جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 70 یک جهان جشن!

هدیه‌های آسمان پنجم: ببین و بگو صفحه 70

هر آیه به کدام تصویر مربوط است؟

سوره مائده، آیه 3 ⇐ تصویر دوم

سوره انسان، آیه 8 ⇐ تصویر سوم

سوره مائده، آیه 55 ⇐ تصویر اول

دکمه بازگشت به بالا