آخرین خبرها

علوم تجربی هشتم

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 2 مخلوط و جداسازی مواد

حل تمرین علوم هشتم|درس اول:مخلوط و جداسازی مواد خود را بیازمایید صفحه 2 مواد زیر را به دو دستهٔ خالص و مخلوط دسته بندی کنید. خالص مخلوط مس(عنصر) سکه (آلیاژ : ترکیب چند فلز) شکر(ترکیب) دوغ(مخلوط ناهمگن)   پرسش متن صفحه 2 حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید. آجیل:جامد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 3 مخلوط و جداسازی مواد

فعالیت صفحه 3 دو بشر انتخاب، و آنها را شماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید. در بشر شمارهٔ 1، یک قاشق خاک و در بشر شمارهٔ 2، یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشرها را کاملاً هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید. مشاهدات الف) محتویات …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 4 مخلوط و جداسازی مواد

فکرکنید صفحه 4 شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟ سوسپانسیون مخلوط ناهمگنی است که ذرات جامد آن در مخلوط ته نشین می شوند . و برای همین باید ابتدا مخلوط را تکان داد و سپس خورد.   فعالیت صفحه 4 پنج بشر را شماره گذاری کنید و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 5 مخلوط و جداسازی مواد

خود رابیازمایید صفحه 5 حالت فیزیکی هر یک از محلول های زیر را مشخص کنید. سکه طلا: جامد در جامد  /     نوشابه: جامد در مایع و گاز در مایع     /  چای شیرین: جامد در مایع  /  هوای درون کپسول:گاز در گاز حلال و حل شونده های هر یک …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 7 مخلوط و جداسازی مواد

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 7 روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیّتی نسبت به روغن های جامد دارند؟ روغن جامد مضرات زیادی دارد از جمله: بیماری های قلبی  و عروقی را در جامعه به شدت افزایش  می دهد. مانع از هضم چربی و باعث رسوب در رگ ها …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 8 مخلوط و جداسازی مواد

گفت و گو کنید صفحه 8 در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند. عکس: از راست به چپ/ کمپاین، قیف جداکننده، کاغذ صافی جواب:   کاغذ صافی :  جامد را از مایع جدا می کند. قیف جداکننذه: جدا کردن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 10 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

حل تمرین علوم هشتم|درس دوم:تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی گفت و گو کنید صفحه 10 دربارهٔ مفید یا مضربودن هریک از تغییرهای شیمیایی نشان داده شده در شکل ٢، در کلاس گفت و گو کنید. آتش سوزی در جنگل: به طبع این تغییر شیمیایی بسیار برای محیط زیست ضرررسان بوده …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 11 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

آزمایش کنید صفحه 11 1- یک سوم حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید. ۲- دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود. حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید.از این آزمایش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 13 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

آزمایش کنید صفحه 13 عکس: شمع روشن داخل استوانه مدرج روش اجرا الف) یک شمع بردارید و با کبریت آن را روشن کنید. سپس، یک ظرف را وارونه روی آن قرار دهید و بلافاصله زمان سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می کشد تا شمع خاموش شود، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 14 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

آزمایش کنید صفحه 14 در کلاس هفتم آموختید که گازهای اصلی تشکیل دهندهٔ هوا، نیتروژن و اکسیژن هستند. به نظر شما چند درصد هوا را گاز اکسیژن تشکیل می دهد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش فعالیت زیر را انجام دهید. وسایل و مواد: شمع، سیم ظرفشویی، لوله آزمایش، لیوان شیشه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 15 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فکرکنید صفحه 15 دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل های زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکل ها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شمارهٔ ۲ با شعلهٔ بزرگ تر و نورانی تری می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 16 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 16 در یک فعالیت گروهی دربارهٔ راه های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گاز سوز تحقیق کنید و نتیجه را به صورت پوستر یا پرده نگار در کلاس ارائه کنید. در ضمن نتیجهٔ فعالیت هم کلاسی های خود را به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 17 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فعالیت صفحه 17 آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود. (راهنمایی: هرگاه گاز کربن دی اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می شود). گاز ناشی از سوختن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 18 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

پرسش متن صفحه 18 پس مواد غذایی در بدن موجودات زنده چگونه می سوزند؟ با استفاده از کاتالیزگر ها   آزمایش کنید صفحه 18 مواد و وسایل چند حبه قند، شمع، شیشهٔ ساعت، پنس، کبریت، خاک باغچه (مرطوب) روش اجرا الف) یک حبه قند را با استفاده از پنس روی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 19 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

آزمایش کنید صفحه 19 مواد و وسایل چند عدد تیغهٔ مسی، چند عدد تیغهٔ آهنی (میخ آهنی)، نوار منیزیم،چند عدد لیمو ترش، یک ولتی LED سیم برق، لامپ روش اجرا الف)با استفاده از این مواد و وسایل، تلاش کنید لامپ را روشن کنید. یک عدد لیمو را برمی داریم و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 20 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

پرسش متن صفحه 20 چگونه می توانید مشخص کنید که گاز تولید شده چیست؟ با دمیدن آن در آب آهک یا روی شمع – اگر آب آهک شیری رنگ شد و شعله شمع خاموش شد یعنی گاز ان کربن دی اکسید است آیا از این تغییر شیمیایی می توان برای …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 22 از درون اتم چه خبر

حل تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر گفت وگو کنید صفحه 22 نام ذره الکترون پروتون نوترون بارالکتریکی نسبی 1- 1+ 0 جرم نسبی بسیار کم(تقریبا برابر با صفر) 1 1 در گروه خود دربارهٔ جدول بالا گفت و گو کنید. نتایج گفت و گو را در دو …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 24 از درون اتم چه خبر

گفت و گو کنید صفحه 24 درشکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده است. با توجه به آن دربارهٔ ساختار اتم ها گفت و گو کنید. عکس: هسته (دارای پروتون و نوترون)/ الکترون جواب:   در اتم بور در هسته پروتون و نوترون وجود دارد و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 25 از درون اتم چه خبر

فکرکنید صفحه 25 با بررسی شکل های بالا به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت هایی دارند؟ هر 3 پروتون های مساوی 6 عدد دارند. ب) این اتم ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ تعداد نوترون هایشان فرق می کند. پ)هر یک از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 26 از درون اتم چه خبر

خود را بیازمایید صفحه 26 عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر 1 ، 2 و 3  است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید. جواب: هر سه H سمت چپ پایین 1 سمت چپ بالا به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 27 از درون اتم چه خبر

فکرکنید صفحه 27 با مراجعه به شکل ۶ به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید: الف) جدول زیر را کامل کنید. شماره ذره تعداد الکترون ها تعداد پروتون ها بار ذره نام ذره الف 10 11 + یون سدیم ب 18 17 – یون کلرید ب) با توجه به اینکه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 29 تنظیم عصبی

حل تمرین علوم هشتم|درس چهارم:تنظیم عصبی فعالیت 29 روی صندلی بنشینید و یک پای خود را روی پای دیگر بیندازید. با یک چکش پلاستیکی ضربه ای به زیر زانو وارد کنید تا پاسخ انعکاسی را ببینید. زانو به ست بالا پرتاب می شود.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 30 تنظیم عصبی

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 30 با مراجعه به منابع معتبر درباره نقش هریک از فعالیت های غیرارادی مانند پلک زدن، عطسه، سرفه و… اطلاعاتی را جمع آوری و نتایج را به کلاس گزارش کنید. پلک زدن: زمانی که پلک می زنیم ترشحاتی شامل مخاط و چربی از گوشه ی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 33 تنظیم عصبی

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 33 دربارهٔ یاخته های پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر، اطلاعاتی را جمع آوری، و نتایج آن را درکلاس ارائه کنید. بیشترین مقدار یاخته ها در بافت عصبی مربوط به بافت پشتیبان است که مهم ترین کارشان تولید غلاف میلین می باشد. غلاف میلین …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 36 حس و حرکت

حل تمرین علوم هشتم|درس پنجم:حس و حرکت فعالیت صفحه 36 چشمان یکی از اعضای گروه را با یک پارچهٔ تیره با احتیاط ببندید. چراغ قوه ای را روشن کنید و نور آن را در فاصلهٔ ۱۵ ۱۰ سانتی متری به بخش های مختلف بدن او بتابانید. آیا دانش آموز نور …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 38 حس و حرکت

فعالیت صفحه 38 با استفاده از مولاژ گوش و پوستر های موجود در آزمایشگاه شکل ساده ای از بخش های مختلف گوش را رسم و نام گذاری کنید. جواب: لاله گوش، مجرای شنوایی، پرده گوش، استخوان های کوچک گوش، بخش حلزونی شکل گوش، استخوان، عصب شنوایی گوش داخلی

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 39 حس و حرکت

گفت و گو کنید صفحه 39 وجود حس بویایی در جلوگیری از خطر و حتی حفظ جان شخص مؤثر است. با ذکر مثال هایی در این باره با هم کلاسی های خود گفت و گو کنید. به عنوان مثال در صورت سوختگی در وسایل الکتریکی اطراف با حس بویایی و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 42 حس و حرکت

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 42 دربارهٔ عوامل مؤثر بر پوکی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را جمع آوری، و نتایج را به صورت پرده نگار در کلاس ارائه کنید. میزان پوکی و زمان اتفاق افتادن آن در افراد مختلف متفاوت است.عوامل موثر بر پوکی استخوان …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 43 حس و حرکت

گفت و گو کنید صفحه 43 با توجه به میزان حرکت در قسمت های مختلف بدن دربارهٔ انواع مفصل با افراد هم گروه خود گفت و گو کنید. به محل اتصال دو استخوان مفصل گویند. انواع مفصل ها: مفصل ثابت  مفصلی که دو استخوان را ثابت کرده و به هم اتصال …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 44 حس و حرکت

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 44 دربارهٔ انواع رباط در مفصل ها اطلاعاتی را جمع آبه صورت گزارش در کلاس ارائه کنید. رباط ها بافت های پیوندی هستد که دو استخوان را به هم متصل می کنند  و ثابت نگه می دارند. انواع رباط ها می توان به  : رباط …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 45 حس و حرکت

فعالیت صفحه 45 تشریح بال مرغ یک بال مرغ کامل و سالم، تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را بررسی کنید و انواع ماهیچه های جفت جفت و مفصل ها را در آن تشخیص دهید. جواب: وسایل لازم/سینی تشریح، تیغ جراحی(تشریح)، پنس و شرح آزمایش/ ابتدا به کمک تیغ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 48 تنظیم هورمونی

حل تمرین علوم هشتم| درس ششم:تنظیم هورمونی اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48 دربارهٔ محل دقیق هریک از غدد دستگاه هورمونی اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. تخمدان ها(خانم  ها) : در شکم کمی پایین تر از ناف و دو طرف رحم هیپوفیز : …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 49 تنظیم هورمونی

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49 پزشکان سفارش می کنند که برای پیشگیری از ناهنجاری های تیروئیدی بیشتر از نمک یددار استفاده کنید. ید موجود در نمک، ناپایدار است و به مرور کاهش می یابد. بررسی کنید آیا نمک موجود در خانهٔ شما یددار است؟ برای جلوگیری از کاهش ید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 51 تنظیم هورمونی

پرسش متن صفحه 51 تا به حال در چه موقعیت هایی،فشار روحی و جسمی را تجربه کرده اید؟ هنگام مرگ عزیزان یا یک اتفاق بسیار غم انگیز و یا شرایط استرس زا مثل کنکور در این مواقع در رنگ پوست، ضربان قلب و میزان عرق کردن شما چه تغییراتی رخ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 56 الفبای زیست فناوری

حل تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری فعالیت صفحه 56 الف) سر انگشتان خود را به طور کامل با جوهر رنگ کنید؛ سپس روی کاغذ طوری فشار دهید تا نقش خط های آن روی کاغذ بیفتد.آیا نقش این خطوط در همهٔ انگشتان شما یکسان است؟ خیر آیا اثر انگشت هم …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 58 الفبای زیست فناوری

گفت و  گو کنید صفحه 58 الف) جدول مقابل، تعداد کروموزوم ها را در چند جاندار نشان می دهد. با توجه به اطلاعات جدول دربارهٔ درستی یا نادرستی این جمله گفت وگو کنید: تعداد کروموزوم ها به اندازهٔ پیکر جانداران بستگی دارد. خیر این جمله درست نیست زیرا پروانه با …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 59 الفبای زیست فناوری

آزمایش کنید صفحه 59 مواد و وسایل یک عدد سیب زمینی که حداقل چهار جوانه (چشم) داشته باشد؛ چهار لیوان یک بار مصرف، خاک گلدان،کارد، کاغذ و مداد. روش اجرا الف) ته هر لیوان یک سوراخ ریز ایجاد کنید؛ سپس آنها را با خاک پر، و شماره گذاری کنید. سیب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 61 الفبای زیست فناوری

فعالیت صفحه 61 فرض کنید دانش، مهارت و امکانات مورد نیاز را برای دست کاری دِنا دارید؛ یعنی می توانید صفات جانداران را به میل خود تغییر دهید.در این حالت چه کارهایی انجام می دادید؟ نظر و طرح خود را بنویسید و در آن هدف خود را نیز شرح دهید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 62 الفبای زیست فناوری

فکرکنید صفحه 62 ژن ماهی در گوجه فرنگی! سال ها پیش گروهی از پژوهشگران، نوعی بوتهٔ گوجه فرنگی تولید کردند که دارای ژن مربوط به صفت مقاومت در برابر سرما بود.این ژن از نوعی ماهی آب سرد به دست آمده بود. گوجه فرنگی هایی که به این طریق تولید شده …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 64 الفبای زیست فناوری

گفت و گو کنید صفحه 64 در سال گذشته با انواعی از سوخت های غیرفسیلی آشنا شدید. نظر خود را دربارهٔ جملهٔ زیر بیان کنید:«سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدید پذیر به صرفه تر است». انرژی ها نو ، انرژی هایی هستند که پس از مدتی به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 65 تولید مثل در جانداران

حل تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران پرسش متن صفحه 65 در جدول ۱ تعدادی از ویژگی های جانداران آمده است. زیر هر ویژگی نقش آن را بنویسید. به نظر شما چه تفاوت اساسی بین تولیدمثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟ ویژگی تغذیه تنفس دفع تولیدمثل نقش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 66 تولید مثل در جانداران

فعالیت صفحه 66 وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه ای، مخمر نانوایی، شکر، نمک، آب، قاشق چای خوری، میکروسکوپ، تیغه و تیغک. مخمر نانوایی، قارچی تک یاخته ای است. به اندازهٔ یک قاشق چای خوری پودر مخمر نانوایی را به همراه مقدار اندکی شکر و نمک در ظرف شیشه ای …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 67 تولید مثل در جانداران

فعالیت صفحه 67 وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک. قطره ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 68 تولید مثل در جانداران

گفت و گو کنید صفحه 68 معمولاً کپک ها ابتدا به شکل لکه های کوچک روی نان یا میوه دیده می شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه ها بزرگ تر می شوند و سرانجام همهٔ سطح آنها را می پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟ کپک ها با …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 69 تولید مثل در جانداران

فعالیت صفحه 69 شکل های زیر، تولید مثل غیرجنسی را در بعضی جانداران نشان می دهد. روش هر تولید مثل را زیر هر شکل بنویسید. عکس: از راست به چپ/ قارچ، هیدر، تک سلولی الف)هاگ زایی قارچ   / ب)جوانه زدن هیدر   /  پ)دو نیم شدن تک سلولی     فعالیت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 70 تولید مثل در جانداران

پرسش متن صفحه 70 چرا با افزایش سن، تفاوت های ظاهری این جانوران آشکار می شود؟ در هفته های ابتدایی جنینی نوزاد دختر و پسر شباهت های بسیاری دارند و در بیشتر گونه ها تشخیص نر و ماده از هم امکان پذیر نیست ولی  با افزایش سن و ترشح هورمون …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 71 تولید مثل در جانداران

گفت و گو کنید صفحه 71 با توجه به اینکه در لقاح، گامت ها از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می شوند، آیا این یاخته ها می توانند حاصل تقسیم میتوز باشند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. خیر اگر گامت های نر و ماده از تقسیم میتوز …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 72 تولید مثل در جانداران

فعالیت صفحه 72 اغلب پرندگان آشیانه می سازند و از تخم ها و زاده ها (فرزندان) خود نگهداری می کنند. رشد تخم های قورباغه ها معمولاً در آب انجام می شود و گاهی تخم های آنها به گیاهان درون آب می چسبند. 1- پرنده ها برای مراقبت از تخم ها …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 73 تولید مثل در جانداران

فعالیت صفحه 73 بعضی دوقلوها همسان یعنی هم شکل و از یک جنس اند. شکل زیر چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان را نشان می دهد. با توجه به شکل، علت همسان بودن این دوقلوها را توضیح دهید. عکس: جنین های دو قلو، یاخته ی تخم جواب: سلول تخم اولیه حاصل از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 74 تولید مثل در جانداران

فعالیت صفحه 74 تعدادی گل انتخاب و کاسبرگ ها و گلبرگ های آنها را مشخص کنید. چگونه آنها را تشخیص می دهید؟ گلبرگ ها رنگی و برای زیبایی هستند. کاسبرگ ها سبز رنگ و نقش محافظتی دارند.  تعداد گلبرگ ها بشتر از کاسبرگ ها می باشد. پرچم ها را جدا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 75 تولید مثل در جانداران

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75 به جز حشره ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند، گزارشی دربارهٔ چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می توانید به شکل تصویری ارائه دهید. به عنوان مثال سگ ها ، خفاش ها ، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 77 الکتریسیته

حل تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته فعالیت صفحه 77 با توجّه به آنچه دربارهٔ باردار شدن اجسام خوانده اید، توضیح دهید چرا: الف) وقتی با پارچهٔ خشک و تمیز پرزداری صفحهٔ تلویزیون را تمیز می کنید، پرزهای پارچه به صفحهٔ تلویزیون می چسبند. با مالیده شدن پارچه به شیشه ی تلویزیون …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 78 الکتریسیته

آزمایش کنید صفحه 78 هدف آزمایش: اثر دوبار الکتریکی بر یکدیگر مواد و وسایل: کیسهٔ فریزر یا پارچهٔ ابریشمی، دو میلهٔ شیشه ای، دو میلهٔ پلاستیکی، پارچهٔ پشمی و نخ روش اجرا: ۱- به کمک یک کیسهٔ پلاستیکی (فریزر) یا پارچهٔ ابریشمی دو میلهٔ شیشه ای را با مالش باردار …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 79 الکتریسیته

آزمایش کنید صفحه 79 هدف آزمایش: تشخیص جسم باردار و نوع بار آن مواد و وسایل: برق نما ، میلهٔ پلاستیکی، میلهٔ شیشه ای، پارچهٔ پشمی، کیسهٔ پلاستیکی (فریزر) روش اجرا ۱- به ترتیب به وسیلهٔ پارچهٔ پشمی و کیسهٔ پلاستیکی، میله های پلاستیکی و شیشه ای را باردار کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 80 الکتریسیته

گفت و گو کنید صفحه 80 توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟ در یک اتم در حالت عادی تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابرند. همانطور که می دانید الکترون بار منفی و پروتون بار مثبت دارد پس این دو مقدار بار همدیگر را خنثی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 81 الکتریسیته

آزمایش کنید صفحه 81 هدف آزمایش: ایجاد بار الکتریکی به روش القا مواد و وسایل: دو کرهٔ فلزی یکسان با پایه های نارسانا، میلهٔ پلاستیکی، پارچهٔ پشمی و برق نما روش اجرا ۱- دو کرهٔ فلزی را مطابق شکل (الف) در تماس با یکدیگر قرار دهید؛ سپس با دست آنها …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 82 الکتریسیته

فعالیت صفحه 82 وقتی یک شانهٔ پلاستیکی را با پارچهٔ پشمی مالش می دهیم، معمولاً شانه دارای بار الکتریکی منفی می شود. اگر شانه را به خرده های بدون بار کاغذ نزدیک کنیم، شانه خرده های کاغذ را به طرف خود جذب می کند. توضیح دهید چرا چنین اتفاقی رخ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 83 الکتریسیته

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 83 برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیله ای به نام برق گیر استفاده می کنند. دربارهٔ برق گیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان، اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 84 الکتریسیته

آزمایش کنید صفحه 84 هدف آزمایش: نقش باتری در یک مدار ساده ۱ ولتی، چسب نواری یا لنت / مواد و وسایل: دو قطعه سیم نازک، باتری ۵ روش اجرا ١- با استفاده از وسایل داده شده مداری تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید. ٢- یک قطعه سیم را …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 85 الکتریسیته

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 85 ساختمان داخلی باتری ها خیلی شبیه باتری ای است که شما ساخته اید؛ یعنی در این مولدها دو فلز غیر هم جنس در یک مایع شیمیایی خاص (یا یک خمیر شیمیایی مرطوب) که الکترولیت نامیده می شود، قرار دارند. دربارهٔ شیوهٔ کارکرد باتری ها …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 88 الکتریسیته

خود را بیازمایید صفحه 88 در شکل روبه رو، آمپرسنج عدد 0.05  آمپر و ولت سنج عدد 3 ولت را نشان می دهد. مقاومت لامپ چند اهم است؟ عکس: باتری به لامپ متصل است/ باتری از سمت دیگر به آمپرسنج متصل است/ لامپ به ولت سنج/ لامپ از طرفی دیگر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 90 مغناطیس

حل تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس فعالیت صفحه 90 الف) همانند شکل با استفاده از خمیر بازی، مداد و آهنربای نعلی شکل قطب شمال و جنوب را پیدا کنید (شکل الف). عکس: آهن ربای نعلی آهن ربای نعلی می چرخد و قطب N آن به سمت شمال و قطب S آن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 91 مغناطیس

فعالیت صفحه 91 آهن ربای تیغه ای را همانند شکل به وسیلهٔ نخی بیاویزید و سپس قطب های آهن ربای دیگری را به قطب های این آهن ربا نزدیک کنید. مشاهدهٔ خود را برای حالت هایی که قطب های همنام و غیر همنام آهن ربا به هم نزدیک می شوند، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 92 مغناطیس

فعالیت صفحه 92 الف) همانند شکل به کمک یک آهن ربای تیغه ای و یک میخ، یک آهن ربا بسازید وسپس قطب های آهن ربای ساخته شده را به وسیلهٔ آهن ربای تیغه ای یا قطب نما تعیین کنید. عکس: آهن ربای تیغه ای و میخ جواب: با نزدیک کردن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 93 مغناطیس

آزمایش کنید صفحه 93 هدف آزمایش: ساخت آهن ربای الکتریکی مواد و وسایل: دو باتری قلمی و جای آن، سیم های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا پیچ در اندازهٔ متوسط، چسب نواری، سیم مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم پیچ و گیره های کاغذ یا واشرهای آهنی روش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 94 مغناطیس

فعالیت صفحه 94 الف) به کمک قطب نما یا یک آهن ربا که N و  S آن معلوم است، قطب های آهن ربای الکتریکی ساخته شده در آزمایش صفحهٔ قبل را تعیین کنید. می توان قطب N آهن ربا را به یکی از سر های سیم پیچ نزدیک کرد و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 95 مغناطیس

پرسش متن صفحه 95 آیا می دانید در ماشین لباس شویی، استوانه ای که لباس در آن قرار می گیرد، چگونه می چرخد و لباس ها شسته می شوند؟ یا در ماشین های اسباب بازی الکتریکی، چرخ ها چگونه می چرخند و ماشین حرکت می کند؟ موتور الکتریکی   آزمایش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 96 مغناطیس

آزمایش کنید صفحه 96 هدف آزمایش ساخت یک مولد برق ساده مواد و وسایل لولهٔ پلاستیکی (سرنگ)، سیم مخصوص نازک لاکی، لامپ کوچک LED ، یک آهنربای کوچک قوی ، چسب لنت ،سوکت و سیم های رابط. روش اجرا ١- سیم مخصوص را به دور لولهٔ پلاستیکی آنقدر می پیچیم تا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 98 کانی ها

حل تمرین علوم هشتم|درس یازدهم:کانی ها گفت و گو کنید صفحه 98 در شکل زیر دو کانی را مشاهده می کنید. دربارهٔ کاربرد هر یک از این کانی ها در زندگی گفت و گو کنید. الف)کانی طلا  جواهرآلات و زیور آلات،در صنایع فضایی مثل کلاه فضانوردان، مدال و جایزه ها ، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 99 کانی ها

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 99 ۱- در استان محل سکونت شما چه معادنی وجود دارد و کدام مواد ارزشمند از آنها استخراج می شود؟ در این باره اطلاعاتی جمع آوری و نتیجه را به کلاس گزارش کنید. (برعهده ی دانش آموز البته نمونه تعدادی از استان های بزرگ ایران …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 101 کانی ها

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 101 با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر دربارهٔ سایر روش های تشکیل کانی ها اطلاعات جمع آوری، و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس ارائه کنید. خنک شدن ماگما تحت فشار و درجه حرارت بالا قرار گرفتن و سپس شکسته و تجزیه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 102 کانی ها

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 102 دربارهٔ کاربردهای پنبه نسوز، خطرهای آن و راه های جلوگیری یا کاهش این خطرها، اطلاعات جمع آوری، و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش کنید. پنبه نسوز با آزبست نوعی ماده ی معدنی با ذرات بسیار ریز است که در برابر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 103 کانی ها

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 103 دربارهٔ دلیل نام گذاری سایر کانی های ملی، اطلاعات جمع آوری، و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری ارائه کنید. تالسمیت به دلیل کشف شدن در معدن قدیمی “تالسمی” در بخش انارک خونیت به دلیل کشف شدن در معدن قدیمی “خونی” واقع در 50 …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 105 سنگ ها

حل تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها فکرکنید صفحه 105 در شکل زیر دو نوع سنگ دیده می شود. عکس: الف) سنگ سیاه و محکم ب) سنگ قهو ه ای ۱- کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است؟ سنگ الف) زیرا فشار و گرمای زیادی را متحمل شده در نتیجه استحکام بالایی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 106 سنگ ها

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 106 فهرستی از موارد استفاده از سنگ در خانه یا مدرسه، تهیه و آن را در کلاس ارائه کنید. نمای ساختمان ها استحکام بنای ساختمانی راه پله ها ، کف و دیوارهای  ساختمان برای کارهای هنری ساخت ابزار و وسایل کار مصارف بهداشتی مثل سنگ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 107 سنگ ها

فعالیت صفحه 107 با دقّت به تصویر سنگ های آذرین بالا بنگرید و جدول زیر را تکمیل کنید. نام سنگ گرانیت ریولیت گابرو بازالت اندازۀ بلورها درشت ریز درشت ریز محل تشکیل درون زمین سطح زمین درون زمین سطح زمین

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 108 سنگ ها

پرسش متن صفحه 108 برخی از گرانیت ها حاوی اورانیم اند؛ به همین دلیل سنگ شناسان معتقدند از آنها نباید در نمای ساختمان به ویژه نمای داخلی بناها استفاده شود. به نظر شما علت این توصیه چیست؟ زیرا برخی از سنگ های گرانیت اورانیوم،پتاسیم و توریم رادیواکتیو دارند که مواد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 111 سنگ ها

فکرکنید صفحه 111 با توجّه به شکل بالا تفاوت و تشابه دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بگویید. تفاوت شباهت کنگلومرا از ذرات ذرشت و ماسه سنگ از ذرات ریز تشکیل شده است. سنگ کنگلومرا زیاد مقاوم نیست در حالی که ماسه سنگ مقاوم و مستحکم است. کنگلومرا بیشتر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 112 سنگ ها

فکرکنید صفحه 112 ۱- اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم، چه تغییری در آنها روی می دهد؟آنها را با هم مقایسه کنید. خشت خام در صورت انداخته شدن در آب حل شده ، ذرات آن ازهم جدا می شوند و شکل جامد خود را از دست می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 114 هوازدگی

حل تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی پرسش متن صفحه 114 عوامل مختلفی سنگ های روی کوه ها، صخره ها و ساختمان ها را در گذر زمان دچار تغییر می کند. آیا می دانید سنگ ها چگونه می شکنند و خرد می شوند؟ بر اثر عواملی مثل تغییر دما ، رشد گیاه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 115 هوازدگی

فکرکنید صفحه 115 شکل زیر مربوط به دو کوه است. مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید. عکس: الف) کوه پیر ب) کوه جوان کوه پیر: دارای فرسایش زیاد با دره های باز و کم عمق کوه جوان: دارای فرسایش کم با دره های نوک تیز و عمیق   …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 116 هوازدگی

فعالیت صفحه 116 داخل یک بطری کوچک یک بار مصرف، مقدار معینی آب بریزید و آن را داخل فریزر قرار دهید تا آب داخل آن یخ بزند؛ سپس حجم یخ داخل بطری را مشخص کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. ١- حجم یخ داخل بطری را با حجم …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 117 هوازدگی

پرسش متن صفحه 117 عواملی در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچک تر می شوند به طوری که ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمی کند. آیا می توانید چند مورد از این عوامل را نام ببرید؟ یخ زدن آب ، رشد کردن گیاهان ، باد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 118 هوازدگی

گفت و گو کنید صفحه 118 باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می شود؟ باد با حرکت دادن سنگ ها باعث خوردن آن ها به هم ، خرد شدنشان و تشکیل خاک می شود. فعالیت صفحه 118 وسایل و مواد: یک عدد شیشهٔ ساعت، مقداری هیدروکلریک اسید، قطره چکان، یک قطعه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 119 هوازدگی

گفت و گو کنید صفحه 119 دربارۀ محاسن و معایب هوازدگی در گروه خود بحث کنید. مزایا معایب تولید خاک برای رشد جانداران خردشدن سنگ های بسیار بزرگ حاصل خیزی خاک کشاورزی رسوب گذاری انحلال و از بین رفتن سنگ ها از بین رفتن سازه ها و ساختمان ها زشت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 120 هوازدگی

فکرکنید صفحه 120 با دقت به شکل های زیر نگاه کنید. کدام یک از این سنگ ها را یخچال حمل کرده است؟ چرا؟ عکس:  الف) قطعه سنگ زاویه دار ب) قطعه سنگ گرد زیرا در صورت حمل با یخچال ها ، با سنگ های دیگر برخورد  نخواهد داشت و همچنان …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 124 نور و ویژگی های آن

حل تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن   فعالیت صفحه 124 آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط راست منتشر می شود. هدف آزمایش  منتشر شدن نور در خط راست مواد و وسایل لازم : 3 مقوا یا 3 عدد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 125 نور و ویژگی های آن

فعالیت صفحه 125 الف) چند جسم مسطح کدر را به طور جداگانه مقابل یک لامپ یا شمع روشن بگیرید و به سایهٔ تشکیل شده توسط هرکدام روی پرده (یا دیوار کلاس) که هم راستا با صفحه جسم باشد، توجه کنید. آیا شکل سایهٔ هر جسم با خود جسم مشابه است؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 126 نور و ویژگی های آن

فکرکنید صفحه 126 توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می تواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد. هنگامی که نور به جسمی کدر برخورد می کند. از آن عبور نمی کند و بازتاب می شود. در تشکیل سایه هم نور از اطراف عبور کرده و روی دیوار تشکیل می شود …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 127 نور و ویژگی های آن

فکرکنید صفحه 127 با توجه به شکل های ۶ و ۷ توضیح دهید پدیدهٔ خورشیدگرفتگی را افراد بیشتری می بینند یا پدیدهٔ ماه گرفتگی را؟ ماه گرفتگی ، زیرا در خورشید گرفتگی فقط مردم ناحیه ی به اندازه قطر ماه می توانند این پدیده را ببینند در حالی که در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 128 نور و ویژگی های آن

فعالیت صفحه 128 در یک اتاق نسبتاً تاریک، ابتدا نور چراغ قوه یا لیزر را به سطح یک آینه و سپس به سطح دیوار بتابانید، تفاوت بازتاب نور را از این دو سطح باهم مقایسه کنید. این فعالیت را به کمک دو قطعه پوش برگ، یکی با سطح کاملاً صاف …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 129 نور و ویژگی های آن

آزمایش کنید صفحه 129 هدف آزمایش بررسی قانون بازتاب نور مواد و وسایل آینهٔ تخت کوچک، باریکه ساز (مانند چراغ قوه یا لیزر مدادی)، مقوا و نقّاله روش اجرا ۱- تصویری از نقاله ای که در اختیار دارید، روی یک مقوا به دقت رسم کنید. ۲- آینه را عمود بر مقوا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 130 نور و ویژگی های آن

خود را بیازمایید صفحه 130 در هریک از شکل های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینهٔ تخت تابیده است. با توجه به قانون بازتاب نور، پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید. عکس: از راست به چپ زاویه 15 درجه، تابش و بازتاب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 131 نور و ویژگی های آن

فعالیت صفحه 131 الف) آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد فاصلهٔ جسم از آینهٔ تخت با فاصلهٔ تصویر از آینه برابر است. هدف آزمایش فاصلهٔ جسم از آینهٔ تخت با فاصلهٔ تصویر از آینه برابر است مواد و وسایل    قاب شیشه ای ، …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 134 نور و ویژگی های آن

آزمایش کنید صفحه 134 هدف آزمایش تشکیل تصویر حقیقی در آینهٔ کاو مواد و وسایل آینهٔ کاو، شمع، پرده روش اجرا ۱- شمع روشنی را بین آینه و پرده قرار دهید. ۲- شمع را آن قدر به آینه نزدیک کنید تا تصویر مجازی شمع را در آینه ببینید؛ در این وضعیت شمع …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی هشتم صفحه 135 نور و ویژگی های آن

فکرکنید صفحه 135 آینه های کوژ اغلب در وسایل نقلیه استفاده می شوند؛ همچنین از این آینه ها در فروشگاه های بزرگ و پیچ تند جاده ها استفاده می شود (شکل زیر) به نظر شما کدام ویژگی آینه های کوژ سبب کاربرد آنها در این موارد می شود؟ افزایش میدان …

بیشتر بخوانید »