حوادث و اتفاقات:توانایی های ماشین های سنگین و بیل های مکانیکی

در این فیلم تعدادی از توانایی های ماشین های سنگین و بیل های مکانیکی را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا