جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس چهارم:My Family

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family

Reading page 44 and 45

1- در متن زیر دور کلماتی که نسبت های خانوادگی را نشان می دهند خط بکشید.

.There are 8 people in my family

.My father is a farmer

.My mother is a housewife

.I have one brother and two sisters

.My grandmother and grandfather also live with us

2-دبیر انگلیسی تان از شما خواسته است تا کلمات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید.

عکس: پرستار، معلم، دندانپزشک، دکتر، مکانیک

جواب:

nurse

teacher

dentist

doctor

mechanic

 

٣ــ با استفاده از حروفی که تاکنون آموختهاید کلماتی را که در متن زیر میتوانید بخوانید، مشخص کنید.

.Our English teachers name is Miss Samimi

.shes my aunt. shes from semnan. she is an English teacher of grades seven and nine

.she has been a teacher for ten years. she is a very good teacher and all students like her very much

she likes her students too. Ihope she will be our teacher again next year.

 

 

Writing page 45 and 46

4ــ دبیر زبان انگلیسی شما برای مرور واژه های درس، موارد زیر را مطرح کرده است. پاسخهای خود را به انگلیسی در جای مشخص شده بنویسید.

  • از پرسش ?you are old How برای مشخص شدن آن استفاده میکنیم : سن فرد مقابل
  • خواهر پدر یا مادر شما: Aunt
  • لقبی است که قبل از نام خانوادگی خانمها به کار می رود: Mrs یا Miss
  • علامت اختصاری «پیامک»: sms
  • برای پاسخ دادن به همین موارد این را انجام میدهید: guess

 

٥ ــ با حروف داده شده شش کلمه به انگلیسی بنویسید.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g

•ten         •ask       •meet      •man       •nuts      •make

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

6ــ جدول زیر را با اطلاعات مربوط به سه نفر از بستگان خود پر کنید.

(این سوال برای هر دانش آموزش متفاوت است و جواب دادن آن برعهده ی داشن آموز است)

مثال:

Job Age Relation ship Name
lawyer 32 uncle Amir Taleshi
nurse 24 sister Sahra Karimi
دکمه بازگشت به بالا