم انبتنا فیها من کل زوج کریم چه بسیار رویاندیم در آن از هر گونه(گیاه) نیکو و مفید. 3-ان فی ذلک لایة قطعا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 35 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه35 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پیروی کنید،پیامبر،پیامبران،مورد اعتماد،تقوا داشته باشید،تکذیب کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 کذب،کذبت مرسلین تتقون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 36

صفحه36 فعالیت دوم الف)به محل ترجمه کلمه بعد از «اتقوا»در عبارتی مانند«اتقوا الله:تقوای خدا را پیشه کنید»توجه کنید.اینک این دو عبارت را ترجمه کنید. 1-اتقوا ربکم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید 2-واتقوه: و تقوای او را پیشه کنید ب)گاهی به جای ضمیر«ی»کسره می آید؛مانند:اطیعون= اطیعونی=اطیعوا+نـ+ی:اطاعت کنید مرا. اینک این دو عبارت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 37 انس با قرآن در خانه

صفحه37 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات شریفه از سوره شعراء را کامل کنید. 1-کذبت عاد المرسلین: انکار کردند قوم عاد پیامبران را 2-اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون:آنگاه برادرشان هود به آنها گفت:آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ 3-انی لکم رسول مبین:قطعا من برایتام پیامبری مورداعتمادم(راست گو …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 42 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه42 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. نعمت،شکر می کنم،عمل می کنم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 ان اشکر نعمة التی انعمت اعمل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 43 انس با قرآن در خانه

صفحه 43 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات قرآنی را از سوره نمل کامل کنید. 1-و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک و (حضرت سلیمان) گفت: پروردگارا به من الهام کن که شکر کنم نعمتت را، 2-التی انعمت علی و علی والدی کسی که نعمت بخشید به من …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 45 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه45 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. با،شریک قرار می دهند،دریا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 بر بحر یرسل مع تعالی یشرکون خشکی،صحرا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 46 انس با قرآن در خانه

صفحه46 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیه از سوره مبارکه نمل را کامل کنید. 1-امن یهدیکم فی الظلمت البر و البحر یا کسی که هدایت می کند شما را در تاریکی های خشکی و دریا 2-و من یرسل الریح بشرا بین یدی رحمته و کسی که می فرستد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 51 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه51 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. امامان،وارثان،پیشوایان،قرار می دهیم،خبر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 نتلو نبأ نرید نجعل ائمة وارثین تلاوت می …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 52 انس با قرآن در خانه

صفحه 52 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه دو آیه از آیات آغازین سوره قصص را کامل کنید. 1-نتلوا علیک من نبا موسی و فرعون بالحق می خوانیم(تلاوت می کنیم) بر تو از خبر موسی و فرعون به درستی 2-لقوم یؤمنون  برای گروهی که ایمان می آورند 3-و نرید ان …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 54 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه54 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دوست دارد،نیکی کرد،خرابکاران،تباه ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 احسِن کما احسَنَ فساد یحب مفسدین نیکی کن …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 55 انس با قرآن در خانه

صفحه55 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیه زیبا و پرمعنای سوره قصص را کامل کنید. 1-و ابتغ فیما اتک الله الدار الاخرة و طلب کن در آنچه داده است به تو خداوند ،خانه آخرت را 2-و لا تنس نصیبک من الدنیا و فراموش نکن بهره خود را از …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 59 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه59 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. ایمان آوردیم،بی نیاز،جهاد و تلاش می کند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 حسب ءامنا جاهد یجاهد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 60 انس با قرآن در خانه

صفحه 60 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این دو آیه از آیات آغازین سوره عنکبوت را کامل کنید. 1-ا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنا آیا مردم گمان کردند که(به حال خود)رها می شوند وقتی که بگویند ایمان آوردیم ، 2-و هم لایفتنون و آنها آزمایش نمی شوند؟! …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 62 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه62 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دوستان،مثل،گرفت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 مثل اتخذوا من دون اولیاء ک اتخذ،اتخذت لو …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 63 انس با قرآن در خانه

صفحه63 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیه از سوره عنکبوت را کامل کنید. 1-مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء داستان کسانی که غیر از خدا(به جای خدا) سرپرستانی گرفتند. 2-کمثل العنکبوت اتخذت بیتا مانند داستان عنکبوت است که گرفت خانه ای 3-و ان اوهن البیون لبیت العنکبوت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 67 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه67 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،ظاهری،افراد غافل ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 لایخلف ظاهرا حیاة غافلون تخلف نمی کند،خلاف نمی کند ظاهری حیات،زندگی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 68 انس با قرآن در خانه

صفحه 68 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات و آیات قرآنی از سوره روم را کامل کنید. 1-وعد الله لایخلف الله وعده (این)وعده خداست.خداوند از وعده اش تخلف نمی کند. 2-ولکن اکثر الناس لایعلمون و اما بیشر مردم نمی دانند 3-یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا ظاهری از زندگی …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 70 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. اقامه می کنند،رستگاران،حکمت آموز،یقین دارند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 تلک حکیم یوقیمون یؤتون یوقنون مفلحون …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 71 انس با قرآن در خانه

صفحه71 انس با قرآن در خانه ب)آیات 1 تا 5 سوره لقمان را معنا کنید. 1-الم تلک ءایت الکتب الحکیم الف لام میم؛این آیات کتاب حکمت آموز 2-هدی و رحمة للمحسنین  هدایت و رحمتی برای نیکوکاران است 3-الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة کسانی که نماز را اقمه می کنند …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 75 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه75 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آگاه،پیامبر،تبعیت کن،پیروی نکن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 نبی النبی اتق لاتطع اتبع خبیر وکیل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 76 انس با قرآن در خانه

صفحه 76 انس با قرآن در خانه ب)آیات1تا3 سوره احزاب را معنا کنید 1-یایها النبی اتق الله:ای پیامبر تقوای خدا را پیشه کن 2-و لاتطع الکفرین و المنفقین:و از کافران و دورویان اطاعت نکن 3-ان الله کان علیما حکیما:همانا خداوند دانای حکیم است 4-و اتبع ما یوحی الیک من ربک:و …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 78 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه78 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. دعوت کننده،گواه،بشارت دهنده،چراغ ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 ارسلنا شاهد مبشر داعی سراج منیر بشر …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 79 انس با قرآن در خانه

صفحه79 انس با قرآن در خانه ب)آیات45تا48 سوره احزاب را که در بزرگی و عظمت پیامبر اکرم (ص) است معنا کنید. 1-یا ایا النبی انا ارسلنک شاهدا و مبشرا و نذیرا ای پیامبر قطعا ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده ای فرستادیم 2-و داعیا الی الله …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 83 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه83 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. خارج می شود،می داند،نازل می شود ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 یعلم یلج یخرج ینزل یعرج …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 84 انس با قرآن در خانه

صفحه 84 انس با قرآن در خانه ب)دو آیه اول و دوم سوره مبارکه سبأ را ترجمه کنید. 1-الحمد لله الذی له ما فی السموت و ما فی الارض سپاس و ستایش برای خدایی است که برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است 2-و له الحمد …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 86 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه86 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آفریننده،روزی می دهد،یاد کنید،تردید ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 فاطر اذکروا خالق یرزق اتخذوا شک پدید …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 89 انس با قرآن در خانه

صفحه 89 انس با قرآن در خانه ب)این عبارات و آیات قرآنی را از سوره فاطر ترجمه کنید. 1-الحمد لله فاطر السموت و الارض:سپاس و ستایش برای خدایی است که پدیدآورنده آسمان ها و زمین است 2-یایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم:ای مردم یاد کنید نعمت های خدا را بر شما  3-هل من …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 90 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه90 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. عبادت می کنم،راه یافتگان،شهر،تبعیت کنید،پدید آورد،مرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 مدینة رجل اتبعوا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 91 انس با قرآن در خانه

صفحه91 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این آیات از سوره مبارکه یس را کامل کنید. 1-و جاء من اقصا المدینة رجل یسعی:و آمد از دورترین نقطه شهر مردی شتابان 2-قال یقوم اتبعوا المرسلین:گفت ای قوم من از پیامبران پیروی کنید 3-اتبعوا من لا یسئلکم اجرا:پیروی کنید از کسی که …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 93 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه93 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. بشارت دادیم،درود،جزا می دهیم،برکت دادیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 سلام بشرنا بارکنا نجزی هما،هما سلام،درود بشارت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 94 انس با قرآن در خانه

صفحه94 انس با قرآن در خانه ب)آیات 109 تا 113 سوره صافات را ترجمه کنید. 1-سلم علی ابراهیم  سلام و درود بر ابراهیم 2-کذلک نجزی المحسنین این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را 3- انه من عبادنا المومنین قطعا او از بندگان مومن ما است 4-و بشرنه باسحاق نبیا من …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 95

صفحه95 این سه آیه(سه آخر سوره صافات) را همراه با معنا بنویسید،سعی کرده آنها را حفظ کنید و در پایان هر کاری بخوانید. متن:سبحن ربک رب العزة عما یصفون و سلم علی المرسلین و الحمد لله رب العلمین ترجمه:مالک و صاحب اختیار تو یعنی مالک عزت و شکست ناپذیری از …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 99 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه99 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. تبعیت نکن،راه،هوی و هوس،جانشین ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 خلیفة احکم لاتتبع هوی یضل سبیل خلیفه،جانشین …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 100 انس با قرآن در خانه

صفحه100 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیه 26 سوره«ص» را کامل کنید. 1-یداوود انا جعلنک خلیفة فی الارض:ای داوود همانا ما تو را جانشینی در زمین قرار دادیم 2-فاحکم بین الناس بالحق:پس میان مردم به درستی قضاوت کن  3-و لاتتبع الهوی:و از هوی و هوس پیروی نکن 4-فیضلک عن سبیل …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 102 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه102 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. سخن،عبادت می کنند،هدایت کرد،اجتناب کردند از،تبعیت می کنند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اجتنبوا …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 103 انس با قرآن در خانه

صفحه103 انس با قرآن در خانه ب)آیات 17 و 18 سوره زمر را معنا کنید. 1-و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و کسانی که دوری کردند از طاغوت که عبادت کنند آن را 2-و انابوا الی الله: و بازگشتند به سوی خدا 3-لهم البشری:برای آنها بشارت است 4-فبشر عباد:پس بشارت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 106 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه106 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. آمرزنده،قبول کننده،قبول می کند،بازگشت،فرو فرستادن،کیفر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 تنزیل غافر قابل توب،توبة …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 107 انس با قرآن در خانه

صفحه107 انس با قرآن در خانه ب)آیات 1 تا 3  سوره غافر را ترجمه کنید. 1-حم 2-تنزیل الکتب من الله العزیز العلیم نازل کردن قرآن از سوی خداوند عزتمند داناست 3-غافر الذنب و قابل التوب آمرزنده گناه و پذیرنده توبه 4-شدید العقاب ذی الطول سخت کیفر کننده و دارای نعمت …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 109 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس دوازدهم آموزش مفاهیم صفحه109 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. شکل داد ،غذاهای پاک،صورت ها،بنا ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ادعوا استجب قرار بناء …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هشتم صفحه 110 انس با قرآن در خانه

صفحه110 انس با قرآن در خانه ب)این عبارات قرآنی از سوره غافر را ترجمه کنید. 1-و قال ربکم ادعونی استجب لکم و گفت پروردگارتان بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را(پاسخ دهم برایتان) 2-الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء خداوند کسی است که قرار داد زمین را …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 16 درس اول

جلسه اول از درس اول قرآن هفتم صفحه16 فعالیت اول معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید. خدا(خداوند، خدای یکتا)،نشانه ها،بخشنده،آسمان ها،ماه،به،او،روشنایی،خورشید،روز،جز،شب،زمین،کسی که،گروه، کتاب،آفرید،درستی،نام،مهربان 1-بِ:به                                                …

بیشتر بخوانید »

جواب قرآن هفتم صفحه 17 درس اول

صفحه17 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه این عبارات و آیات سوره یونس را کامل کنید. 1-الر تلک ایت الکتاب الحکیم الف لام را؛این نشانه های قرآن حکمت آمیز است. 2-هو الذی جعل الشّمس ضیاء و القمر نورا او کسی است که قرار داد خورشید را فروزان و ماه را …

بیشتر بخوانید »