حوادث و اتفاقات:بزرگترین بیل های مکانیکی و توانایی های آنها

در این فیلم انواع بیل های مکانیکی و توانایی های آنها را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا