آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:حوادث و اتفاقات عجیب و غیر منتظره برای وسایل نقلیه

در این فیلم مجموعه ای از حوادث و اتفاقات و تصادفاتی را میبینیم که برای وسایل نقلیه و هواپیماها رخ میدهد.

حتما ببینید

ea0db8fb6261ab3f995edc6d987962fc

046a6a6f7b88366e1629b49b2780a1f8