جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 44 تلخ یا شیرین

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 44

چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟

زیرا در آن جزیره برای خودت قصری ساخته بود و چندین نفر آن‌جا منتظرش بودند.

مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟

برای کافران و بدکاران؛ زیرا آن‌ها تمام زندگی خودشان را صرف خوش گذرانی می‌کنند و برای آخرت خود هیچ توشه‌ای ندارند. برای این افراد مرگ بسیار ناخوشایند است و از مرگ هراس دارند زیرا می‌دانند مرگ برای آن‌ها شروع سختی هاست.

حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.

به‌دلیل این‌که در این دنیا توشه و بار سفر خود را آماده کرده‌اند و مانند پادشاه نگران آینده خود نیستند به همین دلیل هنگام مرگ خوشحال هستند.

دکمه بازگشت به بالا