آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:قطع کردن یک درخت غول پیکر

در این فیلم نحوه قطع کردن یک درخت غول پیکر و الزامات آن را میبینیم.

حتما ببینید

ea0db8fb6261ab3f995edc6d987962fc

046a6a6f7b88366e1629b49b2780a1f8