آخرین خبرها

فارسی چهارم

جواب فارسی چهارم صفحه 14 آفریدگار زیبایی

فارسی چهارم صفحه ی ۱۴ درک مطلب ۱. پاییز برای رنگ آمیزی درختان از چه رنگ هایی استفاده کرد؟ جواب۱: پاییز برای رنگ آمیزی درختان از رنگ های آتشین مانند زردِ لیمویی،قرمزِ روشن وارغوانی استفاده کرد.اما درختان کاج وصنوبر وسرو را دست نزد وآنها را سبز باقی گذاشت. ۲.نقاشی های …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 21 کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۱ درست ونادرست ۱.پرستوها هرسال لانه ی جدید برای خود می سازند. جواب۱: نادرست ۲.بیشتر پرستوها به دلیل حمله ی پرندگان شکاری سفر خود را به سلامت به پایان نمی رسانند. جواب۲: نادرست درک مطلب ۱.جنب وجوش پرستوها درآغاز پاییز نشانه ی چیست؟ جواب۱: جنب وجوش …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 22 کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۲ گوش کن وبگو _با دقت به داستان گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید ۱. پندهای اول ودوم پرنده را به ترتیب بگویید. جواب۱: پنداول:آنچه ازدست رفت برایش افسوس مخور زیرا اگر آن نعمت حقیقتا ازآن تو بود هیچ گاه تباه نمیشد. پند دوم:آنکه …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 27 کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۷ درک ودریافت ۱.جمله ها را با توجه به متن به ترتیب رویداد ها شماره گذاری کنید. پروانه گفت :خدا آن قدر مهربان است که حتی این گل کوچک راهم میبیند. (۳) موشکا رفت تا خدا را پیدا کند.( ۱) خرس قهوه ای دستی تکان داد و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 28 کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۸ حکایت حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد. الف)ماهی را هروقت ازآب بگیری تازه است. ب) دست بالای دست بسیار است. پ)سحرخیز باش تا کامروا شوی ت)مرغ همسایه غاز است. جواب حکایت:گزینه ب ، یعنی همیشه ازقدرت هر فرد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 32 راز نشانه ها

فارسی چهارم صفحه ی ۳۲ درست و نادرست ۱.مرد کیسه گندم را به آسیاب می برد. جواب۱: درست ۲.چشم راست الاغ کور بود وپای چپش می لنگید. جواب۲: نادرست ۳.مرد از شنیدن نشانی های درست پسر تعجب کرد. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 40 ارزش علم

فارسی چهارم ، صفحه ی ۴۰ درست ونادرست ۱.حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت. جواب۱: نادرست ۲.کشتی براثر برخورد به صخره چند تکه شد. جواب۲: نادرست ۳.علم ودانش سرمایه ای است که هیچ گاه ازبین نمی رود. جواب۳: درست درک مطلب ۱.اتفاق های مهمی که در طول سفر برای …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 51 رهایی از قفس

فارسی چهارم ،صفحه ۴۷ درک مطلب ۱.چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید؟ جواب۱: زیرا او به دنبال راهی بود تا ازقفس نجات پیدا کند وآزاد شود. ۲.چه رابطه ای بین رفتار طوطی درهندوستان ورفتار طوطی بازرگان بود؟ جواب۲: طوطی بازرگان وقتی کمی فکر کرد متوجه شد …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 51 رهایی از قفس

فارسی چهارم ،صفحه ی ۵۱ درک و دریافت ۱.شیرکوچولو برای اینکه سرش به میله های قفس نخورد چه می کرد؟ جواب۱:بعد از قدم دهم بیشتر جلو نمی رفت او وقتی ده قدم برمی داشت می نشست و صورتش را لیس میزد. ۲.چرا دیدن بوته ی یاس برای شیر کوچولو عجیب …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 51 رهایی از قفس

فارسی چهارم ،صفحه ی ۵۱ درک و دریافت ۱.شیرکوچولو برای اینکه سرش به میله های قفس نخورد چه می کرد؟ جواب۱:بعد از قدم دهم بیشتر جلو نمی رفت او وقتی ده قدم برمی داشت می نشست و صورتش را لیس میزد. ۲.چرا دیدن بوته ی یاس برای شیر کوچولو عجیب …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 58 آرش کمان گیر

فارسی چهارم ، صفحه ی ۵۸ درست ونادرست ۱.آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد. جواب ۱: نادرست ۲.ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت می کردند. جواب ۲: درست ۳.تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوان ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 65 مهمان شهر ما

فارسی چهارم، صفحه ی ۶۵ درست ونادرست ۱. دانش آموزان همراه خانواده هایشلن به استقبال رفته بودند. جواب۱: نادرست ۲.جنب وجوش گنجشکان نشانه انتظار آن ها برای ورود مهمان بود. جواب۲: درست ۳.گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می کند. جواب۳: درست درک مطلب ۱. باتوجه به …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 66 مهمان شهر ما

فارسی چهارم ،صفحه ی ۶۶ گوش کن و بگو _با دقت به داستان گوش کنید وبه پرسش ها پاسخ دهید. ۱.به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه موقعی از سال اتفاق افتاده است؟ جواب۱: زمستان ۲.رود چگونه پرآب شد؟ جواب۲:تابش شدید آفتاب باعث شد برف هایی که روی قله …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 71 مهمان شهر ما

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۱ درک و دریافت ۱.منظور درخت سیب از جمله ی “ازین خانه همیشه بوی محبت به مشام می رسد.”چیست؟ جواب۱: یعنی در این خانه مهر ومحبت جاری است وانسان های مهربانی درآن زندگی میکنند. ۲.در پایان داستان چرا گل بااینکه از شاخه جداشده بود، خوشحال …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 72 مهمان شهر ما

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۲ مثل مفهوم تصویر با کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد؟ با یک گل بهار نمی شود. فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه. جوینده ،یابنده است. کوه به کوه نمی رسد ،آدم به آدم می رسد. جواب : “جوینده ، …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 74 درس آزاد

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۴ درس آزاد:  حکیم ابوالقاسم فردوسی ابوالقاسم فردوسی طوسی ، شاعر قرن پنجم هجری و سراینده ی اثر جاویدان شاهنامه است. اورا بزرگ ترین شاعر حماسه سرای ایرانی می دانند و به وی لقب “حکیم سخن” و”حکیم طوس” داده اند. کودکی وجوانی فردوسی در عصر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 75 درس آزاد

فارسی چهارم ،صفحه ی ۷۵ درست ونادرست ۱.فردوسی شاعر قرن چهارم هجری است. جواب۱: نادرست ۲.اثر جاودان فردوسی شاهنامه نام دارد. جواب۲: درست ۳.فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داد. جواب۳ : درست درک مطلب ۱. چرا فردوسی به عقل …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 76 درس آزاد

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۶ بخوان و حفظ کن به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ی ماه وناهید ومهر ز نام و نشان و گمان برترست نگارنده ی بر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 77 درس آزاد

فارسی چهارم ، صفحه ی۷۷ درس آزاد: عید نوروز با تمام شدن زمستان و از راه رسیدن بهار عید نوروز آغاز می شود . ایرانیان در گذشته برای هر یک از روزهای سال اسمی انتخاب می کردند و نوروز به معنی نخستین روز از ماه فروردین است.عید نوروز یکی از …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 78 درس آزاد

فارسی چهارم ، صفحه ی۷۸ درست ونادرست ۱.چهار شنبه سوری در اولین چهارشنبه سال انجام می شود. جواب ۱: نادرست ۲. نوروز گه نماد سرزندگی وبیداری طبیعت است  فقط در ایران برگزار می شود. جواب۲:نادرست درک مطلب ۱.با توجه به متن چهار نمونه از آداب ورسوم عید نوروز را نام …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 84 باغچه ی اطفال

فارسی چهارم ، صفحه ی ۸۴ درست ونادرست ۱. باغچه بان برای آموزگاری به خارج از ایران رفت. جواب۱: نادرست ۲.باغچه بان در کودکی شعر می سرود. جواب۲: درست ۳.قبل از باغچه بان، کسی به فکر کودکان کم شنوا ونابینا نیفتاده بود. جواب۳: درست ۴.باغچه بان با پشتکار واراده به …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 85 باغچه ی اطفال

فارسی چهارم ، صفحه ی ۸۵ درک مطلب ۱.چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت؟ جواب۱: چون علاقه داشت به مردم و جامعه خدمت کند وفکر میکرد از راه معلمی بهتر می تواند این کار را انجام دهد. ۲.دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید که با انجام دادن …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 91 فرمانده ی دل ها

فارسی چهارم ، صفحه ی۹۱ درست و نادرست ۱.آزادی خرمشهر از دست متجاوزان،آرزوی همه ی مردم ایران بود. جواب۱: درست ۲.بالگردهای دشمن موفق شدند فرماندهان نظامی را از میدان نبرد نجات بدهند. جواب۲: نادرست ۳.پیکی که برای حسین خبر آورده بود،تشنه بود. جواب۳: درست

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 92 فرمانده ی دل ها

فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۲ درک مطلب ۱.چرا بچه های کوچک شهدا حسین را دوست داشتند؟ جواب۱: چون حسین با آن ها بازی میکرد وبا حرف های کودکانه آن ها را می خنداند،برایشان قصه می گفت و باعث خوشحالی و سرگرمی آن ها می شد. ۲.یکی از نشانه های …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 96 اتفاق ساده

فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۶ درک مطلب ۱. نویسنده ی نامه،که بود؟ جواب۱: پدر از جبهه برای آن ها نامه نوشته بود. ۲.چه موضوعی در نامه باعث خوشحالی مادر شد؟ جواب۲: خوب بودن حال پدر و اینکه قرار بود همسرش به زودی بیاید. ۳.در بخش زیر منظور از “قطره” …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 101 اتفاق ساده

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۰۱ درک و دریافت ۱. مهم ترین ویژگی نویسنده ی کتاب “قصه های خوب،برای بچه های خوب” را بیان کنید. جواب۱: اینکه داستان را به زبان کودکانه وخیلی ساده بیان کرده بود که باعث میشد به خوبی فهمیده شود. ۲.چرا از نظر شخصیت اصلی متن، …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 110 ادب ازکه آموختی؟

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۰ درست ونادرست ۱.می توانیم از بی ادبان ، ادب بیاموزیم. جواب۱: درست ۲.هر کسی که از کار خود تعریف می کند، داناست. جواب۲: نادرست درک مطلب ۱.منظور از عبارت “آموخت ونکرد” چیست؟ جواب۱: یعنی دانش یاد گرفت اما به آن عمل نکرد. ۲.چرا سعدی …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 111 ادب ازکه آموختی؟

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۱ گوش کن وبگو با توجه به داستان به پرسش های جدول زیر پاسخ دهید. نام داستان…………………………………………………… جواب: کژدم و سنگ پشت شخصیت های داستان……………………………………… جواب: کژدم (عقرب)  _  سنگ پشت (لاک پشت) داستان در چه محلی اتفاق افتاده است؟…………………. جواب: رودخانه از ابتدا تا …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 114 شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۴ درست ونادرست ۱.شیر خطای موش را بخشید. جواب۱: درست ۲.صیاد یرای شکار شیر دام نهاده بود. جواب ۲: نادرست ۳.فقط افراد قوی می توانند به دیگران کمک کنند. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟ جواب۱: موش گریه و …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 121 شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۱ درک ودریافت ۱.در ابتدای داستان چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود اما نتیجه ی خوبی نگرفته بود؟ جواب: چون موقع درس خواندن دقت و توجه کافی به درسش نداشت. برادر و دوستش و مادرش حواسش را پرت کرده بودند. ۲.خانم ژرمن بیشتر …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 122 شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی۱۲۲ مثل مثلی را که در شعر “شیر و موش” بود پیدا کنید ودر گروه درباره ی مفهوم آن گفت وگو کنید. جواب: با دم شیر بازی میکنی. یعنی با کسی که از تو خیلی قدرتمند تر است شوخی می کنی. مفهوم شعر “شیر وموش” تو …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 126 پرسشگری

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۶ درست و نادرست ۱.گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است. جواب۱: نادرست ۲.سوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد. جواب۲: درست ۳.در دنیا به همه ی سوال ها پاسخ داده می شود. جواب۳: نادرست درک مطلب ۱.چه کسانی به دنبال …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 127 پرسشگری

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۷ دانش زبانی جمله های زیر را بخوانید. _ مریم روزنامه را روی میز گذاشت. _سینا کیف را به پدرش داد. حالا به نمودار جمله ها دقت کنید. درگروه گفت و گو کنید وبه پرسش های زیر پاسخ دهید.            گذاشت …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 113 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۳ درست و نادرست ۱.خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می کردند. جواب۱: درست ۲.برای نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ، میتوان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد. جواب۲: نادرست ۳.معلم با پخش تصاویر زیبایی به …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 134 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۴ واژه آموزی بیننده شخصی که چیزی را میبیند. گوینده شخصی که چیزی را می گوید. شنونده شخصی که چیزی را می شنود. حالا شما بگویید: به کسی که مطلبی می نویسد …………..می گویند. جواب: نویسنده به شخصی که چیزی را می خواند…………می گویند. جواب: …

بیشتر بخوانید »

جواب فارسی چهارم صفحه 138 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۸ درک و دریافت ۱.چرا چهار دوست پول هایشان را روی هم گذاشتند؟ جواب۱: چون میخواستند شریک شوند و باهم کاری را راه بیندازند. ۲.شخصی که پول ها را از پیرزن گرفت ، چه ویژگی اخلاقی داشت؟چرا؟ جواب۲:  او باهوش بود، زیرا به دوستانش گفت …

بیشتر بخوانید »