حوادث و اتفاقات:قطع کردن یک درخت غول پیکر

در این فیلم نحوه قطع کردن یک درخت غول پیکر و الزامات آن را میبینیم.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 74 آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 74 کاربرگه‌های شماره‌ی ١١ (رسم نمودار دما) و شماره‌ی ١٢ …