جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 145 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 145

به نظر شما چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته شده است؟ درباره این موضوع در کلاس گفت و گو کنید.

چون کسی که به خواسته خدا توجه نکند و سر به سوی خدا فرود نیاورد به خواسته‌های ما هم توجهی نمی‌کند.

دکمه بازگشت به بالا