آخرین خبرها

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 20 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 20

جدول زیر را کامل کنید.

نعمت خداوند شکر نعمت ناسپاسی نعمت
پیامبران و امامان پیروی از فرمان‌های آن‌ها پیروی نکردن از فرمان‌های آن‌ها
معلم احترام به معلم مسخره کردن معلم
زبان مدح و ستایش خداوند دروغ گفتن
گوش شنیدن صدای قرآن شنیدن غیبت

حتما ببینید

جواب پیام های آسمان نهم صفحه 18 تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 18 1- راه‌های شناخت صفات خداوند را …