آخرین خبرها

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 17 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17

توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است. به کمک همکلاسی‌های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است، نام ببرید. 

  • قدرت تعقل
  • قدرت اراده و اختیار

حتما ببینید

جواب پیام های آسمان نهم صفحه 18 تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 18 1- راه‌های شناخت صفات خداوند را …