جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 19 تنها او

هدیه‌های آسمان پنجم: باخانوده صفحه 19

چه هماهنگی‌های دیگری در زندگی حیوانات می‌شناسید؟ مثال بزنید.

زندگی حیواناتی که دسته جمعی زندگی می‌کنند مثل زنبور عسل که کندوهای خود را بسیار منظم و دقیق کنار هم درست می‌کنند و تقسیم وظایف آن‌ها که زنبورهای کارگر شهد گل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و به کندوها می‌برند.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …