جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 70 اسوه فداکاری و عدالت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 70

به نظر شما بر اساس آیه فوق، چرا امیرمومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟

چون ایشان می‌دانستند که این دستور خداست و هر کار خدا مصلحتی دارد و باید انجام شود.

دکمه بازگشت به بالا