حوادث و اتفاقات:حوادث و اتفاقاتی که ناخواسته در رانندگی رخ میدهد

در این فیلم اتفاقاتی را که در رانندگی به صورت ناخواسته رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا