جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس ششم: My House

حل تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم|درس ششم: My House

Reading page 52 and 53

1ــ در کلاس زبان انگلیسی، معلم از شما خواسته است با علامت (✓) مشخص کنید که کدام یکّ از این فعالیت ها معموال در مکان های زیر صورت میگیرد.

Bedroom Living room Kitchen

Place

Activity

Cooking
Washing
Watching TV
Reading
Sleeping
Studying

 

2ــ در متن زیر، کلماتی را که مربوط به قسمتهای مختلف منزل می باشند پیدا کنید و دورشان خط بکشید.

.We live in a big house in a small town. Our house has three bedrooms a living room

.a kitchen and a bathroom. There is a small garden in our yard

.we have a garage in the corner of the yard.My father fixes his car there

جواب:

small town

bedrooms

living room

kitchen

bathroom

garden

yard

garage

yard

 

 

3ــ یک مهندس عمران برای پدر شما نقشۀ ساختمانی را طراحی کرده است. از آنجا که تمامی قسمت ها توسط رایانه طراحی و به زبان انگلیسی ارائه شده است، پدرتان از شما خواسته تا نوشته های روی نقشه را برایش به فارسی بنویسید.

پارکینگ: garage

آشپزخانه: Kitchen

توالت: WC

اتاق کار: Office

حمام: Bathroom

نشیمن: Living room

هال: Hall

اتاق خواب: Bedroom

انباری: Store room

 

 

Writing page 53 and 54

4ــ دبیر زبان انگلیسی شما چند چیستان مطرح کرده است. پاسخ های خود را به انگلیسی در جای مشخص شده بنویسید.

  • کلمۀ پرسشی برای پرسیدن محل: Where
  • نوعی خانه است که در مناطق ییالقی بیشتر یافت میشود: Villa
  • در درس جغرافیا یاد گرفتید که سه چهارم کره زمین را در بر میگیرد : Water
  • این وسیله باعث میشود که موتور خودرو خنک شود: Fan
  • نوعی وسیله نقلیه عمومی : Van

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

5ــ شما تاکنون حروف زیر را خوانده اید. سعی کنید با این حروف، کلماتی انگلیسی بنویسید که ما در زبان فارسی هم از آنها استفاده میکنیم.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g, d, l, r, f, v, w

view apartment address Garage
tablet bad tennis Nurse

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

6ــ در یک کار گروهی، معلم زبان انگلیسی میخواهد بداند شما و ِ اعضای گروهتان، تعطیلی روز جمعه را چگونه و در کجا میگذرانید. جدول زیر را کامل کنید.

(سوال برای هر دانش آموز فرق دارد  ولی برای نمونه دو مورد پر شده است)

Place Activity Group Members
Jungle Camping Sara Karimi
Swimming pool Swimming Mahdiyeh Ebrahimi
دکمه بازگشت به بالا