جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 59 دو نامه

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 59

هر یک از این کارها در کدان رفتار شخصیت‌های داستان دیده‌‌ می‌شود؟

تهمت: فرهاد                                                           غیبت: فرهاد

این کارهای زشت، چه نتایجی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

آسیب رساندن به دیگران، شرمندگی و شکستن دل دیگران

به خطر افتادن آبروی دیگران، ناراحت کردن دیگران

 

دکمه بازگشت به بالا