جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 154 مزدوران شیطان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 154

توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

 پاسخ به سوالات امتحانی  باعث می‌شود که نتوانیم جواب سوالات را درست پاسخ دهیم و یا سوالی را نبینیم و رد شویم.
 تصمیم گیری در کارها  عجله در تصمیم گیری موجب می‌شود که تصمیم درستی نگیریم و در کارها اشتباه کنیم.
 عبور از خیابان  ممکن است حین عبور از خیابان تصادف کنیم.
دکمه بازگشت به بالا