آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 52 نماز در کوهستان

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 52

در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتّی اگر..

آبی وجود نداشته باشد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 52

مراحل انجام تیمم را به ترتیب شماره گذاری کنید.

مرحله اول⇐ تصویر سمت راست ردیف دوم

مرحله دوم⇐ تصویر سمت راست ردیف اول

مرحله سوم⇐ تصویر سمت چپ ردیف اول

مرحله چهارم⇐ تصویر سمت چپ ردیف دوم

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …