آخرین خبرها

علوم تجربی

جواب علوم تجربی نهم صفحه 2 مواد و نقش آن ها در زندگی

حل تمرین علوم نهم|درس اول:مواد و نقش آن ها در زندگی جمع آوری اطلاعات صفحه 2 ٔ  با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی به کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تاکنون اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. طلا در گذشته برای ضرب سکه و واحد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 3 مواد و نقش آن ها در زندگی

خود را بیازمایید صفحه 3 متن بالا را یک بار دیگر به دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید. 1- کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد؟ منیزیم 2- کدام فلزها واکنش پذیری کمتری دارند؟ طلا   آزمایش کنید صفحه 3 وسایل و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 5 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 5 تفاوت اکسیژن گوگرد سه مدار الکترونی دارد 16 عدد الکترون دارد 2 مدار الکترونی دارد 8 عدد الکترون دارد تشابه هردو در لایه آخر 6 الکترون و در لایه اول 2 الکترون دارند   گفت و گو کنید صفحه 5 تصویر زیر چرخهٔ ساده ای از نیتروژن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 6 مواد و نقش آن ها در زندگی

فکرکنید صفحه 6 مدل اتمی بور را برای  7N ، 6C ، 14Si، P15 را رسم کنید. توضیح دهید مدل اتمی کدام یک از این عنصرها به هم شباهت دارند؟ لایه آخر نیتروژن و فسفر هردو 5 الکترون دارند لایه آخر کربن و سیلیسیم هردو 4 الکترون دارند.  

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 7 مواد و نقش آن ها در زندگی

فعالیت صفحه 7 الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته اند چه ویژگی مشترکی دارند، ب) با توجه به مدل اتمی عنصرهای  Cl 17، Mg 12، Si 14 مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام ستون جدول تعلق دارند. آنها را در جدول بنویسید تصویر یونی  Cl …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 8 مواد و نقش آن ها در زندگی

گفت و گو کنید صفحه 8 در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوستهٔ زمین و بدن انسان، نشان داده شده است. دربارهٔ داده های این دو شکل گفت وگو کنید. فراوان ترین عنصر تشکیل دهنده زمین اکسیژن و سپس سیلیسم (نوعی شبه فلز) می باشد. و همانند زمین …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 12 مواد و نقش آن ها در زندگی

جمع آوری اطلاعات صفحه 12 با مراجعه به منابع معتبر دربارهٔ کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و نشانهٔ بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. پلاستیک ها به طور عمده به دو دسته تقسیم می شوند: ترموپلاست ها {پلاستیک های گرما نرم} …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 15 رفتار اتم ها با یکدیگر

حل تمرین علوم نهم|درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر آزمایش کنید صفحه 15 هدف تهیهٔ بلور وسایل و مواد لازم بشر، نخ، گیرهٔ فلزی، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، آب مقطر، عینک، دستکش روش اجرا الف)سه بشر 100 میلی لیتری بردارید و درون هر کدام 20 میلی لیتر آب مقطر داغ بریزید. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 16 رفتار اتم ها با یکدیگر

آزمایش کنید صفحه 16 هدف بررسی حرکت یون ها در آب وسایل و مواد لازم ظرف شیشه ای(پتری)، پنس، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، کات کبود روش اجرا الف) درون ظرف پتری تا نیمه آب مقطر بریزید. ب)با استفاده از پنس یک دانه بلور سدیم هیدروکسید را بردارید و به آرامی در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 17 رفتار اتم ها با یکدیگر

پرسش متن صفحه 17 اکنون این پرسش مطرح می شود که یون ها و مولکول ها چگونه به وجود می آیند؟ چرا مولکول ها بار الکتریکی ندارند؟ مولکول ها بار یونی ندارند چون تعداد الکترون ها و پروتون هایشان یکسان است و یون ها به دلیل تفاوت در تعداد الکترون …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 18 رفتار اتم ها با یکدیگر

فعالیت صفحه 18 شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان می دهند. تصویر یون کلرید تصویر یون سدیم  تصویر اتم کلر تصویر اتم سدیم   با بررسی شکل ها: الف) جدول زیر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 19 رفتار اتم ها با یکدیگر

خود را بیازمایید صفحه 19 ١- از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می آید. با توجه به نمادهای شیمیایی9F  و   11Na  به پرسش های زیر پاسخ دهید.  الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.   ب)کدام یک با از دست دادن الکترون به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 21 رفتار اتم ها با یکدیگر

فعالیت صفحه 21 چند ماده غذایی را انتخاب كنید و برچسب آن را مشاهده و مطالعه كنید. از روی داده های روی برچسب این مواد، مقدار نمكی را كه از خوردن این مواد وارد بدن شما می شود تخمین بزنید. تصویر یک بسته چیبس و یک قوطی رب گوجه (مقدار …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 22 رفتار اتم ها با یکدیگر

فکرکنید صفحه 22 1- با توجه به شکل های روبه رو توضیح دهید چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود، اما با حل کردن نمک در آن، تخم مرغ غوطه ور می شود؟ هنگامی که تخم مرغ در آب فرو می رود ، چگالی تخم مرغ از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 23 رفتار اتم ها با یکدیگر

خود را بیازمایید صفحه 23 با توجه به شکل 9 به پرسش ها پاسخ دهید. الف) برای تشکیل یک مولکول آب، هر اتم هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ یک عدد ب)در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ دو عدد پ)برای تشکیل یک مولکول …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 24 رفتار اتم ها با یکدیگر

خود را بیازمایید صفحه 24 مولکول متان(CH4)از 4 اتم هیدروژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. با توجه به فرمول متان: الف)آرایش الکترونی مدار آخر اتم های 1H  و  6C را رسم کنید. ب) نحوهٔ تشکیل مولکول متان را با رسم ساختار های اتمی نشان دهید. پ) هر اتم کربن چند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 26 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

حل تمرین علوم نهم|درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی گفت و گو کنید صفحه 26 باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است. درباره این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 27 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

گفت و گو کنید صفحه 27 شکل زیر الگویی ساده از چرخهٔ کربن را نشان می دهد. در این باره در کلاس گفت وگو کنید. تصویر :  کربن ذخیره شده در هوای کره زمین کربن ذخیره شده در جانداران کربن ذخیره شده در آب، خاک و سوخت های فسیلی   …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 28 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

جمع آوری اطلاعات صفحه 28 با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تأثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتایج را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید. کربن دی اکسید نوعی گاز گلخانه ای می باشد که در صورت افزایش مقدار …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 29 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

جمع آوری اطلاعات صفحه 29 جمع اوری اطلاعات صفحه 29در یک فعالیت گروهی درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش کنید. حدود نیمی از نفتی که از چاه های نفت بیرون کشیده می شود به عنوان سوخت در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 30 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

خود رابیازمایید صفحه 30 با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید. الف)بیشترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟ 1960 ب) پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟ 2030 پ) در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 31 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فکرکنید صفحه 31 الف) چه رابط های بین نقطهٔ جوش با تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟ رابطه مستقیم ، هرچه تعداد کربن ها بیشتر ← نقطه جوش بیشتر  ب) کدام ترکیب نقطهٔ جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟ 1)C10H20          2)C6H14 شماره 1 …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 33 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فکرکنید صفحه 33 با توجه به شکل 3 الف، به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف) در این برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جداسازی می کنند؟ 8 برش ب) نقطهٔ جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟ پایین ترین آن (قیر) پ) مولکول های موجود در کدام برش …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 34 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فکرکنید صفحه 34 الف) عنصرهای اصلی سازندهٔ این پلاستیک ها چیست؟ کربن و هیدروژن ب) خواص فیزیکی اتن را با فراورده های حاصل از آن (پلی اِتن) مقایسه کنید. اتن پلی اتن گازی نقطه ذوب و جوش کم سبک با چگالی کمتر بی رنگ جامد نقطه ذوب و جوش بالا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 36 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فعالیت صفحه 36 قبض برق خانهٔ مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده های موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:   مقدار کربن دی اکسید تولیدشده (کیلوگرم) منبع تولید برق میزان برق مصرفی در 45 روز(کیلووات ساعت)   450=0.9x X زغال …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 37 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

جمع آوری اطلاعات 37 ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است. با مراجعه به منابع معتبر علمی، دربارهٔ رتبهٔ مصرف پلاستیک در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش دهید. ایران جزء 5 کشور اول مصرف کننده پلاستیک است . استفاده از پلاستیک …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 41 حرکت چیست؟

حل تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟ فعالیت صفحه 41 مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر(m) اندازه گیری می شوند، ولی می توانیم آنها را برحسب واحدهای بزر گتر یا کوچک تر طول نیز بیان کنیم. الف)مسافت طی شده در شکل 3 را برحسب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 42 حرکت چیست؟

فعالیت صفحه 42 تندی متوسط خودتان را هنگام رفتن از خانه به مدرسه حساب كنید. اگر با پای پیاده این فاصله را طی می كنید تعداد قدم های خود را از خانه تا مدرسه بشمارید. طول هر قدم را حدود 0.4  بگیرید. اگر با خودرو این فاصله را می پیمایید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 45 حرکت چیست؟

فکرکنید صفحه 45 تندی متوسط قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط یکسان است. 14=8÷113 زیرا جهت حرکت تغییرنکرده و جسم همچنان در یک مسیر مستقیم حرکت کرده است.  

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 46 حرکت چیست؟

خود را بیازمایید صفحه 46 طول جاده بین شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود 112 کیلومتر و فاصلهٔ مستقیم آنها 84 کیلومتر است . اگر خودرویی فاصلهٔ بین دو شهر را در مدت 70 دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 48 حرکت چیست؟

خود را بیازمایید صفحه 48 الف) بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در آزادراه های ایران و هنگام روز برابر 120 کیلومتر بر ساعت است . این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه بنویسید. 33.3 متر برثانیه ب) اگر خودرویی با تندی متوسط  112  km/h  مسافت 460 کیلومتری …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 50 حرکت چیست؟

خود را بیازمایید صفحه 50 ١- موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به 54 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می رسد. شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید. ٢- شکل زیر، دونده ای را …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 53 نیرو

حل تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو فعالیت صفحه 53 دانش آموزان در شکل های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید(سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی  N اصطکاک صرف نظر کنید). …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 54 نیرو

خود را بیازمایید صفحه 54 الف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟ باید نیروی خالصی را در جهتی که می خواهیم برجسم وارد کنیم. ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟ در …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 56 نیرو

پرسش متن صفحه 56 از این مثال چه نتیجه ای می گیرید؟ در صورت کاهش جرم جسم و افزایش نیروی وارد برجسم ، شتاب جسم افزایش پیدا می کند.   گفت و گو کنید صفحه 56 خودرو های مسابقه به گونه ای طراحی می شوند که دارای موتورهای قوی باشند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 60 نیرو

خود را بیازمایید صفحه 60 اگر در شکل 13 جرم جسم 10 کیلوگرم باشد ، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی سطح چند نیوتون است؟ وزن جسم   نیوتون 100  =10×10 نیروی عمودی سطح  = 100 نیوتون هم اندازه با وزن ولی درخلاف جهت/زیرا جسم جرکت نکرده است.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 62 نیرو

فعالیت صفحه 62 آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید: الف) نیروی اصطکاک وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب مکعبی در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید. مواد مورد نیاز نیروسنج ، جسم روش کار جسم را به نیروسنج متصل کرده و با سرعت ثابت حرکت می دهیم. نیرویی که …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 64 زمین ساخت ورقه ای

حل تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای فعالیت صفحه ۶۴ ۱-نقشه قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید. 2ــ شکل هندسی قاره ها را برش بزنید. 3ــ قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) آیا …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 65 زمین ساخت ورقه ای

خود رابیازمایید صفحه ۶۵ هریک از قاره های لورازیا و گُندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟ لورازیا اروپا .شمال آسیا . گرینلند . کانادا . سیبری ( قطب شمال ) . آمریکا شمالی گندوانا آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی، قطب جنوب و بخش‌هایی از شبه جزیرهٔ هند

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 68 زمین ساخت ورقه ای

فعالیت صفحه ۶۸ در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف های روبه رو را  رسم کنید. تصویر سه ظرف آب که در زیرش شمع روشن است و در آن جوهر ریخته …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 69 زمین ساخت ورقه ای

فعالیت صفحه 69 آیا میدانید ناخن های شما در سال چند سانتیمتر رشد میکنند؟ چگونه میتوانید مقدار آن را محاسبه کنید؟ پس از محاسبه سرعت رشد ناخنتان ، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ کره مقایسه کنید. با اندازه گیری میزان رشد ناخنمان در 1 روز …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 70 زمین ساخت ورقه ای

خود را بیازمایید صفحه ۷۰ با توجه به شکل 5،ورقهٔ اقیانوس آرام در قسمت شمال شرق به زیر کدام ورقهٔ قاره ای فرو رانده می شود؟ آمریکای شمالی   فکرکنید صفحه ۷۰ با توجه به شکل 10 زمین لرزه ها و آتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است؟ بیشتر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 72 زمین ساخت ورقه ای

جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۲ درباره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع آوری و با هم مقایسه کنید. عمق آب در اقیانوس هد و خلیج فارس متفاوت است. عمق خلیج فارس نهایتاً 90 متر است ولی عمق اقیانوس هند می تواند تا 6000 متر هم برسد. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 74 آثاری از گذشته زمین

حل تمرین علوم نهم| درس هفتم:آثاری از گذشته زمین جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۴ علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط ‌زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع آوری درباره کنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری، ارائه نمایید. 66 میلیون سال پیش جرم آسمانی به اسم “چیکشلوب” به زمین برخورد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 75 آثاری از گذشته زمین

خود را بیازمایید صفحه ۷۵ در کدام سنگ های زیر، احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید. تصویر یک کوه و تصویر یک صخره کوه     در شکل الف) سنگ رسوبی زیرا رسوبات به خوبی می توانند بقایای جانداران را از عوامل تجزیه کننده مراقب و نگهداری …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 78 آثاری از گذشته زمین

فکرکنید صفحه 78 تنهٔ درخت فسیل شده را با تنهٔ آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید. تنه درخت اصلی از چنس چوب می باشد اما زمانی که فسیل می شود درواقع ترکیبات سیلیسی ، آهکی ، ماسه سنگ ، گچ و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 81 آثاری از گذشته زمین

فعالیت صفحه 81 در شکل زیر اگر در لایۀ  B فسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایۀ  D فسیل هایی با سن 200 میلیون سال وجود داشته باشد: الف) سن تقریبی  لایه های C و  E چقدر است؟ E=175  باید از 200 کمتر باشد. C=225  باید از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 82 آثاری از گذشته زمین

فکرکنید صفحه 82  در علوم هشتم با سنگ های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ ها در چه نوع آب وهوایی تشکیل شده اند؟ آب و هوای گرم که تبخیر را افزایش می دهد معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 84 فشار و آثار آن

حل تمرین علوم نهم|درس هشتم:فشار و آثار آن خود را بیازمایید صفحه 84 برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه های بتونی، می سازند. در شکل زیر، دو نوع پایهٔ متفاوت که معماران در این مورد به کار می برند، نشان داده شده است. الف) اگر سطح …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 85 فشار و آثار آن

فکرکنید صفحه 85 1- یکی از توصیه هایی که همواره باید جدی بگیریم، این است که روی سطح یک استخر یخ زده یا دریاچهٔ یخ زده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد می کند، ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد. با توجه به تعریف فشار توضیح دهید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 86 فشار و آثار آن

فعالیت صفحه 86 ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید. سپس سطح تماس کفشی که پوشیده اید را با زمین اندازه بگیرید. سرانجام به کمک رابطهٔ  (1): (الف) فشاری که پاهای شما به زمین وارد می کنند را به دست آورید. اگر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 87 فشار و آثار آن

آزمایش کنید صفحه 87 هدف  بررسی فشار در مایع ها وسایل و مواد لازم  بطری آب (1.5 و 2 لیتری)،پایه(مثلاً یک یا دو قطعه آجر)،یک ظرق نسبتاً بزرگ،نوار چسب کاغذی روش اجرا 1-مطابق شکل سه سوراخ کوچک در بطری 1.5 لیتری ایجاد کنید و سوراخ ها را با نوار چسب …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 88 فشار و آثار آن

فکرکنید صفحه 88 شکل روبه رو طرحی از سامانهٔ آب رسانی یک منطقهٔ مسکونی را نشان می دهد. با توجه به آنچه تاکنون در این فصل فراگرفته اید، نقش تلمبه(پمپ) را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید.   تصویر شامل: سد           دریاچه                تلمبه آب  در ارتفاع هم اندازه با سد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 90 فشار و آثار آن

فعالیت صفحه 90 یک نی را مطابق شکل(الف) داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که یک طرف نی درون بطری قرار دارد مطابق شکل(ب) دهانهٔ بطری را با لب های خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می کنید، با توجه به آثار …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 92 فشار و آثار آن

آزمایش کنید صفحه 92 هدف بررسی آثار فشار هوا (2) وسایل و مواد لازم بطری شیشه ای، درپوش تک سوراخه و درپوش دو سوراخه، قیف و ظرف محتوی آب روش اجرا 1- پیش بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می افتد. استدلال خود را بیان …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 93 فشار و آثار آن

فعالیت صفحه 93 در علوم سال هفتم با نحوهٔ کار شش ها آشنا شدید. همانطور که دیدید آنها شبیه بادکنک، داخل حفرهٔ سینهٔ ما پر و خالی می شوند. اما چه چیزی باعث پر و خالی شدن آنها می شود؟ نقش فشار هوا در این خصوص چیست؟ شما می توانید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 96 ماشین ها

حل تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها فکرکنید صفحه 96 شکل 2 تصویر تعدادی از ماشین هایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می دهد.در مورد ورودی و خروجی این ماشین ها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت وگو کنید. قایق  پارو زدن (ورودی) حرکت قایق …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 98 ماشین ها

آزمایش کنید صفحه 98 هدف بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو وسایل و مواد لازم حلقه، تعدادی وزنهٔ کوچک شکاف دار، خط کش، وزنه گیر روش اجرا 1- خط کش را درون حلقه قرار دهید و وزنه گیر را آویزان کنید. 2- انتهای خط کش را با دست خود بگیرید …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 101 ماشین ها

فعالیت صفحه 101 نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل، مزیت مکانیکی از رابطهٔ زیر نیز به دست می آید. در اهرم ها در شرایط تعادل مقدار گشتاور نیروی محرک و مقلوم با هم برابرند.   فعالیت صفحه 101 اهرم ها در بسیاری از ماشین های معمولی، دیده …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 102 ماشین ها

فعالیت صفحه 102 به کمک یک قرقرهٔ ثابت، یک قرقرهٔ متحرک، یک وزنهٔ معین و یک نیروسنج دربارهٔ مزیت مکانیکی قرقره های ثابت و متحرک شکل 12 تحقیق کنید. مزیت مکانیکی قرقرۀ ثابت 1 است= زیرا هرچقدر طناب را بکشیم ، جسم همان قدر بالا می آید. ولی مزیت مکانیکی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 103 ماشین ها

خود را بیازمایید صفحه 103 با توجه به تعریف مزیت مکانیکی، جدول زیر را درباره مزیت مکانیکی ماشین های شکل 14 ، کامل کنید. شکل(الف) شکل(ب) شکل(پ) اندازۀ نیروی محرک  50 نیوتن 50 نیوتن 50 نیوتن اندازۀ نیروی مقاوم 50 نیوتن 100 150 نیوتن مزیت مکانیکی 1 2 3   …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 104 ماشین ها

جمع آوری اطلاعات صفحه 104 دربارهٔ انواع چرخ دنده ها و کارکرد آنها اطلاعاتی را به همراه تصویر جمع آوری کنید و آن را به کلاس گزارش دهید. چرخ دنده ساده چرخ دنده مارپیچ چرخ دنده مخروطی چرخ دنده حلزونی چرخ دنده  شانه ای کارکرد ها:ترازو عقربه ای ، ساعت …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 105 ماشین ها

فکرکنید صفحه 105 چرا در مناطق کوهستانی، قسمتی از جاده ها را به صورت پیچ های شیبدار می سازند؟ مارپیچ شیب دار مثل سطح شیب دار با شیب کم است که مسافت بیشتر را با نیروی کمتر  طی می کند و باعث می شود به موتور ماشین فشار نیاید و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 111 نگاهی به فضا

حل تمرین علوم نهم|درس دهم:نگاهی به فضا فکرکنید صفحه 111 وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید. رشد گیاهان که نقش حیاتی در تغذیه ما دارند.(به طور مستقیم از خوردن گیاهان و غیر مستقیم خوردن جانورانی که گیاهان غذای آن هاست) گرما …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 113 نگاهی به فضا

فعالیت صفحه 113 با استفاده از جدول بالا، فعالیت زیر را انجام دهید. 1- کمترین و بیشترین زاویه میل قبله مربوط به کدام استان هاست؟ کمترین=ارومیه بیشترین=بندرعباس 2- زاویه میل قبله در استان محل سکونت شما چقدر است؟ (برای هر دانش آموزمتفاوت) 3- با جست وجو در منابع معتبر و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 114 نگاهی به فضا

جمع آوری اطلاعات صفحه 114 دربارهٔ تفاوت سیاره و ستاره اطلاعاتی را جمع آوری کنید و در کلاس ارائه نمایید. سیاره ستاره  از خود نور نمی تابانند. اندازه کوچکی دارند. دمای کم از انواع مواد جامد،مایع و گازی تشکیل شده اند. در منظومه ی شمسی تنها 8 ستاره داریم. از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 116 نگاهی به فضا

فعالیت صفحه 116 وسایل و مواد لازم خط کش، مداد، پرگار، یک برگه کاغذ روش اجرا 1- یک دایره به شعاع 3 سانتیمتر بر روی کاغذ رسم کنید. 2- با فاصله 4 سانتیمتر از مرکز دایره اول، یک دایرهٔ دیگر به شعاع 3 سانتیمتر رسم کنید. 3- دو دایره در چند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 117 نگاهی به فضا

جمع آوری اطلاعات صفحه 117 در مورد سایر کاربردهای ماهواره ها و سرنوشت آنها پس از اتمام مأموریت اطلاعات جمع آوری كنید و به صورت تصویری به کلاس ارائه نمایید. از سری کاربرد های دیگر ماهواره ها می توان به سنجش زلزله ، سیل،طوفان  و .. مطالعات هواشناسی و جوی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 119 نگاهی به فضا

جمع آوری اطلاعات صفحه 119 با مراجعه به منابع معتبر علمی دربارهٔ مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع آنها انجام شده، اطلاعاتی جمع آوری كنید و در کلاس ارائه کنید. غذا خوردن و نوشیدن حمام کردن خوابیدن خفه شدن آفتاب سوختگی آسیب سلولی به دلیل پرتوهای …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 123 گوناگونی جانداران

حل تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران فعالیت صفحه 123 با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید. پاسخ سوال می تواند متفاوت باشد زیرا می توان آن هارا براساس بال دار بودن یا نبودن،تعداد پا، سختی یا نرمی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 125 گوناگونی جانداران

گفت و گو کنید صفحه 125 نظر خود را با ارائهٔ دلیل دربارهٔ درستی یا نادرستی عبارت زیر بیان کنید: از گروه های بزرگ تر به گروه های کوچک تر، تفاوت های افراد بیشتر می شود؛ در حالی که شباهت های آنها کمتر می شود. نادرست هرچه گروه کوچکتر می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 126 گوناگونی جانداران

خودرابیازمایید صفحه 126 الف) مادهٔ وراثتی در یاخته برخی جانداران، درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل می شود.این جانداران را هو هسته ای (یوکاریوت 1) می نامند. در یاخته برخی جانداران، پوششی در اطراف مادهٔ وراثتی وجود ندارد و درنتیجه هسته تشکیل نمی شود .این جانداران را …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 127 گوناگونی جانداران

پرسش متن صفحه 127 آیا می دانید جلبک ها را در چه سلسله ای قرار می دهند؟ سلسله آغازیان   فعالیت صفحه 127 این جلبک ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و بر این اساس چه نام هایی به آنها می دهید؟ تصویر سه نوع جلبک به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 128 گوناگونی جانداران

فعالیت صفحه 128 آب های راکد محیط مناسبی برای رشد انواعی از آغازیان اند. نمونه هایی از این آب ها را در ظرف های کوچکی جمع آوری و روی هر ظرف مشخصاتی مانند محل و زمان نمونه برداری را یادداشت کنید. با استفاده از میکروسکوپ ( ابتدا با بزرگ نمایی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 129 گوناگونی جانداران

خود را بیازمایید صفحه 129 گاه شنیده می شود که ازقارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند. مثلاً می گویند «قارچ از سبزی هاست» به نظر شما چرا این جمله نادرست است؟ زیرا سبزی ها نوعی از گیاهان از بخش یوکاریوت ها هستند این درحالی است که قارچ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 130 گوناگونی جانداران

فکرکنید صفحه 130 چه ویژگی ای از ویروس ها آنها را شبیه جانداران می کند؟ توانایی تولید مثل   فعالیت صفحه 130 استفادهٔ مشترک از وسایل تیز و برنده مانند تیغ، از راه های انتقال ویروس ایدز است. با مراجعه به منابع معتبر، گزارشی دربارهٔ راه های دیگر انتقال ویروس …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 132 دنیای گیاهان

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان فعالیت صفحه 132 مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید. می توان چندین گل رز سفید را تهیه کرد. سپس گلدانی را پر از آب کرده و در آن مقداری رنگ غذا بریزیم و هم بزنیم. سپس انتهای ساقه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 133 دنیای گیاهان

آزمایش کنید  صفحه 133 مشاهدٴه آوندهای چوبی وسایل و مواد لازم  تیغ، شیشه ساعت، قطره چکان، تیغه و تیغک، میکروسکوپ نوری، مایع سفید کننده، آب مقطر، رنگِ آبی متیل، ساقه جوان و نازک یا دمبرگ گیاه انگور یا هر گیاه دیگر. 1- با تیغ، برش هایی طولی و بسیار نازک …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 134 دنیای گیاهان

فعالیت صفحه 134 کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می شود. برای نشان دادن این واقعیت که«بخارآب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو  طرف برگ، یکسان نیست.» آزمایشی طراحی کنید. در دو طرف …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 136 دنیای گیاهان

فعالیت صفحه 136 دریک فعالیت گروهی، گزارشی دربارهٔ موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید. الف) مقایسهٔ مخروط نر و ماده در گیاه کاج   مخروط نر مخروط ماده حجم کوچکتر – زیر هر پولک دو کیسه گرده وجود دارد – زرد رنگ – تعداد …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 137 دنیای گیاهان

پرسش متن صفحه 137 آیا می دانید نهان دانگان را بر چه اساسی گروه بندی می کنند؟ بر اساس تعداد لپه هایشان   خود را بیازمایید صفحه 137 جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه( تک لپه ای ها و دولپه ای ها) را نشان می دهد. …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 138 دنیای گیاهان

آزمایش کنید صفحه 138 مشاهدۀ سلول های خزه وسایل و مواد لازم تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه. برای مشاهدهٔ میکروسکوپیِ بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونهٔ میکروسکوپی تهیه کنید.آیا بخش های برگی شکل و ساقه مانند، یاخته های متفاوتی دارند؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 139 دنیای گیاهان

فکرکنید صفحه 139 ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر نمی شود. به نظر شما چرا اندازهٔ خزه ها کوچک است و در جاهایی رشد می کنند که رطوبت کافی وجود دارد؟ علت کوچک بودنشان این است که آوند ندارند و در نتیجه نمی توانند آب و مواد معدنی …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 140 دنیای گیاهان

فعالیت صفحه 140 نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد.این نمودار را تفسیر کنید.   تصویر نمودار شامل: میزان کربن دی اکسید میزان فتو سنتز این نمودار نشان می دهد هر چقدر میزان کربن دی اکسید در اطراف گیاه بیشتر …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 143 جانوران بی مهره

حل تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره فعالیت صفحه 143 با توجه به آنچه دربارهٔ اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.   تصویر یک اسفنج که آب به …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 145 جانوران بی مهره

جمع آوری اطلاعات صفحه 145 بیشتر کرم های انگلی از طریق آب و غذا وارد بدن ما می شوند. برای جلوگیری از ورود آنها چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این باره از منابع معتبر اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. از …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 146 جانوران بی مهره

جمع آوری اطلاعات صفحه 146 الف) دربارهٔ نقش کرم های خاکی در حاصلخیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. کرم های خاکی پسمانده ی گیاهان(ریشه‌های مرده، برگ‌ها، سبزه‌ها و کودها)  در خاک را می بلعند و …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 150 جانوران بی مهره

جمع آوری اطلاعات صفحه 150 در مورد گروه های مختلف عنکبوتیان (عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه) اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. عنکبوت: جانور بی مهره شکاری دارای بدنی سخت، دوبخشی و 8 پا می باشد. آن ها بافیدن تار از بدر تولد بلندند …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 152 جانوران مهره دار

حل تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار گفت و گوکنید صفحه 152 دربارهٔ دوكی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی، با همدیگر، گفت وگو كنید و برای هر كدام از این ویژگی ها، دلیلی بیان كنید. دوکی بودن …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 153 جانوران مهره دار

جمع آوری اطلاعات صفحه 153 در بارهٔ نقش وچگونگی عمل انواع باله در ماهی ها اطلاعاتی جمع آوری و گزارش آن را در کلاس، ارائه کنید. تصویر یک ماهی شامل:  باله پشتی باله پاله دمی باله مخرجی باله شکمی باله سینه ای باله پشتی  محافظت از ماهی در برابر چرخ …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 154 جانوران مهره دار

جمع آوری اطلاعات صفحه 154 ماهی های خاویاری دریای خزر، مرغوب ترین خاویار جهان را تولید می كنند. دربارهٔ انواع ماهی های خاویاری و طرز تهیهٔ آن اطلاعاتی را جمع آوری و به كلاس گزارش دهید. تعدادی از ماهی های خاویاری ازون برون :دریای خزر یکی از اصلی ترین زیستگاه …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 155 جانوران مهره دار

گفت و گو کنید صفحه 155 شاید تا به حال شما، مار، مارمولک و لاک پشت را دیده باشید. در مورد اینکه چرا به این جانوران، خزنده می گویند، گفت وگو کنید. زیرا این حیوانات روی زمین می خزند و سینه خود را به زمین می مالند.

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 156 جانوران مهره دار

جمع آوری اطلاعات صفحه 156 درباره سم مارهای سمی و استفاده های آن، اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را به صورت پرده نگار در کلاس، ارائه کنید. سم (زهر) مایع معمولاً زرد و بسیار خطرناک و سمی است که در غده های بزاقی در دهان مار نگهداری می …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 157 جانوران مهره دار

جمع آوری اطلاعات صفحه 157 با مراجعه به منابع معتبر، در مورد اهمیت و چگونگی انجام دو گزارهٔ زیر، اطلاعاتی را جمع آوری كنید و در كلاس ارائه نمایید. الف) آفتاب پرست در محیط های مختلف، رنگ خود را تغییر می دهد. تا توسط شکارچی شناسایی شود و بتواند استتار …

بیشتر بخوانید »

جواب علوم تجربی نهم صفحه 158 جانوران مهره دار

فعالیت صفحه 158 چند نوع مختلف پر را به کلاس بیاورید. از هر پر، قطعهٔ کوچکی را جدا کنید و در زیر میکروسکوپ، مشاهده کنید. ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید. کدام نوع از پرها، استحکام بیشتری دارند؟ چرا؟ شاه پر ، زیرا کار اصلی پرواز را شاه …

بیشتر بخوانید »