جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 21 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 21

چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آن‌ها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟

از سر نادانی و بی‌دقتی انسان‌ها خود را در برابر حوادث قرار می‌دهند.

استفاده صحیح از نعمت شکر نعمت و استفاده ناصحیح از نعمت ناسپاسی در برابر خداوند است.

شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.

استفاده از نعمت در راه درست و بجا یعنی نعمت‌های خدا را در راه حرام استفاده نکنیم و از حرام دوری کنیم.

دکمه بازگشت به بالا