آخرین خبرها

جواب پیام های آسمان نهم صفحه 17 تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 17

با هم فکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژه ما مخلوقات است و نمی‌توان آن‌ها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.

مخلوقات: فانی، جاهل، محدود و …

خداوند: باقی، دانا، نامحدود، خستگی ناپذیر

حتما ببینید

جواب پیام های آسمان نهم صفحه 24 در پناه ایمان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 24 آیه زیر را بخوانید و باتوجه به معنای …