آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:بزرگترین بیل های مکانیکی و توانایی های آنها

در این فیلم انواع بیل های مکانیکی و توانایی های آنها را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …