جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 42 تلخ یا شیرین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 42

الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یکساله، خوش گذرانی و زندگی راحت قصر را انتخاب می‌کرد، چه سرانجامی در انتظار او می‌بود؟

مانند پادشاهان قبل خود پس از یک سال باید به جزیره‌ای منتقل می‌شد که هیچ اثری از رفاه و آسایش در آن نبود و باید به سختی زندگی می‌کرد.

ب) اگر کمی فکر کنیم در می‌یابیم که داستان زیرک شباهت‌های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد. این شباهت‌ها را پیدا کنید و مانند نمونه، جاهای خالی زیر را پر کنید.

2- ما نیز ممکن است تمام عمر خود را صرف خوشگذرانی کنیم.

3- زمان زندگی ما کوتاه است و زود تمام می‌شود.

4- ما نیز گمان نمی‌کنیم که مرگ هرلحظه به سراغمان بیاید.

5- به هنگام رفتن ما نیز امکان انجام هیچ کاری را نداریم.

6- ما نیز در آن دنیا با اعمالی که انجام دادیم در جایی خوب یا بد بنا به اعمالمان می‌توانیم زندگی کنیم.

7- ما نیز اگر به این دنیا نمی‌آمدیم هرگز نمی‌توانستیم سعادت و خوشبختی جهان آخرت را بدست آوریم.

سایر شباهت‌ها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید.

اگر ماهم برای آخرت خود توشه جمع کنیم مانند پادشاه هنگام رفتن خوشحال می‌شویم.

در شهر مردی به پادشاه کمک کرد و راه را به او نشان داد ما هم اگر به حرف پیامبرانمان که همان مرد زندگی پادشاه بودند عمل کنیم می‌توانیم به سعادت و خوشبختی برسیم.

دکمه بازگشت به بالا