جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 76 سفرهای با برکت

هدیه‌های آسمان ششم: کامل کنید صفحه 76

یکی از دو کلمه «صحیح» یا «باطل» را در جای خالی بنویسید.

پیش از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه‌اش باطل است.

بعد از ظهر از شهرش حرکت کند: روزه‌اش صحیح است.

پیش از ظهر به شهرش برسد: روزه آن روز صحیح است.

بعد از ظهر به شهرش برسد: روزه آن روز باطل است.

اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد: روزه‌اش در آن‌جا کامل است.

 

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 76

فرض کنید خانه شما در شهر آبادان است. از این شهر یک دایره به شعاع 22.5 کیلومتر کشیده شده است.

باتوجه به این جدول‌ها مشخص کنید نماز و روزه‌ی شما در هر حالت چگونه است؟

از شهر خود به «خرمشهر» سفر می‌کنید و پنج روز در آنجا می‌مانید: کامل

برای دیدن پدربزرگ به بندر ماهشهر می‌روید و دو هفته آن‌جا می‌مانید: کامل

برای گردش به شهر اهواز می‌رویم و دو روز آن‌جا می‌مانید: شکسته

از شهر خود به «مینوشهر» سفر می‌کنید و سه روز در آن‌جا می‌مانید: باطل

به اهواز سفر می‌کنید و سه روز در آن‌جا می‌مانید: باطل

به بندر امام خمینی سفر می‌کنید و یازده روز آن‌جا می‌مانید: صحیح

دکمه بازگشت به بالا