حوادث و اتفاقات:برش و تبدیل درشت به قطعات کوچکتر با دستگاه های برقی

در این فیلم مراحل تبدیل درخت به تخته های چوب را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …