آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان پنجم صفحه 127 اینها و آنها

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 127

این ضرب المثل را بخوانید: «هرچه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی»

چه ارتباطی میان این ضرب المثل و درس «اینها و آنها» وجود دارد؟

یعنی هرکس در دنیا کار خوبی انجام دهد این کار خوب در آخرت به او باز می‌گردد و اگر در دنیا کار بدی انجام دهد این کار بد در آخرت به او باز می‌گردد.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …