جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 146 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 146

بر اساس روایت فوق، افراد بدقول و پیمان شکن، چگونه دوستان خود را از دست می‌دهند؟

با بدقولی دوست خود را ناراحت می‌کنند و باعث می‌شوند که دوستانشان به آن‌ها اعتماد نکنند و دوستی آن‌ها پایدار نماند.

دکمه بازگشت به بالا