جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 44 سخنی که سه بار تکرار شد!

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 44

اگر شبی، دیروقت به خانه رسیدیم

  • با صدای بلند صحبت نکنیم
  • به آرامی حرکت کنیم که با صدای خود باعث آزار همسایه‌ها نشویم.

 

دکمه بازگشت به بالا