عربی هفتم

جواب عربی هفتم صفحه 11 اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ (بخش اوّل)

جواب عربی هفتم صفحه 14 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 15 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 17 اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ (بخش دوم)

جواب عربی هفتم صفحه 19 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 20 اَلتَّمْرينُ الثّاني

جواب عربی هفتم صفحه 22 کَنْزُ الْکُنوزِ

جواب عربی هفتم صفحه 24 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 25 اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ

جواب عربی هفتم صفحه 31 جواهرالکلام

جواب عربی هفتم صفحه 32 التمرین الاول

جواب عربی هفتم صفحه 33 اَلتَّمْرينُ الثّاني

جواب عربی هفتم صفحه 34 التمرین الثالث

جواب عربی هفتم صفحه 35 الدرس الثانی (بخش دوم)

جواب عربی هفتم صفحه 38 التمرین الاول

جواب عربی هفتم صفحه 39 اَلتَّمْرينُ الثّاني

جواب عربی هفتم صفحه 40 اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ

جواب عربی هفتم صفحه 42 الدرس الثانی (بخش سوم)

جواب عربی هفتم صفحه 43 بدانیم

جواب عربی هفتم صفحه 44 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 45 اَلتَّمْرينُ الثّاني

جواب عربی هفتم صفحه 47 الدرس الثانی (بخش چهارم)

جواب عربی هفتم صفحه 49 بدانیم

جواب عربی هفتم صفحه 50 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 51 التمرین الثالت

جواب عربی هفتم صفحه 61 الدرس الثالث

جواب عربی هفتم صفحه 62 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 63 اَلتَّمْرينُ الثّاني

جواب عربی هفتم صفحه 71 الدرس الرابع

جواب عربی هفتم صفحه 74 التمرین الاول

جواب عربی هفتم صفحه 80 فعل ماضی 2

جواب عربی هفتم صفحه 81 التمرین الاول

جواب عربی هفتم صفحه 82 الَْربَعینیّات

جواب عربی هفتم صفحه 88 فعل ماضی (3)

جواب عربی هفتم صفحه 89 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 91 اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ

جواب عربی هفتم صفحه 92 اَلْقُرآنیّات

جواب عربی هفتم صفحه 95 الدرس الرابع

جواب عربی هفتم صفحه 97 فعل ماضی (4)

جواب عربی هفتم صفحه 99 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 100 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

جواب عربی هفتم صفحه 103 الدرس الثامن

جواب عربی هفتم صفحه 104 فعل ماضی (5)

جواب عربی هفتم صفحه 106 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ

جواب عربی هفتم صفحه 107 اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ

جواب عربی هفتم صفحه 111 الدرس التاسع

جواب عربی هفتم صفحه 112 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ و التَّمْرينُ  الثّاني

جواب عربی هفتم صفحه 113 اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ و الَتَّمْرينُ الرّابعُِ

جواب عربی هفتم صفحه 117 الدرس العاشر

جواب عربی هفتم صفحه 119 اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ و الَتَّمْرينُ الثّاني

جواب عربی هفتم صفحه 120 اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ

جواب عربی هفتم صفحه 121 الَتَّمْرينُ الرّابعُِ

دکمه بازگشت به بالا