آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:مجموعه ای از اتفاقات و حوادثی که در اثر بی دقتی رخ میدهند.

در این فیلم حوادث رانددگی را میبینیم که در اثر بی دقتی رانندگان به وقوع میپیوندد.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …