آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 42 سخنی که سه بار تکرار شد!

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کیند صفحه 42

به نظر شما بچه‌ها به چه چیزی فکر می‌کنند؟

بچه‌ها به این فکر می‌کنند که با سروصدای زیاد خود باعث آزار همسایه بیمار خود شدند و باید از او معذرت خواهی کنند و یا باید آرام بازی کنند یا جای بازی خود را عوض کنند.

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …