آخرین خبرها

علوم تجربی هفتم

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 3 تفکر و تجربه

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه علم و کنجکاوی صفحه 3 مواد: نفت، گوگرد، جوهر نمک، برادهٔ آهن، اتانول، نمک دانش آموز: آیا همهٔ این مواد در آب حل می شوند؟ معلّم: پیش بینی گروه شما چیست؟ نمک ، اتانول ، جوهرنمک در آب حل می شود. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 4 تفکر و تجربه

فعالیت صفحه 4 ١- شش بشر ١٠٠ میلی لیتری بردارید. آنها را شماره گذاری کنید و با استفاده از استوانهٔ مدرج ٥٠ میلی لیتر آب داخل آنها بریزید. ٢- از موادّ جامد به اندازهٔ یک قاشق کوچک و از موادّ مایع چند قاشق بردارید و به آب داخل بشرها بیفزایید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 5 تفکر و تجربه

فعالیت صفحه 5 1- در گروه خود، چند مورد از تبدیل علم به فن اّوری، که در سال های اخیر اتفّاق افتاده اند را بنویسید و درباره فواید و زیان های آنها گفت وگو کنید. یکی از بزرگترین نمونه های تبدیل علم به فناوری  اینترنت  می باشد . که علاوه بر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 7 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن فعالیت صفحه 7 شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟ زیرا هر واحد مقدار های کوچک و بزرگ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 8 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 8 با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.   ردیف نام ماده جرم تخمینی(کیلوگرم) جرم اندازه گیری شده (کیلوگرم) وزن اندازه گیری شده (نیوتون) 1 گردو 0.015 0.020 0.2 …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 9 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 9 با استفاده از استوانهٔ مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و دربارهٔ روش اندازه گیری خود توضیح دهید. قبل از انداختن سنگ درجه حجم آب را از روی دیواره استوانه اندازه می گیریم . سپس سنگ کوچک را در آب می اندازیم و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 10 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

خود را بیازمایید صفحه 10 دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را اندازه گیری کرد (12g)؛ سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانۀ مدرج و مقداری آب ، اندازه گرفت. با توجه به اعداد روی شکل، چگالی کلید را حساب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 11 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فعالیت صفحه 11 با استفاده از ساعت یا زمان سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه گیری کنید. برای این منظور تعداد ضربان ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرارکنید و میانگین آن را به دست …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 14 اتم ها؛الفبای مواد

حل تمرین علوم هفتم|بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد فعالیت صفحه 14 فهرستی از موادی را که می شناسید، تهیّه، و دربارهٔ آن در کلاس گفت وگو کنید فلز ، گچ ، شیشه ، آب ، خاک ، ابریشم ، شکر و … 1- چه تعداد مادهٔ دیگر می شود …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 15 اتم ها؛الفبای مواد

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 15 در یک فعّالیت گروهی دربارهٔ کاربردهای چند مادهٔ پرمصرف در زندگی روزانه تحقیق، و نتیجه را به صورت یک روزنامهٔ دیواری به کلاس ارائه کنید. 1.پارچه یکی از پراستفاده ترین ماده های هرکشوری پارچه می باشد که عموماً از ریسیدن نخ به وجود می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 16 اتم ها؛الفبای مواد

فعالیت صفحه 16 1- چند حبه قند بردارید و روی یک پارچه قرار دهید. آنهارا با ضربه زدن به چند تکهٔ ریز تبدیل کنید. ضربه زدن را آن قدر ادامه دهید تا پودر قند به دست آید. 2- همهٔ پودر قند را بردارید و داخل یک لیوان آب بریزید و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 17 اتم ها؛الفبای مواد

فعالیت صفحه 17 هدف از این فعالیت ایناست که ما برای پی بردن به مسئله نباید حتماً به طور مستقیم آن  را مشاهده کنیم و می توانیم با استفاده از حدس زدن،پیش بینی و حواس پنجگانه به آن پی ببریم. پس از بررسی پیشنهاد ها و جواب واقعی پی می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 18 اتم ها؛الفبای مواد

آزمایش کنید صفحه 18 1- مقداری کربن (زغال)، گوگرد، یک تکه سیم مسی و یک میخ آهنی بردارید. ویژگی ظاهری این عنصرها را یادداشت کنید؛ سپس با یک چکش روی آنها ضربه بزنید.مشاهدات خود را بنویسید. کربن و گوگرد خورد می شوند ولی میخ آهنی و سیم مسی چکش خوارند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 19 اتم ها؛الفبای مواد

فکرکنید صفحه 19 دانش آموزی با استفاده از نتایج آزمایش های صفحه قبل، برخی از ویژگی های مواد را در دو گروه جداگانه در جدول زیر نوشته است. با بررسی آن به پرسش ها پاسخ دهید. گروه(1) گروه(2) سطح برّاق دارند. سطح برّاق ندارند. اغلب روی آب فرو میروند اغلب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 20 اتم ها؛الفبای مواد

فعالیت صفحه 20 1- باتوجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده، پاسخ دهید: عکس 1: اتم نافلز عکس 2: اتم ترکیب فلز و نافلز عکس 3: اتم فلز الف) مشخص کنید که هر یک از شکل ها نشان دهندهٔ ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر است: …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 21 اتم ها؛الفبای مواد

فکرکنید صفحه 21 شکل های زیر ساختار اتمی 3 عنصر را نشان می دهند. با توجه به آنها، چند ویژگی کلی برای عنصر ها و اتم ها بنویسید. عکس: 22e/جواب: 22 پروتون، 26 نوترون عکس: 14e/ جواب: 14 پروتون، 14 نوترون عکس: 7e/ جواب: 7 پروتون، 8 نوترون  جواب: اتم …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 22 اتم ها؛الفبای مواد

آزمایش کنید صفحه 22 5 گرم شکر، آب و هوا را با استفاده از ترازو بردارید. با مشاهدهٔ حجم این سه ماده، درستی پاسخ های خود را بررسی کنید (برای وزن کردن هوا از توپ والیبال، فوتبال یا بسکتبال خالی استفاده کنید). مشاهده می کنیم که حجم 5 گرم هوا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 23 اتم ها؛الفبای مواد

گفت و گو کنید صفحه 23 نمودار 2 میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده را در اثر گرم کردن به مقدار یکسان نشان می دهد. دربارهٔ داده های این نمودار در کلاس گفت وگو کنید. این نمودار نشان می دهد که در اثر گرما دادن مقدار یکسانی از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 24 اتم ها؛الفبای مواد

فکرکنید صفحه 24 شکل الف، وضعیت ذره های هوای درون بطری را هنگامی که در آب سرد قرار دارد، نشان می دهد. با توجه به آنچه آموختید، وضعیت ذره های هوای درون بطری را، هنگامی که در آب داغ قرار دارد(شکل ب) رسم کنید. پاسخ خود را توضیح دهید. عکس …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 28 مواد پیرامون ما

فکرکنید صفحه 28 1- خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه ای، میلهٔ چوبی، بشقاب سرامیکی، خط کش پلاستیکی و قوطی آلومینیمی را پیش بینی و جدول زیر را کامل کنید. نام جسم/خاصیّت شکننده-چکش خوار رسانا-نارسانای الکتریکی انعطاف پذیر-انعطلاف ناپذیر شفاف-کدر لیوان شیشه ای شکننده نارسانا انعطاف ناپذیر شفاف خط کش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 29 مواد پیرامون ما

آزمایش کنید 1(صفحه29) روش آزمایش ١- یک مدار الکتریکی ساده بسازید. ٢- رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی، و نتیجهٔ مشاهدات خود را یادداشت کنید. با قرار دادن مواد در میان سیم های مدار اگر لامچ ما روشن شد یعنی آن ماده رسانا و اگر روشن نشد آن ماده …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 30 مواد پیرامون ما

فعالیت صفحه 30 الف) شما نیز با استفاده از ترازو و استوانهٔ مدرج، جرم و حجم خمیر بازی، میخ فولادی، سنگ مرمر، توپ، انگشتر طلا، ورق آلومینیمی و وزنهٔ سربی را انداز هگیری، و چگالی آنها را حساب کنید. عکس: نمودار چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب) جواب: به ترتیب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 31 مواد پیرامون ما

گفت و گو کنید صفحه 31 چون استحکام فولاد زیاد است، اغلب پل ها و اسکله های فلزی را از فولاد می سازند. چرا استحکام این سازه ها با گذشت زمان کاهش می یابد؟ فولاد اگر در معرض اکسیژن و یا آب قرار گیرد بعد از مدتی به کندی زنگ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 32 مواد پیرامون ما

پرسش متن صفحه 32 نام ماده سازنده وسیله علت انتخاب فلز فوطی آلومینیمی قوطی سبک است سیم مسی(سیم برق) مس به راحتی شکل می گیرد حلقۀ طلا طلا زنگ نمی زند طلا درخشان و زیباست ظروف آشپزخانه از مس زیرا توانایی تغییر شکل به راحتی دارند شیشه شیشه پنجره به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 37 از معدن تا خانه

حل تمرین علوم هفتم|بخش سوم،درس پنجم:از معدن تا خانه فکرکنید صفحه 37 شکل زیر مراحل کلی تولید تقریباً 500 کیلوگرم آهن را از سنگ معدن نشان می دهد. با بررسی دقیق آن به پرس شهای مطرح شده پاسخ دهید. الف) مقدار آهن مورد نیاز ساختن خانهٔ مسکونی را که در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 39 از معدن تا خانه

فکرکنید صفحه 39 آیا از فلز آهن خالص می توان به عنوان تیرآهن در ساخت اسکلت های ساختمانی و ورقه های آهن در ساخت بدنهٔ خودروها و لوازم آشپزخانه استفاده کرد؟ پاسخ خود را توضیح دهید. اسکلت های ساختمان و ورقه های آهن در خودرو باید استحکام بسیار خوبی داشته …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 40 از معدن تا خانه

فعالیت صفحه 40 دربارهٔ استحکام این ساختمان ها در برابر حوادث طبیعی مانند زمین لرزه و سیل گفت وگو کنید. در گفت وگوی خود به ارتباط استحکام ساختمان با مواد به کار رفته در ساخت آن بپردازید. ساختمان سمت چپ از 2 ساختمان دیگر توانایی بیشتردر برابر مقاومت در برابر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 41 از معدن تا خانه

آزمایش کنید صفحه 41 در حدود 50 گرم آهک را در یک ظرف بریزید و دو لیوان آب روی آن اضافه کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید؛ سپس با استفاده از کاغذ پی اچ مشخص کنید آیا مخلوط آب آهک خاصیت اسیدی دارد؟ دونوع آهک داریم : آهک مرده و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 42 از معدن تا خانه

فعالیت صفحه 42 در یک پژوهش گروهی، مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن در استان محل زندگی خود را از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی، و به کلاس گزارش کنید. معایب آن عبارتند از: افزایش آلودگی و پخش شدن ذرات در هوا زیبایی شهر از بین …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 43 از معدن تا خانه

اطلاعات جمع آوری صفحه 43 در شهرهایی مانند یزد، همدان و… ظرف های سفالی و چینی مختلفی ساخته می شود. دربارهٔ تنوع، ویژگی ها و چگونگی ساختن این ظرف ها اطلاعات جمع آوری کنید. انواع ظروف سفالی به کاسه و بشقاب ختم نمی شوند و تنوع محصولات بسیار بالاست. تعدادی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 44 از معدن تا خانه

فعالیت صفحه 44 نمودار زیر زمان تقریبی پیش بینی شده(بر حسب سال) برای پایان یافتن اندوخته های شناخته شده از چند ماده را نشان می دهد. دربارهٔ داده های این نمودار در کلاس گفت و گو کنید. عکس: نمودار زمان تقریبی پایان یافتن برخی اندوخته های طبیعی (سال)/ قسمت عمودی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 45 از معدن تا خانه

فکرکنید صفحه 45 برای محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد شده است که عبارت اند از: «کاهش مصرف، بازیافت، مصرف دوباره » نمودار مجاور، کدام یک از راه های بالا را برای حفظ منابع آهن نشان می دهد؟ پاسخ خود را توضیح دهید. در این شکل از وسیله آهنی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 47 سفر آب روی زمین

حل تمرین علوم هفتم|بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین گفت و گو کنید صفحه 47 در گروه خود دربارهٔ اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد، گفت وگو کنید. علت این که بارندگی در مناطق مختلف کشور فرق دارد می تواند مربوط به : …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 48 سفر آب روی زمین

فعالیت صفحه 48 در یک روز بارانی با استفاده از یک ظرف و خط کش میزان بارندگی را در محل زندگی خود اندازه گیری کنید.اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید، چه نتیجه ای می گیرید ؟ راهنمایی: در صورت عدم بارندگی از آب پاش استفاده کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 49 سفر آب روی زمین

فعالیت صفحه 49 در بخشی از حیاط مدرسه که شیب دار است به وسیلهٔ آب پاش، پارچ یا… مقداری آب در چند نقطهٔ نزدیک به هم در سطح زمین بریزید؛ سپس مسیر حرکت آب را رسم کنید. رسم خود را با شکل روبه رو مقایسه کنید. مشاهده می کنیم که …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 50 سفر آب روی زمین

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 50 با مراجعه به منابع معتبر علمی دربارهٔ اثر عواملِ دیگر بر شکل مسیر رود (مستقیم یا مارپیچی) اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش کنید. از موارد موثر بر جهت مسیر رود می توان به : پوشش گیاهی گذر زمان میزان شیب زمین نوع …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 51 سفر آب روی زمین

خود را بیازمایید صفحه 51 به نظر شما مهم ترین منابع آلوده کنندهٔ رودخانه ها کدام اند؟ به نظر من مهم ترین منابع آلوده کننده رودخانه ها ، کارخانه ها و تخلیه زباله ها و مواد شیمیایی آن ها در داخل رودخانه و دریاهاست. آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 52 سفر آب روی زمین

گفت و گو کنید صفحه 52 دربارهٔ منابع آلوده کنندهٔ دریاها و دریاچه ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کلاس گفت وگو کنید. موادی که می توانند آب هارا به شدت آلوده کنند و باعث مرگ میر تعداد زیادی جاندار شوند عبارتند از:  مواد نفتی  فلزات مواد زائد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 53 سفر آب روی زمین

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 53 چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانهٔ اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند؟ در اروند رود ، جزر و مد شدت بسیار زیادی دارد که حتی باعث جابجایی ناگهانی قایق ها و به گل نشستن آن ها می شود. کاری …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 55 سفرآب درون زمین

حل تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین فعالیت صفحه 55 -مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنهٔ شکل زیر با هم مقایسه، و دربارهٔ دلیل خود بحث کنید. مقدار نفوذ آب به زمین در دامنه الف بیشتر از ب است به دلیل وجود پوشش گیاهی آب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 56 سفرآب درون زمین

فکرکنید صفحه 56 الف) افزون بر پوشش گیاهی و اندازهٔ ذره های تشکیل دهندهٔ زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟ هر چه شیب زمین بیشتر باشد ، سرعت جریان آب بیشتر است و زمان کمی برای نفوذ درون خاک دارد در نتیجه نفوذ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 57 سفرآب درون زمین

فکرکنید صفحه 57 الف) میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید. میزان فضاهای خالی و نفوذ پذیری در شکل دو بیشتر از شکل یک است زیرا وجود ذرات ریز باعث پر شدن فضای خالی بین آن شده است. ب)کدام یک برای تشکیل ذخیرهٔ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 58 سفرآب درون زمین

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 58 در مورد عمق چاه های آب محل سکونت خود، تحقیق، و نتیجه را در کلاس گزارش کنید. (برعهده ی دانش آموز)   فکرکنید صفحه 58 عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید. 1-میزان نفوذ پذیری خاک 2-فاصله از ساحل 3-میزان پوشش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 59 سفرآب درون زمین

گفت و گو کنید صفحه 59 برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود؟ علت آن را توضیح دهید. برداشت بیش از حد از آب های زیرمینی باعث فرونشست زمین می شود که در نتیجه  لطمه فراوانی به زمین های کشاورزی،ساختمان ها،خطوط انتقال نیرو و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 60 سفرآب درون زمین

فعالیت صفحه 60 در منزل خود به رسوب تشکیل شده در درون کتری یا سماور دقت کنید. آیا می دانید منشأ آنها از کجاست؟ مواد و املاح موجود در آب چگونه می توانیم آنها را از بین ببریم؟ با استفاده از سرکه و یا جوش شیرین به این صورت که …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 61 سفرآب درون زمین

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 61 در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می شود؟ کاریز یا قنات بیشتر در استان های کویری و خشک استفاده می شود. همانند استان های خراسان ، کرمان ، یزد، سمنان ، اصفهان و آذربایجان …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 63 منابع انرژِی

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن فعالیت صفحه 63 به فهرست زیر، جمله هایی اضافه کنید که واژهٔ کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد. امروز خیلی کار دارم. من در یک شرکت تولید بازی های رایانه ای کار می کنم. آیا با من کاری ندارید؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 64 منابع انرژِی

فکرکنید صفحه 64 در علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می کنیم که اندازه گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از جمله های فعّالیت صفحهٔ قبل قابل اندازه گیری است؟ جمله ی آخر اگر پاسخ مثبت است، چگونه کار انجام شده را اندازه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 66 منابع انرژِی

خود را بیازمایید صفحه 66 ١- شکل روبه رو شخصی را نشان می دهد که با نیروی افقی ٣٢٥ نیوتونی جعبه ای را به اندازهٔ ٢ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه جا می کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می دهد، چقدر است؟ عکس: …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 67 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 67 عبارت های زیر را با استفاده از جعبهٔ کلمه ها کامل کنید. هر واژه ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده شود یا هیچ استفاده ای از آن نشود. گرمایی- صوتی -الکتریکی- شیمیایی- جنبشی -نورانی الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 68 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 68 با توجه به شکل روبه رو، هر یک از عبارت های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید. الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، می تواند انرژی جنبشی به دست آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 69 منابع انرژِی

فکرکنید صفحه 69 دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید. عکس: میمون سنگ را بلند می کند/ میمون سنگ را روی جسم رها می کند. جواب: شکل نشان دهنده این است که هنگامی که جسمی را بلند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 70 منابع انرژِی

خود را بیازمایید صفحه 70 با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید. عکس: اتومبیل جواب: 1200 ژول انرژی بر اثر سوختن بنزین درون موتور آزاد می شود. 300 ژول به انرژی جنبشی(حرکتی)تبدیل می شود. 900 ژول به انرژی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 71 منابع انرژِی

خود را بیازمایید صفحه 71 مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ٦٠ گرم)، یک گوجه فرنگی(حدود ٥٠ گرم) و یک نان لواش(حدود ١٠٠ گرم) کسب می کند، چقدر است؟ تخم مرغ آب پز:  کیلوژول6.8×60=408 گوجه فرنگی:  کیلوژول 50×0.9=45 نان لواش:  کیلوژول 100×11.3=113

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 72 انرژی و تبدیل های آن

فعالیت صفحه 72  فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می کند. (تمرین شخصی و برعهده …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 73 منابع انرژِی

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی فعالیت صفحه73 نمودارهای الف و ب پیش بینی درصد مصرف انرژی های گوناگون را در جهان و به ترتیب در سال های ١٤٠٠ و ١٤٢٠ هجری شمسی نشان می دهد. با توجه به این نمودارها به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 74 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 74 شکل صفحهٔ بعد مراحل تولید انرژی الکتریکی را از سوخت های فسیلی نشان می دهد. به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی بیان شود. در این گزارش همچنین به برخی از مهم …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 75 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 75 انتقال کلان، پایدار و ایمن نفت خام به پالایشگاه ها و همچنین انتقال فراورده های نفتی حاصل از آن به نقاط مختلف یکی از عوامل مهم در توسعهٔ یک کشور شناخته می شود. در کشور ایران روزانه بیش از ٣٣٠ میلیون لیتر مواد نفتی (شامل نفت خام …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 76 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 76 الف) به کمک اعضای گروه خود در خصوص نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه های هسته ای تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس درس به بحث بگذارید. معایب: دارای تششعات بسیار خطرناک و زیان آور می باشد. استفاده و نگهداری از آن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 77 منابع انرژِی

فعالیت صفحه 77 نمودار زیر میزان سرمایه گذاری های انجام شده را در طی یک دهه در زمینهٔ توسعه و به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در کل جهان نشان می دهد. عکس: نمودار سرمایه گذاری بر حسب میلیارد دلار با توجه به نمودار به پرسش های زیر پاسخ دهید: …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 79 منابع انرژِی

فکرکنید صفحه 79 دانش آموزی، نظر خود را دربارهٔ توربین های بادی به شکل زیر بیان کرده است: «در توربین های بادی از انرژی خورشیدی به طور غیر مستقیم بهره برداری می شود؛ زیرا  باد، انرژی خود را از انرژی خورشیدی که سطح زمین جذب می کند به دست می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 83 گرما و بهینه سازی مصرف

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف فعالیت صفحه 83 در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید (تشابه ها و تفاو تها را مشخص کنید). …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 84 گرما و بهینه سازی مصرف

فعالیت صفحه 84 به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، آن دماسنج را بسازید ودرجه بندی کنید. با استفاده از این دماسنج چند اندازه گیری را انجام دهید. مواد لازم: بطری آب معدنی خمیر بازی نی شفاف پلاستیکی رنگ غذا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 85 گرما و بهینه سازی مصرف

آزمایش کنید صفحه 85 وسایل و مواد: لیوان، دماسنج، میخ نسبتاً بزرگ و انبرک یا دم باریک روش آزمایش 1- لیوان را تا نیمه از آب سرد پر کنید و دمای آن را اندازه بگیرید. 2- میخ را به کمک انبرک روی شعلهٔ اجاق قرار دهید و پس از داغ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 86 گرما و بهینه سازی مصرف

فعالیت صفحه 86 دو محفظه A و  B که در آن ها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید. محفظه A داغ و محفظه B سرد است.  الف)جنبش مولکولی AوB را با هم مقایسه کنید. جنبش مولکول های ظرف A به شدت زیاد و ظرف B به شدت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 87 گرما و بهینه سازی مصرف

آزمایش کنید صفحه 87 وسایل و مواد: سه میلهٔ هم طول و هم ضخامت از جنس مس، فولاد یا آهن و شیشه، شمع، کبریت، سه پایه و پارافین. روش آزمایش 1- به کمک پارافین به سر میله ها، چوب کبریت بچسبانید. 2- مطابق شکل سر دیگر میله ها را روی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 88 گرما و بهینه سازی مصرف

فعالیت صفحه 88 با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید؛ سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است؟ کدام …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 89 گرما و بهینه سازی مصرف

فکرکنید صفحه 89 اگر در ساحل، آتش روشن کنید، متوجه می شوید در طول روز، دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود. علت را توضیح دهید. در هنگام روز هوای مجاور ساحل گرم  و هوای مجاور دریا سرد است. در نتیجه هوای گرم …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 90 گرما و بهینه سازی مصرف

فکرکنید صفحه 90 کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند؟ چرا؟ الف) آسفالت              ب) آینه آسفالت زیرا سطح کدر ، ناهموار و تیره رنگی دارد   آزمایش کنید صفحه 90 وسایل و مواد: دو قوری یا لیوان کاملاً یکسان که رنگ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 93 یاخته و اجزای آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن فعالیت صفحه 93 با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوستهٔ داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید. عکس: روپوست زیر میکروسکوپ   پوست پیاز زیر میکروسکوپ  

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 94 یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 94 به شکل های زیر نگاه کنید. دربارهٔ شباهت های آنها در گروه خود گفت وگو کنید. عکس: انواعی از یاخته های پوستی و ماهیچه ای جواب:   همه آن ها دارای سه بخش هسته،سیتوپلاسم و غشا می باشد.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 95 یاخته و اجزای آن

گفت و گو کنید صفحه 95 دربارهٔ عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید. یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملاً متفاوت اند. نمی توان گفت یاخته ها کاملاً با هم تفاوت دارند زیرا تمام آن ها در سه چیز  مشترک هستند : هسته، سیتوپلاسم، غشا اما …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 97 یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 97 با توجه به شکل صفحهٔ قبل، بخش های یک کارخانه را با یاخته مقایسه، و جدول زیر را کامل کنید. بخش های یاخته ای بخش های کارخانه فرآیند غشا درها و دروازه های کارخانه ورود و خروج مواد راکیزه(میتوکندری) منبع انرژی (موتورخانه) تولید انرژی رناتن(ریبوزوم) بخش مخلوط …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 98 یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 98 با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید. مشخصه یاخته گیاهی یاخته جانوری سبزدیسه (کلروپلاست) دارد ندارد دیوارۀ یاخته دارد ندارد راکیزه (میتوکندری) دارد دارد کریچه(واکوئول مرکزی) دارد ندارد

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 102 سفره سلامت

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس دوازدهم:سفره سلامت فعالیت صفحه 102 شکل روبه رو برچسب روی یک بستهٔ خوراکی را نشان می دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟ عکس: ترکیبات: آرد گندم ، آرد گندم کامل ، روغن نباتی ، شکرسفید،شربت اینورت ، بی کربنات سدیم خوراکی ، عصاره مالت،نمک …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 103 سفره سلامت

پرسش متن صفحه 103 به جز روغن و کره، چه خوراکی های دیگری می شناسید که چربی دارند؟ تخمه آفتابگردان ، خامه  شکلاتی ، سویا ، ماهی ، روغن زیتون و …   آزمایش کنید صفحه 103 وسایل و مواد: روغن مایع، آب میوه، آب سبزی، پودر تخمهٔ آفتابگردان، کاغذ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 105 سفره سلامت

فعالیت صفحه 105 الف) با توجه به اطلاعاتی که دارید در شکل روبه رو، خوراکی هایی را که منبع پروتئین اند، مشخص کنید. ماهی، گوشت قرمز و سفید ، حبوبات، پنیر و لبنیات ، مرغ ، غلات و آجیل ب)نتیجه را بنویسید. پروتئین ها مهم ترین درشت مولکول های بدن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 106 سفره سلامت

فکرکنید صفحه 106 الف)اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند، چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟ یک سری پروتئین ها در غذاهای جانوری وجود دارند که در غذاهای گیاهی نیستند و بسیار هم برای بدن ضروری هستند . افرادی که از غذاهای جانوری تغذیه نمی کنند دچار کمبود …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 108 سفره سلامت

فعالیت صفحه 108 با توجه به شکل زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید. مواد معدنی در خاک وجود دارند که با کاشتن گیاهان و فتوسنتز توسط آن ها مواد مغذی ساخته می شود.  حالا دو راه برای رسیدن به بدن ما دارند. یک …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 109 سفره سلامت

فعالیت صفحه 109 الف) با توجه به اطلاعاتی که نوشته شده است دربارهٔ ارزش غذایی هر یک از این نوشیدنی ها، گفت وگو کنید. عکس:     نکتار مخلوط سیب و موز: 45.8 کیلوکالری  نوشابه گازدار با طعم پرتغالی: 51.9 کیلوکالری  دلستر با طعم هلو: 25 کیلو کالری جواب: پس انرژی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 110 سفرغذا

حل تمرین علوم چهارم|بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا فکرکنید صفحه 110 فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه برای گوارش غذا طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟ حفره ای برای ورود غذا – لوله ای برای رسیدن غذا به داخل بدن – و قسمت هایی برای گوارش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 112 سفرغذا

فعالیت صفحه 112 لولهٔ گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل روبه رو لولهٔ گوارش پرنده ای را نشان می دهد. با توجه به شکل، لولهٔ گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لولهٔ گوارش ما دارد؟ پرنده برخلاف ما دارای چینه دان ، سنگدان …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 113 سفرغذا

فکرکنید صفحه 113 آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟ باتوجه به شکل 4 بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟ در این مواقع مقداری از غذا از اپی گلوت عبور کرده و وارد نای شده و یا فقط دردهانه آن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 114 سفرغذا

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 114 در شیرهٔ گوارشی معده، اسید وجود دارد. این اسید معمولا آسیبی به دیوارهٔ معده نمی رساند؛ اما گاهی باعث ایجاد زخم هایی در معده می شود. تحقیق کنید برای پیشگیریذ از زخم معده چه مواردی را باید رعایت کنید. خودداری از مصرف سیگار و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 115 سفرغذا

فکرکنید صفحه 115 سطح داخلی باریک روده، چین خوردگی های فراوانی دارد.اگر همهٔ این چین ها باز شوند،سطحی در حدود 20 فرش 4X3 را می پوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند؟ عمل جذب در روده اتفاق می افتد هرچه سطح تماس غذا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 116 سفرغذا

گفت و گو کنید صفحه 116 الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟ ماهیچه ها، استخوان ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعّالیت های بدنی بخش اصلی وزن بدن ما را ماهیچه ها و استخوان ها می سازند . هرچه چربی بدن شما بیشتر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 118 گردش مواد

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد گفت و گو کنید صفحه 118 به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟ مایعی برای در جریان داشتن مواد – تلمبه ای برای پمپاژ کردن مایع به کل بدن – لوله ای …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 119 گردش مواد

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 119 درون قلب، دریچه های دهلیزی بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه ها چه اهمیتی دارد؟ برای این که خون بعد از ورود به بطن دوباره به دهلیز بازنگردد.(یکطرفه شدن جریان خون) با استفاده از منابع مختلف دربارهٔ این دریچه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 120 گردش مواد

فعالیت صفحه 120 الف) دربارهٔ درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید. همهٔ سرخرگ ها خون روشن و همهٔ سیاهرگ ها خون تیره دارند. این عبارت درست نمی باشد زیرا سرخرگ ه خروجی از بطن راست که “سرخرگ ششی” نام دارد ، حامل خون تیره هستند.  …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 121 گردش مواد

فکرکنید صفحه 121 در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می گویند. خون در هر مرحله چه مسیری را طی می کند؟ عکس: از چپ به راست/ استراحت عمومی، انقباض دهلیزها، بزرگ سرخرگ آئورت، بزرگ سیاهرگ ها، سرخرگ ششی، دریچه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 122 گردش مواد

فعالیت صفحه 122 با توجه به شکل های قبل و تشریح قلب که انجام دادید در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.   ویژگی سرخرگ سیاهرگ به بطن ها متصل اند. √ به دهلیز ها متصل اند. √ خون را از قلب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 123 گردش مواد

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 123   الف) در مورد تعداد انواع یاخته های خونی تحقیق، و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید. سه نوع یاخته خونی داریم: گلبول های قرمز : در حمل اکسیژن و کربن دی اکسید نقش به سزایی دارند و حدود 3.6 تا 6 میلیون …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 125 تبادل با محیط

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط گفت و گو کنید صفحه 125 وسایل و مواد: شُش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی پس از تمیز کردن شش، نای، نایژه ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید. شش راست از شش چپ بزرگتر است. شش راست سه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 126 تبادل با محیط

فعالیت صفحه 126 دربارهٔ راه های کاهش آلودگی شهر های بزرگ و صنعتی، چه پیشنهاد هایی دارید؟ درگروه خود در مورد آنها گفت وگو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید. به جای استفاده از خودرو شخصی از دوچرخه یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم. در مسافت های طولانی به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 127 تبادل با محیط

گفت و گو کنید صفحه 127   با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می کند؟ عکس:  از چپ به راست/ کنار کیسه های هوایی، رگ ها، کنار بافت های بدن، اکسیژن، کربن دی اکسید در مورد پاسخ خود با گروه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 128 تبادل با محیط

آزمایش کنید صفحه 128 وسایل و مواد: کلیهٔ سالم گوسفند، تیغ جراحی ، سوند روش آزمایش ابتدا بخش های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید. پوشش نازک کلیه را جدا کنید و از طول، آن را برش دهید. بخش های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هفتم صفحه 129 تبادل با محیط

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 129 به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. پوست می تواند به عنوان یک اندام دفعی ، با عرق کردن یون های …

بیشتر بخوانید »