حوادث و اتفاقات:حوادث و تصادفتی که به خاطر بی دقتی رخ میدهد.

در این فیلم مجموعه ای از تصادفاتی را میبینیم که در خیابان ها رخ میدهد.

دکمه بازگشت به بالا