جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس پنجم:My Appearance

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس پنجم:My Appearance

Reading page 48 and 49

1ــ در متن زیر، دور کلماتی که مربوط به «پوشاک» می شوند ، خط بکشید.

.In Iran we have our special dressing style

 .Men usually wear suits or jackets in cold seasons and shirts and T-shirts during spring and summer

.Women wear chdors scarves and manteaus

.On cold days both men and women wear gloves hats and boots

 

3ــ در متن زیر با استفاده از حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که می توانید بخوانید، مشخص کنید.

.Mr.Danesh is our math teacher

.he is tall man. he is wearing a gray suit. a white shirt and black shoes today

.He is young. He is 25 years old. He teaches us very well

.We like him very much

(سوال بر عهده ی دانش آموزان است و برای هر دانش آموز متفاوت می باشد)

٣ــ قرار است پدرتان به استقبال یک مهمان خارجی برود که تاکنون ایشان را ندیده است. وی رایانامه ای برای شما ارسال کرده و در آن اطلاعاتی را ارائه نموده است. زیر کلمات مربوط به مشخصات ظاهری او خط بکشید.

….Dear

.I am very glad to see tomorrow

.My flight number is “Iran Air 344” and the arrival time at Imam Khomeini Airport will be 11:00 a.m

.I am a tall young man with black eyes

.I will be wearing a gray suit and a pink shirt.I will have a brown bag with me

…see you there

yours

……..

 

Writing page 49 and 50

4ــ در یک پرسشنامه اینترنتی از شما خواسته شده است به انگلیسی بنویسید که برای موارد زیر، چه رنگی را ترجیح میدهید.

(جواب سوال برای هرکس متفاوت است و برای نمونه جدول را پر کرده ایم)

shoes scarf suit jacket Clothing items
light blue red black yellow color

 

Trousers/pants shirt gloves Clothes items
dark blue red black color

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

5 ــ فرض کنید عموی شما تولیدکننده و فروشنده لباس است و مشتریان خارجی هم از مغازه اش خرید میکنند. او از شما میخواهد برای اجناس زیر، فهرستی به انگلیسی تهیه کنید تا آن را برای ارائۀ صورت حساب به خریداران خارجی، در رایانۀ مغازه، ذخیره کند.

Items Items NO
shirt 6. t-shirt 1.
trousers 7. scarf 2.
shoes 8. manteau 3.
suit 9. gloves 4.
chador 10. jacket 5.

 

6ــ شما تاکنون حروف داخل کادر زیر را خوانده اید. سعی کنید با این حروف کلمات انگلیسی را بنویسید که ما در زبان فارسی از آنها استفاده میکنیم.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g, d, l, r

pasta Bad tablet Bank
apartment salad steak Manteau
دکمه بازگشت به بالا