حوادث و اتفاقات:قدرت ماشین های بزرگ در مسیر های سخت و عبور کردن از آنها

در این فیلم میبینیم چگونه ماشین های بززرگ و تریلی ها از مسیر های سخت و تقریبا غیر ممکن عبور میکنند.

دکمه بازگشت به بالا