جواب پیام های آسمان نهم صفحه 11 تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 11

1- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.

ملک، پاک، خدا، راهنما، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، نماینده فضل، سزاوار ثنا، بری از رنج و گداز، بری از درد و نیاز، بری از بیم و امید، بری از عیب و خطایی، وصف ناپذیری، بی‌مانندی، ازلی، نور، جود، آمرزنده، دوست بندگان، عالم، دانا و…

2- چه صفات دیگری از خداوند می‌شناسید که در این شعر به آن اشاره نشده است؟

ستارالعیوب، غقارالذنوب، علام الغیوب، جمیل، جبار و ….

 

دکمه بازگشت به بالا