آخرین خبرها

علوم تجربی چهارم

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 3 درس 1: زنگ علوم

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 1: زنگ علوم پیش بینی کنید (صفحه 3) الف) اگر سيمها را به شكل مثلّث يا مستطيل بسازيم، پيش بينی کنيد که حبابها چه شكلی خواهند شد. به شكل کروی ب) درستی پيش بينی خود را بررسی کنيد و نتيجه را به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 4 زنگ علوم

پیش بینی کنید (صفحه 4) در تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ لباس هایی با زنگ روشن _ زیرا لباس های تیره گرمای بیشتری از نور خورشید جذب می کنند. وقتی لباس های خیسی را که جنس آنها یکسان است در آفتاب پهن می کنیم، پیش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 6 مخلوط ها در زندگی

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 2: مخلوط ها در زندگی فعالیت (صفحه 6) آیا احمد به همین روش می تواند شکر ها را از نخودچی ها جدا کند؟ بله آیا پساز جدا شدن دانه های شکر از نخودچی ها، شکل آنها تغییر می کند؟ خیر

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 7 مخلوط ها در زندگی

گفت و گو (صفحه 7) در هر یک از مخلوط های رو به رو چه چیزهایی وجود دارد؟ در مخلوط سمت چپ: انواع تیله _ در مخلوط سمت راست: فندق، گردو، پسته، بادام، بادام هندی در هر یک از این مخلوط ها، مواد چه حالتی دارند؟ در هر دو جامدند.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 8 مخلوط ها در زندگی

فکر کنید (صفحه 8) در هر یک از شکل های صفحه ی قبل، چه موادی با هم مخلوط شده اند؟ جدول زیر را پر کنید. انواع مخلوط جامد در جامد جامد در مایع مایع در مایع میوه های خشک شربت خاکشیر آب و روغن تیله ها آجیل فعالیت (صفحه 8) …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 9 مخلوط ها در زندگی

فکر کنید (صفحه 9) در نمونه های زیر، مخلوط های یک نواخت را مشخص کنید. دلیل خود را بیان کنید. زعفران دم کرده و صاف شده و آب و نمک _ زیرا شفاف هستند، ته نشین نمی شوند در نتیجه مخلوط یکنواخت هستند نتیجه میگیریم مخلوط های یکنواخت: شفاف هستند، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 10 مخلوط ها در زندگی

فعالیت (صفحه 10) نوع ماده شاخه نبات خرده نبات پودر نبات زمان لازم برای حل شدن (ثانیه) 90 60 30 در کدام حالت، نبات سریع تر در آب حل می شود؟ پودر نبات از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ هر چه مواد ریز تر باشند زود تر در آب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 11 مخلوط ها در زندگی

فعالیت (صفحه 11) نوع آب داغ نیم گرم سرد مدت زمان لازم برای حل شدن (ثانیه) 10 20 30 شکر در کدام آب سریع تر حل می شود؟ در آب داغ از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ هر چه آب گرم تر باشد مواد زود تر در آن حل …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 13 مخلوط ها در زندگی

گفت و گو (صفحه 13) ما هر روز مواد مختلفی را از هم جدا میکنیم. دربارهی تصویرهای زیر گفت وگو کنید. جمع آوری اطلاعات (صفحه 13) نمک خوراکی را چگونه تهیه میکنند؟ در این باره  اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. نمک خوراکی را می توان از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 16 انرژی نیاز هر روز ما

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان| درس 3: انرژی نیاز هر روز ما گفت و گو (صفحه 16) درباره ی هر یک از پرسش های زیر در کلاس گفت وگو کنید. بچه ها در مسابقه ی دو، به انرژی نیاز دارند؛ آنها این انرژی را از چه چیزی به دست …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 18 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 18) فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟ با فوت کردن چه راه های دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟ می توانیم از انرژی کولر، پنکه یا انرژی باد استفاده کنیم یا با دویدن فرفره را به چرخش در بیاوریم.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 19 انرژی نیاز هر روز ما

فکر کنید (صفحه 19) در کدامیک از تصویرها، از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده میشود؟ پنکه انرژی باد تولید می کند. قایق بادی و بادبادک با انرژی باد حرکت می کنند. فعالیت (صفحه 19) چرخ در حال حرکت کدام شکل از انرژی را دارد؟ انرژی حرکتی چرخ برای حرکت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم فعالیت صفحه 21 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 21) چه چیزی مشاهده می کنید؟ مارپیچ می چرخد چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟ انرژی گرما در مارپیچ کاغذی، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می شود؟ گرمایی به حرکتی

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 22 انرژی نیاز هر روز ما

فکر کنید (صفحه 22) در خودروها، بنزین مصرف می شود وانرژی گرمایی تولید می کند. این انرژی گرمایی به کدام شکل از انرژی تبدیل می شود؟ انرژی حرکتی در چرخ ها گفت و گو (صفحه 22) درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم فکر کنید صفحه 23 انرژی نیاز هر روز ما

فکر کنید (صفحه 23) اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم،‌ دانه های ماسه گرم تر می شوند؛ چرا؟ به علت اصطکاک و لغزیدن ماسه ها روی هم انرژی گرمایی تولید می شود.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 24 انرژی نیاز هر روز ما

فعالیت (صفحه 24) از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود زیرا دانه ها حرکت می کنند. فکر کنید (صفحه 24) صدای هواپیما، شیشه ی پنجره ها را میلرزاند. دراین حالت، انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل میشود؟ انرژی حرکتی نام وسیله …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 28 انرژی الکتریکی

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان | درس 4: انرژی الکتریکی گفت و گو (صفحه 28) اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود، با چه مشکلاتی رو به رو می شوید؟ در این باره در گروه خود گفت و گو کنید. در تابستان کولر های آبی هم گازی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 29 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 29) در گروه خود، نام دستگاه ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می کنند، را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید و آن را کامل کنید. نام وسیله انرژی الکتزیکی به انرژی ………. تبدیل می شود. تلویزیون نورانی آسانسور حرکتی لامپ نورانی مانیتور کامپیوتر نورانی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 30 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 30) به چیزی که شما درست کردید تا لامپ روشن شود، یک مدار الکتریکی می گویند. در لامپ روشن این مدار، انرژی از چه شکلی به چه شکلهای دیگری تبدیل می شود؟ الکتریکی به نورانی و گرمایی تبدیل می شود.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم فکر کنید صفحه 32 انرژی الکتریکی

فکر کنید (صفحه 32) اگر در مدارهای زیر کلید را ببندیم: الف) کدام لامپ روشن نمی شود؟ لامپ سمت راست _ زیرا باتری ها قطب های همنامشان مقابل هم قرار گرفته اند. ب) در کدام مدار نور لامپ بیشتر است؟ مدارسمت چپ _ زیرا از دو باتری استفاده کرده است.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 38 گرما و مادّه

«حل تمرین علوم تجربی درس چهارم :گرما و مادّه» فعالیت صفحه 38 3-دو انگشت دست راست خود را درون لیوان آب گرم و دو انگشت دست چپتان را درون لیوان آب سرد قرار دهید و تا بیست بشمارید چه احساس می کنید؟ دو انگشت سمت راست من احساس گرما و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 40 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 40 زمان(دقیقه) بار اوّل بعد از 5 دقیقه بعد از 10 دقیقه بعد از 15 دقیقه بعد از 20 دقیقه دمای آب(درجه سلسیوس) 5 8 12 15 20 4-هر 5 دقیقه یک بار دمای آب را اندازه بگیرید و جداول را کامل کنید. آب درون لیوان گرم تر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 41 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 41 زمان(دقیقه) 0(شروع) 5 10 15 دمای آب لیوان(درجه ی سلسیوس) 0 5 10 15 5-دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید. دمای آب درون لیوان فلزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟ افزایش یافته است. با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 42 گرما و مادّه

گفت و گو صفحه 42 در تصویر روبرو چه چیزهایی گرم تر هستند؟ دیگ و آش گرم تر هستند. گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل می شود؟ گرما از دیگ و آش به ملاقه و کاسه منتقل می شود. فعالیت صفحه 42 6-پیش بینی کنید چه اتفاقی می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 44 گرما و مادّه

فکرکنید صفحه 44 1-به نظر شما کدام مادّه برای دسته قابلمه بهتر است ؟ چوب، فلز یا پلاستیک؟ به چه دلیل؟ پلاستیک، زیرا رسانای گرمای خیلی کمی دارد. مقاومت بالا دارد و با گرما نمی سوزد. چوب، به این دلیل که رسانای گرما نیست و همچنین ذوب نمی شود. 2-اگر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 45 گرما و مادّه

فعالیت صفحه 45 توضیح آزمایش دمای اولّیه آب (درجه ی سلسیوس) دمای آب پس از یک ساعت ( درجه ی سلسیوس) بطری پوشیده شده با روزنامه 0 10 بطری پوشیده شده با پارچه 0 15 بطری بدون پوشش 0 25 آب در کدام ظرف سردتر مانده است ؟ در بطری …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 46 گرما و مادّه

جمع آوری اطلاعات صفحه 46 به اطراف خود توجه کنید؛ چه وسایلی را میبینید که در تابستان از ورود گرما به خانه ی شما و در زمستان از خروج گرما از خانه ی شما جلوگیری می کند؟  در زمستان : بستن درز کانال کولر ، قرار دادن فوم در درزای …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 50 سنگ ها

گفت و گو کنید صفحه 50 شکل زیر را مشاهده کنید. با توجّه به ان ، درباره ی پرسش زیر در گروه خود گفت و گو کنید. اندازه سنگ ها در محل شماره (1) با محّل شماره ی (2) چه تفاوتی دارد؟ در محل شماره دو سنگ ها اندازه کوچکتری …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 51 سنگ ها

فکرکنید صفحه 51 با توجه به شکل صفحه ی قبل هریک از سنگ های زیر در کدام قسمت رودخانه می بینید؟ الف-در قسمت شماره ی (1) ب- در قسمت شماره ی (2) پ-در قسمت شماره ی (3) فعالیت صفحه ی 51 5- مشاهده های خود را یادداشت کنید. مواد به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 52 سنگ ها

فعالیت صفحه 52 6-سنگی را که ساخته اید، از کیسه خارج کنید؛ چه مشاهده می کنید؟ سنگی که ساخته شده است نوعی سنگ رسوبی است که به صورت لایه لایه در آمده و مواد ته نشین شده است. سنگ های رسوبی ساخته شده در طبیعت هم دقیقا به این شکل …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 54 سنگ ها

فعالیت صفحه 54 5-پیش بینی کنید که اگر ظرف را از روی شعله بردارید، چه اتفاقی می افتد. مخلوط سفت خواهد شد. 6-کمی صبر کنید تا مخلوط سرد شود؛چه مشاهده می کنید؟آنچه را مشاهده کردید با پیش بینی خود مقایسه کنید. طبق پیش بینی ترکیب سفت شد و به حالت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 55 سنگ ها

فعالیت صفحه 55 3-به کمک یک بزرگ تر ، تعدادی از گلوله های خشک شده را گرما دهید. پیش بینی کنید مدام گلوله ها درون آب ،شکل خود را حفظ می کنند. گلوله هایی که گرمای بیشتری دیده اند. برای بررسی پیش بینی خود آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 56 سنگ ها

جمع آوری اطلاعات صفحه 56 در گروه خود درباره ی چگونگی تهیه خشت و آجر و استحکام خانه های خشتی و آجری اطلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. تولید خشت: برای تولید خشت ابتدا باید گل را در قالبی بریزیم و در برابر نور آفتاب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 57 سنگ ها

جمع آوری اطلاعات صفحه 57 در کارخانه ذوب آهن ، فلز آهن را از سنگ آهن به دست می آورند. در کشور ما سنگ های دیگری نیز وجود دارند که از آنها موادّ گوناگونی تهیه می شود. درباره ی موادّی که از سنگ ها تهیه می شود و کاربرد آن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 60 آهن ربا در زندگی

حل تمرین علوم چهارم | درس هفتم: آهن ربا در زندگی فعالیت صفحه 60  2-مشاهده های خود را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید. نام وسیله فلزّی جذب آهن ربا می شود جذب آهن ربا نمی شود میخ آهنی √ — سیم مسی — √ از این فعالیت چه نتیجه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 61 آهن ربا در زندگی

جمع آوری اطلاعات صفحه 61 در گروه خود ، با انجام آزمایش ، درباره ی این که کدام یک از وسیله های فلزی خانه ی شما جذب آهن ربا می شوند و کدام یک جذب نمی شوند ، اطلاعات جمع اوری کنید  و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. وسایلی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 62 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 62 1- دو آهن ربای تیغه ای را مانند کل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید. 2-ماشین هارا مانند شکل از روبرو به هم نزدیک کنید ؛ چه اتفاقی می افتد؟ از هم دیگر فاصله می گیرند و دور می شوند. 2-یکی از ماشین هارا بر گردانید و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 63 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 63 شماره ی آهن ربا فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می شود 1 3 سانتی متر 2 1 سانتی متر 3 2 سانتی متر 4 3 سانتی متر از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ قدرت ربایش و جذب در همه آهنرباها یکسان نیست. فعالیت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 64 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 64 7-آهنربای سوزنی را چندبار بچرخانید و صبر کنید تا از حرکت بایستد؛آیا در جهت قبلی قرار می گیرد؟ بله از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ سوزن آهنربایی همیشه در جهت شمال و جنوب قرار می گیرد.  

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 65 آهن ربا در زندگی

فعالیت صفحه 65 3-میخ را به چندگیره فلزی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می افتد؟ آن هارا جذب می کند. 4- پیش بینی کنید اگر تعداد دور های سیم پیچ هارا تغییر دهید،چه اتفاقی می افتد. مقدار گیره های فلزی که جذب می کند بیشتر می شود.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 66 آهن ربا در زندگی

گفت و گو کنید صفحه 66 مردم با مصرف کالاهای بسته بندی شده مانند انواع کنسرو ها و نوشیدنی ها مثقدار زیادی زباله تولید می کنند.  استفاده از کالاهای بسته بندی شده ی فلزّی چه فایده ها و چه ضررهایی دارد؟ فواید: مواد برای مدت زمان طولانی داخل آن ها …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 69 آسمان در شب

حل تمرین علوم چهارم|درس هشتم:آسمان در شب فعالیت صفحه 69 5- در ستون(1) جدول، نتیجه مشاهده ی نی ها از بالا رسم شده است. شما هم از روبه رو  به آنچه ساخته اید نگاه کنید؛ چه چیزی می بینید؟ نتیجه ی مشاهده ی خود را در ستون(2) جدول زیر رسم …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 72 آسمان در شب

فکر کنید صفحه 72 سیاره چه تفاوتی با ستاره دارد؟ ستاره ها از خود نور پخش می کنند ولی سیاره ها نوری پخش نمی کنند و در یک مدار مشخص به دور خود می چرخند. سیاره ی ناهید گرم تر است یا مشتری ؟به چه دلیل؟ سیاره ناهید، زیرا به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 73 آسمان در شب

فعالیت صفحه 73 6-هریک از دانش آموان با صدای سوت معلّم ، برخلاف عقربه های ساعت به دور خورشید بچرخد. چرا در منظومه ی خورشیدی سیاره ها به هم برخورد نمی کنند؟ زیرا هر یک در مداری مشخص حرکت می کنند و به نظم قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 78 بدن ما(1)

حل تمرین علوم چهارم | درس نهم : بدن ما (1) فعالیت صفحه 78 1-یک تکه پارچه ی سیاه رنگ و کمی زبر را به آرامی به پشت دست خود بکشید. پارچه را از روی دستتان بردارید و به دقت به آن نگاه کنید، چه مشاهده می کنید؟ پوست ما …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 80 بدن ما(1)

گفت و گو صفحه 80 ما برای زنده ماندن و رشد کردن به چه چیزهایی نیاز داریم ؟ ما برای زنده ماندن و رشد کردن نیاز استفاده از به آب ، غذا ، هوا ، خاک و … داریم .  فکرکنید صفحه 80 با توجّه به اندازه ی سلول ها …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 85 بدن من (2)

فعالیت صفحه 85 6-هریک از افراد گروه این فعّالیت را جداگانه انجام دهد و نتیجه را در جدول بنویسید.(برعهده دانش آموز) از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ مقدار تنفس افراد فرق دارد و مقدار هوای متفاوتی در شش ها جا می دهند.   گفت و گو صفحه 85 …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 86 بدن من (2)

گفت و گو صفحه86 وقتی حباب ساختید یا بادکنک را از هوا پرکردید، اول کدام کار را انجام دادید؛دم یا بازدم؟ اول عمل دم را انجام دادیم که شش ها را پر از هوا کردیم.   جمع آوری اطلاعات صفحه 86 درون بینی هر یک از ما،تعداد زیادی مو وجود …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 87 بدن من (2)

فعالیت صفحه 87 1-مانند شکل ، 2 انگشت خود را روی مچ دستتان قرار دهید،چه مشاهده می کنید؟ احساس برجسته شدن و بعد به حالت قبل برگشتن قسمت مشخصی 2-آنچه شما احساس کردید،نبض نام دارد. اکنون هریک از افرادگروه ، تعداد نبض خود را در مدّت یک دقیقه بشمارد و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 88 بدن من (2)

گفت و گو صفحه88 چرا پزشک تعداد نبض بیمار را اندازه گیری می کند؟ زیرا نبض انسان نشان دهنده این است که آیا سیستم گردش خون انسان و قلب او درست و صحیح کار می کند یا نه. در واقع یکی از رایج ترین و صحیح ترین روش های پی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 89 بدن من (2)

فعالیت صفحه 89 نام دانش آموز تعداد نبض در یک دقیقه تعداد دم و بازدم در یک دقیقه قبل از دویدن بعد از دویدن قبل ازدویدن بعد از دویدن – 75 95 75 95 تعداد دم و بازدم قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟ افزایش می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 90 بدن من (2)

گفت و گو صفحه 90 تصویر های زیر را ببینید و درباره ی اینکه «چگونه موادّ لازم به سلول های بدن می رسند.» گفت و گو کنید. وقتی غذا را می خوریم ، غذا با بزاق ما حل شده و توسط مری به معده می رود . در معده گوارش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 91 بدن من (2)

گفت و گو صفحه 91 با توجه به شکل روبرو در مورد « ادرار از کلیه ها به کجا می رود تا دفع شود.» گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. ادرار از کلیه ها وارد لوله ای به اسم میزنای می شود که  از طریق …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 94 بی مهره ها

«حل تمرین علوم چهارم | درس یازدهم : بی مهره ها» فعالیت صفحه 94 2-شکل یک مورچه را نقاشی کنید. سپس یک مورچه را باذره بین مشاهده کنید. نقاشی خود را با مورچه ی واقعی مقایسه کنید؛ بدن مورچه چه شکلی دارد؟ مورچه چند پا دارد؟ مورچه ها بدنی بند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 95 بی مهره ها

فکرکنید صفحه95 1-مورچه و کرم خاکی از نظری ویژگی ظاهری با هم چه تفاوت هایی دارند؟ همانطور که گفتیم مورچه ها بدنی بند بند دارند ولی کرم خاکی بدنی حلقه ای دارند. مورچه ها 6 پا دارند ولی کرم خاکی  هیچ پایی ندارند. 2-کفشدوزک و شته به مورچه بیه ترند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 96 درس یازدهم

گفت و گو صفحه 96 اکنون درباره ی اثر این جانوران بر بوته ی گل سرخ گفت و گو کنید. کرم خاکی با حرکت در خاک شیار هایی ایجاد می کند که باعث می شود آب و مواد مغذی از این طریق به گیاه برسد. شته ها با خوردن و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 99 بی مهره ها

جمع آوری اطلاعات صفحه 99 حشره ها فایده های زیادی دارند. درباره ی فایده  اهی آنها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. یک سری از حشرات مثل کفشدوزک ها حشرات مضر برای کشاورزی مثل شته و مورچه می خورد و از بین می برد. همچنین حشرات با …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 100 بی مهره ها

گفت و گو کنید صفحه 100 درباره اینکه «چرا خرخاکی،میگو و خرچنگ را در یک گروه طبقه بندی می کنند.» در گروه خود گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. دلیل اصلی که این جانوران را  در یک گروه طبقه بندی می کنند شکل ظاهری آن ها …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 102 بی مهره ها

جمع آوری اطلاعات صفحه 102 تصویر های صفحه ی قبل را ببینید. هریک از این جانوران در کجا زندگی می کنند؟ تصویر:  حلزون    هشت‌پا     ستاره دریایی    صدف دوکفه‌ای     عروس دریایی ستاره دریایی و صدف دو کفه ای و هشت و عروس دریایی در آب زندگی می کنند ولی حلزون در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 105 گوناگونی گیاهان

«حل تمرین علوم چهارم| درس دوازدهم:گوناگونی گیاهان» فعالیت صفحه 105   ویژگی های گیاه / نام گیاه سوسن کدو ریشه ی راست  دارد ریشه ی افشان دارد برگ دراز و باریک دارد برگ پهن دارد تعداد گلبرگ ها 3 یا 6 دارد تعداد گلبرگ ها 4 یا 5 دارد دانه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 107 گوناگونی گیاهان

فکر کنید صفحه 107 زنبور عسل چگونه به گرده افشانی کمک می کند؟ وقتی زنبور ها برای جمع کردن شهد گل ها روی آن می نشینند گرده های زرد رنگی که گل تولید می کند به بدن زنبور چسبیده و زنبور با پرواز کردن و نشستن روی گل های دیگر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 108 گوناگونی گیاهان

گفت و گو  صفحه 108  شکل های زیر مراحل رشد میوه ی انار را از گل تا میوه نشان می دهد. درباره ی ترتیب مراحل رشد این میوه ، گفت و گو کنید و این مراحل را شماره گذاری کنید.   شش تصویر از رشد میوه انار

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 109 گوناگونی گیاهان

فعالیت صفحه 109 با توجه به آن چه تاکنون آموخته اید ، جذول زیر را کامل کنید. ویژگی های گیاه/نام گیاه سوسن کدو کاج خزه سرخس گل  دارد دارد ندارد ندارد ندارد مخروط  ندارد ندارد دارد ندارد ندارد هاگ ندارد ندارد ندارد دارد دارد دانه دارد دارد دارد ندارد ندارد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 110 گوناگونی گیاهان

جمع آوری اطلاعات صفحه 110 چه گیاهانی را می شناسید که به روش های دیگری به جز با دانه و هاگ زیاد می شوند؟  روش هایی مثل تکثیر کردن ، پیوند زدن ، قلمه زدن و خوابانیدن هم روش های دیگر است که گیاهان استفاده می کنند تا زیاد شوند.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 113 زیستگاه

حل تمرین علوم چهارم | درس سیزدهم : زیستگاه فعالیت صفحه 113 در حیاط مدرسه یا بوستان نزدیک مدرسه : الف)کدام موجودات زنده و غیر زنده را  می بینید؟ آنها را در جدول روبه رو طبقه بندی کنید. زنده غیرزنده درخت چنار خاک ملخ نیمکت گربه چراغ بوستان مگس سرسره …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 114 زیستگاه

ادامه در صفحه 114 آیا در این جدول،جانوری وجود دارد که هم از گوشت و هم از گیاه تغذیه کند؟ خیر! نام جانور غذا گنجشک کرم خاکی، دانه ی گیاه و حشرات ملخ برگ گیاه گربه موش و پرندگان زنبور شهد گل مگس زباله ها

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 115 زیستگاه

فکرکنید صفحه 115  تصویر های زیر را به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید. بین  این موجودات زنده،چه ارتباط غذایی وجود دارد؟ یک زنجیره ی غذایی را تشکیل می دهند. ارتباط غذایی بین موجودات زنده ی این تصویر ها را با استفاده از علامت پیکان نشان دهید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 116 زیستگاه

فکرکنید صفحه 116 1-در شبکه ی غذایی بالا چند زنجیره ی غذایی وجود دارد؟ 5 عدد 2-موش در چند زنجیره ی غذایی دیده می شود و غذای چه جانورانی است؟ در سه عدد و غذای شاهین و جغد و مار 3-اگر در این شبکه ی غذایی همه یموش ها از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 118 زیستگاه

گفت و گو صفحه 118 آیا ماهی،ببر و عقاب می توانند در هرجایی زندگی کنند ؟ به چه دلیل؟ خیر به عنوان مثال ماهی نمی تواند در خشکی زندگی کندو طبیعتاً می میرد. زیرا هر جانوری برای شرایط محیط خاصی به وجود آمده و در شرایط خاصی می تواند زندگی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی چهارم صفحه 31 انرژی الکتریکی

فعالیت (صفحه 31) با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می کنید بنویسید. در مدار موازی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر همچنان روشن باقی می ماند و پرنور تر نیز می شود. در مدار متوالی با باز کردن یک لامپ، لامپ دیگر خاموش …

بیشتر بخوانید »