آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 125 خدا جون از تو ممنونم

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 125

هر یک از این چهره‌ها نشان دهنده‌ی چه احساسی هستند؟ باتوجه به آن‌ها، ترجمه‌ی آیات را کامل کنید.

روز قیامت روزی است که:

برخی چهره‌ها، شاد هستند.

و برخی چهره‌ها، غمگین هستند.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …