حوادث و اتفاقات:مجموعه ای از اتفاقات و حوادثی که در اثر بی دقتی رخ میدهند.

در این فیلم حوادث رانددگی را میبینیم که در اثر بی دقتی رانندگان به وقوع میپیوندد.

دکمه بازگشت به بالا