آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 68 راه تندرستی

هدیه‌های آسمان ششم: گفت و گو کنید صفحه 68

باتوجه به این بیت شعر از سعدی، برای پاسخگویی به پرسش بالا با دوستانتان گفت و گو کنید.

ما با دستگیری از افراد ضعیف و ناتوان و کمک به دیگران از خدا بابت بدن سالم تشکر می‌کنیم.

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …