آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 60 دو نامه

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 60

مفهوم هر یک از آیات زیر در رفتار کدام یک از شخصیت‌های داستان دیده می‌شود؟ به آن وصل کنید.

سوره حجرات آیه 11 ⇐ فرهاد 

سوره آل عمران آیه 134 ⇐ امین

سوره مائده آیه 2 ⇐ رضا

سوره حجرات آیه 12 ⇐ فرهاد

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …