جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 61 دو نامه

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 61

به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می‌کند، چیست؟

از او بخواهیم که این کار را انجام ندهد و مکان را ترک کنیم.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 61

  • اگر کسی لقب زشتی به من دهد، ناراحت می‌شوم و از او خواهش می‌کنم که دیگر این کار را تکرار نکند.
  • اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد، در جای خلوت و به دور از جمع اشتباهش را به او گوشزد می‌کنم و از او می‌خواهم که دیگر این کار را تکرار نکند.

هدیه‌های آسمان پنجم: به کار ببندیم صفحه 61

دوست دارم زبان من دیگران را اذیت نکند؛ بنابراین:

  • غیبت نمی‌کنم
  • سخن زشتی نمی‌گوییم
  • دروغ نمی‌گویم
  • تهمت نمی‌زنم

 

دکمه بازگشت به بالا