جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 97 افتخار بندگی

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 97

خدایا آنچه تو بر من وارد آورده‌ای، هیچ کس باز نَبَرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده‌ای، هیچ کس برنگرداند. دری را که تو بسته باشی. کَس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی، کَس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی، هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی، کسی مدد نرساند. الهی یاریمان کن.

دکمه بازگشت به بالا