آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 99 یک ماجرای زیبا

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 99

از کار خلبان قهرمان، شهید عباس بابایی آموختم که..

قبل از این‌که مردم ضعیف و ناتوان کمک بخواهند به آن‌ها کمک کنیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 99

آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آن‌ها از ما کمک بخواهند؟

دوستم پایش شکسته است و با عصا به مدرسه می‌آید. من برای کمک به او کیف و وسایل مدرسه او را برایش می‌آورم.

هفته‌ی گذشته دوستم نتوانست به مدرسه بیاید. من امروز درس‌هایی را که معلممان آن روز گفته بود را برایش توضیح دادم.

دوستم امروز لقمه‌اش را در خانه جا گذاشته است. من از لقمه خود به او دادم.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …