آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 119 چشمان همیشه باز

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 119

منظور معلّم از دوربین‌های دقیق‌تر و حسّاس‌تر چه بود؟

منظور معلّم این بود که خداوند همه جا حضور دارد و فرشتگان خدا همه اعمال ما را بسیار دقیق ثبت می‌کنند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 119

آیا دوربین‌های باغ همه اتفاقات را می‌توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید.

دوربین‌های باغ

  • اتفاقاتی که در بعضی جاها می‌افتد نمی‌توانند ثبت کنند.
  • حافظه محدودی برای فیلم‌برداری دارند.

فرشتگان خدا

  • تمام اتفاقات را می‌توانند در همه جا ثبت کنند.
  • حافظه نامحدودی برای ثبت حرکات و اعمال دارند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 119

من می‌دانم که خدای بزرگ همه‌ی کارهای من را می‌بیند، پس با خود تصمیم می‌گیرم که..

کارهای خوبی انجام بدهم و کار بد و اشتباهی انجام ندهم تا نزد خدا پشیمان و سرافکنده نباشم.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …